Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Miljöövervakning Programområde Kust och Hav Undersökningstyper

Vegetationsklädda bottnar, ostkust

De vegetationsklädda bottnarna omfattar alla typer av hårda och mjuka bottnar som sträcker sig från vattenytan ner till ca 10–20 meters djup. Denna nedre gräns för växt- och djursamhällenas utbredning är beroende framför allt av de botten- och ljusförhållanden som råder i det undersökta området.

Om undersökningstypen

  • Senaste version: 1:1, uppdaterad 2016-12-07
  • Ansvarig myndighet: Havs- och vattenmyndigheten
  • Programområde: Kust och hav
  • Delprogram: Vegetationsklädda bottnar
  • Kategori: Bottenmiljöer

Datavärdskap

Syfte och mål med undersökningstypen

Undersökningstypen makrovegetation används på ljusbelysta
sediment- och hårdbottnar från inner- till ytterskärgård.

Vegetationsklädda bottnar är ett mycket artrikt system med både växter och djur. Utvecklingen i makrovegetationen och blåmusselsamhällen är
viktig för att kunna uttala sig om den biologiska mångfalden i våra hav. Då växter och djur kan påverkar varandras utbredning har man i Östersjön även utfört kvantitativ provtagning av ytlevande bottendjur.

Undersökningstypen kan användas för att fastställa ett områdes status i förhållande till miljömålen Ingen övergödning, Giftfri miljöEtt rikt växt- och djurliv och Hav i balans samt levande kust och skärgård.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Miljöövervakning Programområde Kust och Hav Undersökningstyper