Hitta på sidan

Workshop - Varna tidigt om främmande arter

HaV presenterar en kartläggning över hur svenska myndigheter
hanterar tidig upptäckt av främmande arter och skadliga organismer, hur system för varningar ser ut, samt hur roller och ansvar fördelas.

Datum

16 september

Tid

Klockan 10.00-15.00.

Om händelsen

Välkommen att delta i en workshop om Early Warning System i Östersjön för
främmande arter och skadliga organismer den 16 september 2021.

Tidig upptäckt och varning

Inom projektet Completing management options in the Baltic Sea Region to reduce risk of invasive species introduction by shipping, COMPLETE, tog man fram ett koncept för staterna i Östersjön för att tidigt upptäcka och varna vid fara. På engelska används termerna Early Warning System, EWS, och Harmful Aquatic Organisms and Pathogenes, HAOP. Systemet ska möjliggöra snabba åtgärder för att förhindra negativ påverkan på miljön, som förgiftning eller sjukdomar.

Sjöfartens hantering av barlastvatten och andra utsläpp spelar en stor roll för spridningen av HAOP. Konceptet är nu framtaget och hålls samman genom ett digitalt stöd och samverkan mellan regionala myndigheter och organisationer, vilket samlats i informationssystemet Aquatic Non-Indigenous Species, AquaNIS.

Sveriges arbete

2019 fick HaV förfrågan från Chalmers, som part i COMPLETE, hur svenska myndigheter hanterar tidig upptäckt och varning och hur roller och ansvar fördelas. HaV gjorde därför en kartläggning som resulterade i dels en sammanställning och dels ett flödesschema.

Arbetet har gett oss nya insikter i hur vi samverkar och det är en positivt överraskande bild – men komplex. Syftet med workshopen är att utifrån kartläggningen:

  • fastställa organisationers roller och ansvar
  • ta fram ett förslag på hur Sverige kan operationalisera EWS HAOP
  • fastställa Sveriges "focal points" och meddela AquaNIS och Helcom.

Arrangör

Malin Strand SLU Artdatabanken och Erland Lettevall Havs- och
vattenmyndigheten

Medverkande

Henrik Ramstedt Transportstyrelsen och Lena Granhag Chalmers och
COMPLETE/ COMPLETE PLUS.