Hitta på sidan

Handläggarträff – Regionala vattenförsörjningsplaner

Digital nätverksträff för handläggarna på länsstyrelserna som arbetar med regionala vattenförsörjningsplaner och nationella samordningsgruppen för dricksvatten.

Datum

5 november


Tid

5 November, kl. 08.30-16.30

Deltagare

 • Länsstyrelserna och HaV (arrangör)
 • Boverket
 • Trafikverket
 • SMHI
 • MSB
 • Jordbruksverket
 • Livsmedelsverket

Plats

Skype

Program

08:30 Handläggarträffen inleds. Introduktioner, instruktioner och nätverkande.

 • 10 min buffert för eventuella tekniska problem.
 • Välkomnande. Logistik, program, mm.
  Nätverkande: Vem är vem och i vilken fas av RVFP? En av enkätfrågorna som ska ha besvarats innan nätverksträffen är var länsstyrelsen befinner sig i arbetet. Länsstyrelser i respektive fas av RVFP ombeds slå igång sin kamera och presentera sig som kortast för övriga.

Introduktion av samordningsgruppen för dricksvatten

 • Respektive deltagare presenterar sig
 • Vad kan och vill gruppen och länsstyrelserna få ut av varandra? (I korthet! Notera att mer ingående frågor till och från gruppen ej ges tid här, utan är planlagt till innan lunch) Vad är möjligt, vad är önskvärt, när ska man vända sig till varandra, etc. En lista med samverkanspunkter upprättas, som sedan kan fyllas på under dagen.

Paus 10 min

09:30 En färdig vattenförsörjningsplan. Presentationer.

 • Boverkets RU (presentatör Cecilia Näslund)
 • Presentation av lst Stockholms arbete, om möjligt.
 • Länsstyrelsernas erfarenheter (De med färdiga RVFP får några minuter var att punkta upp hur det gick med gamla – positiva o negativa erfarenheter med hur den fyllt sitt syfte o varför/varför inte.)

10:30 Fikapaus

10:45 RVFP och Vattenförsörjningsgruppen. Frågor till och från gruppen. Var gärna förberedda!

 • Den nya vägledningen: hur har det gått?
 • Vad behövs för att ta fram en fungerande RVFP? Om det är kartläggningsprojekt eller dylikt som krävs, och det är länsöverskridande efterfrågan, kan projekt samordnas, drivas eller finansieras med gruppens stöd?
 • Vad händer om vattenförsörjningsplanerna inte följs? Ponera att uttagstillstånd och planläggningsbeslut som fattas framöver går i strid med vattenförsörjningsplaner framtagna enligt handledningen. Hur kan vi agera som handläggare, länsstyrelse, nätverk, eller grupp?
 • Gruppens frågor till länsstyrelserna
 • Länsstyrelsernas frågor till gruppen

Bensträckare mitt i, ca 11:20

12:00 Lunch

13:00 Sammanställning av enkätundersökningen. Presentation och diskussion

 • Margareta presenterar resultat av enkäten
 • Diskussion om enkätpunkterna; tankar som framkommit när vi besvarat dem; funderingar efter resultaten. Notera era frågeställningar när ni besvarar enkäten, tag med till nätverksträffen!

14:00 Paus

14:10 Gruppdiskussioner. Moderator för respektive grupp kommer vara markerad i listan som går ut innan mötet. Sekreterare utses på plats.

 • Underlag och framtagande av planen (3 grupper)
 • Förvaltning och implementering (3 grupper)

Bensträckare efter behov inom respektive grupp.

15:15 Återsamling

 • Grupperna redovisar vad de debatterat och kommit fram till
 • Sekreterare för respektive grupp får här också uppdraget att sända sina anteckningar till nätverkets beredningsgrupp.

Paus ca 5 min

16:00 Avrundning Sammanfattning, synpunkter och nya möten

16:30 Nätverksträffen avslutas.