Bottniska viken

Vad kännetecknar Bottniska vikens planområde och hur har vi planerat för havsplaneområdet i stora drag? Här får du en överblick.

Liten båt i Luleå skärgård

Foto: Håkan Carlstrand

Bottniska viken är indelat i tre havsområden:

  • Bottenviken
  • Norra Bottenhavet och Norra Kvarken
  • Södra Bottenhavet

Bottniska vikens planområde är det havsplaneområde i Sverige som är minst belastat av mänsklig påverkan. Samtidigt behöver tillståndet i miljön fortfarande förbättras för att området ska nå en god miljöstatus. Många verksamheter fungerar bra tillsammans, det vill säga de samexisterar, i Bottniska viken. Men ibland måste samexistensen regleras för att fungera.

Förutsättningar för vindkraft

Havsplanerna ska bidra till att nå samhällsmålet om 100 procent förnybar elproduktion år 2040. I planeringen av Bottniska vikens planområde har vi strävat efter att hitta fler områden till havs som är lämpliga för vindkraft, utöver riksintresseanspråken för vindbruk som redan finns.

I södra delarna av Bottniska viken har vi planlagt för vindkraft till havs i flera områden. Det är framför allt Södra Bottenhavet som bedöms ha goda förutsättningar.

Värdefull natur, världsarv och småskaligt fiske

Världsarvet Höga kusten är välbesökt av turister året om men främst på sommaren. Turbåtar och fritidsbåtar trängs då i hamnarna i området.

Yrkesfisket i Bottniska viken bedrivs mest småskaligt. Det är glest i utsjön, men tätare i de kustnära vattnen. Därför är användning yrkesfiske geografiskt utspridd, med den största koncentrationen i Södra Bottenhavet.

I havsplaneområdet finns stora områden med höga naturvärden och flera av dem är naturreservat eller Natura 2000-områden som får användning natur i havsplanen. Utöver dem finns områden med höga naturvärden med behov av särskild hänsyn för att fortsättningsvis kunna bidra till värdefulla ekosystemtjänster. Verksamheter behöver visa särskild hänsyn till värdena.

Plankarta och planeringsförutsättningar

Utforska plankarta och planeringsförutsättningar för Bottniska viken i kartan på sidan Karta att utforska.

Läs vidare i plandokumentet

Förslaget till havsplan för Bottniska viken hittar du i del 3 i plandokumentet.

Havsplaner för Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet. Förslag till regeringen. Pdf, 33.9 MB.

Publicerad: 2019-03-14
Uppdaterad: 2019-12-17
Sidansvarig: Webbredaktion