Förslag till havsplaner

Det är många som ska samsas om havet - därför behövs planering. Här är de förslag till havsplaner som vi lämnade till regeringen i december 2019.

Havs- och vattenmyndigheten ansvarar för att ta fram havsplaner för Sverige. Planerna ska visa statens samlade syn på hur havet ska användas. Det är strategiska planer, med stora drag.

Vi tar fram förslag till tre havsplaner:

  • en för Bottniska viken
  • en för Östersjön
  • en för Västerhavet.
En framtid vi vill nå

En framtid vi vill nå

Havsanknutna näringar ska kunna utvecklas och växa samtidigt som ekosystem bevaras.

Många olika intressen

Många olika intressen

Mest lämpliga användning - vad innebär det? Vad menar vi med särskild hänsyn?

Gediget underlag

Gediget underlag

Det är ett gediget underlag som ligger till grund för övervägande och prioriteringar.

Bottniska viken

Bottniska viken

Det område som är minst belastat av mänsklig påverkan.

Östersjön

Östersjön

I Östersjöns planområde finns höga naturvärden och attraktiva livsmiljöer för människor.

Västerhavet

Västerhavet

I Västerhavets planområde fungerar många olika verksamheter bra tillsammans.

Redogörelse för dialogen

Redogörelse för dialogen

Svar som kom in under samrådet och granskningen har sammanställts och de har lett till förändringar.

Innebörd och konsekvenser

Innebörd och konsekvenser

Beskriver vad havsplaneringen betyder i samhällsbygget.

Karta att utforska

Karta att utforska

Klicka och sök på områden i plankartan och jämför med viktiga underlag.


Dokument