Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Miljökvalitetsnormer

Regler för att tillämpa miljökvalitetsnormer

Här är ett urval av de regler som tillsyns- och prövningsmyndigheterna behöver ta hänsyn till när man tillämpar miljökvalitetsnormer för vatten.

Regler för arbetet med tillsyn

 1. 26 kap. 1-2 §§ miljöbalken (MB); anger ett allmänt tillsynsansvar och övergripande grund för att bl.a. vidta åtgärder för att se till att miljökvalitetsnormer följs såsom att initiera omprövning, meddela förelägganden, bedriva informationsverksamhet m.m. En del i tillsynsmyndighetens ansvar är att regelbundet se över villkor i tillstånd och se till att de vid behov uppdateras.
 2. 26 kap. 9 § MB; handlar om grund för att meddela förelägganden eller förbud i ett enskilt fall, dock inte mer ingripande än vad som behövs. Hänsyn måste även tas till tillstånds rättskraft enligt 24 kap. 1 § MB
 3. 26 kap. 14 § MB; beslut om föreläggande eller förbud får förenas med vite.
 4. 26 kap. 19 § MB; handlar om verksamhetsutövarens egenkontroll.

 5. 26 kap. 21 § MB; handlar om möjlighet att begära in uppgifter som behövs för tillsynen från verksamhetsutövaren.
 6. 26 kap. 22 § MB; handlar om verksamhetsutövarens undersökningsskyldighet kring verksamheten och dess verkningar som behövs för tillsynen.
 7. 26 kap. 9 § MB; handlar om grund för att meddela förelägganden eller förbud i ett enskilt fall, dock inte mer ingripande än vad som behövs. Hänsyn måste även tas till tillstånds rättskraft enligt 24 kap. 1 § MB
 8. 26 kap. 14 § MB; beslut om föreläggande eller förbud får förenas med vite.
 9. 26 kap. 19 § MB; handlar om verksamhetsutövarens egenkontroll.
 10. 26 kap. 21 § MB; handlar om möjlighet att begära in uppgifter som behövs för tillsynen från verksamhetsutövaren.
 11. 26 kap. 22 § MB; handlar om verksamhetsutövarens undersökningsskyldighet kring verksamheten och dess verkningar som behövs för tillsynen.

Regler om miljökonsekvensbeskrivningar

 1. 6 kap. 35 § pkt 6 miljöbalken; Miljökonsekvensbeskrivningen ska innehålla uppgifter om de åtgärder som planeras för att undvika att verksamheten eller åtgärden bidrar till att en miljökvalitetsnorm enligt 5 kap. miljöbalken inte följs, om sådana uppgifter är relevanta med hänsyn till verksamhetens art och omfattning.

Regler för prövning

 1. 16 kap. MB; Allmänt om prövningen.

Regler om miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram

 1. 5 kap. 3 § MB; handlar om myndigheters och kommuners ansvar för att miljökvalitetsnormer följs.
 2. 5 kap. 8 § MB; handlar om myndigheters och kommuners ansvar att inom sina ansvarsområden vidta de åtgärder som behövs enligt ett fast- ställt åtgärdsprogram
 3. 2 kap. 7 § första stycket MB; handlar om att kraven på hänsyn enligt de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. 2-6 §§ gäller i den utsträckning det inte kan anses orimligt att uppfylla dem.
 4. 2 kap. 7 § andra stycket MB; innehåller en särskild avvägningsregel som innebär att trots bestämmelsens första stycke, ska de krav ställas som behövs för att följa gränsvärdesnormer.
 5. 2 kap. 7 § tredje stycket MB; är ett slags stoppregel med särskilda undantagsmöjligheter för gränsvärdesnormer. Bestämmelsen kan tillämpas för verksamheter och åtgärder som på ett inte obetydligt sett bidrar till att en att en miljökvalitetsnorm enligt 5 kap 2 § 1 miljöbalken inte kan följas. Regeln gäller inte vid tillsyn.
 6. 6 kap. 7 § pkt. 2 MB; handlar om att det i en miljökonsekvensbeskrivning ska ingå hur det ska undvikas att verksamheten eller åtgärden medverkar till att en miljökvalitetsnorm enligt 5 kap. miljöbalken inte följs.
 7. 6 kap. 19 § MB; anger att varje myndighet som ska tillämpa balken bl.a. ska se till att sådana beslutade åtgärdsprogram och förvaltningsplaner som avses i balkens 5 kap. och som har betydelse för prövningen finns tillgängliga i målet eller ärendet.
 8. 24 kap. 1 § MB; handlar om tillstånds rättskraft. Under vissa förutsättningar kan denna begränsa vilka krav, med stöd av de allmänna hänsynsreglerna, som man kan ställa i ett enskilt fall.
 9. 24 kap. 5 § första stycket 2 punkten MB; handlar om omprövning av tillstånd (till exempel omfattning och villkor) när en verksamhet med någon betydelse bidrar till att en miljökvalitetsnorm inte följs. Kan bland annat bli aktuell att tillämpa om en viss fråga redan fullt ut har prövats i ett tillstånd och ytterligare krav på grund av att rättskraften inte kan ställas enbart med stöd av reglerna om tillsyn.

Exempel på övriga regler att ta hänsyn till

 1. 7 kap. 19-20 § § MB handlar om Miljöskyddsområde
 2. 25 § punkt 4 b och c i Förordning (2013:319) om utvinningsavfall, handlar om utvinningsavfallsanläggningar och dess påverkan på miljökvalitetsnormerna när anläggningen stängts
 3. 17 § Skogsvårdslag (179:429); handlar om att tillstånd till avverkning får inte ges, om avverkningen medverkar till att en miljökvalitetsnorm inte följs.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Miljökvalitetsnormer