Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Miljöövervakning Programområde Kust och Hav Undersökningstyper

Provfiske i Östersjöns kustområden

Provfiske i kustområden görs för att beskriva fisksamhället i det undersökta området avseende artsammansättning och relativ förekomst av arter. För enskilda arter följs beståndsstrukturen i form av storleks- och åldersfördelning i fångsten

Om undersökningstypen

  • Senaste version: 1:3, uppdaterad 2015-07-07
  • Ansvarig myndighet: Havs- och vattenmyndigheten
  • Programområde: Kust och hav
  • Delprogram: Integrerad kustfiskövervakning
  • Kategori: Fisk

Datavärdskap

Syfte och mål med undersökningstypen

Provfiske i kustområden syftar till att beskriva fisksamhället i det undersökta området med avseende på artsammansättning och relativ förekomst av arter uttryckt som antal och/eller vikt per fiskeansträngning. För enskilda arter följs beståndsstrukturen i form av storleks- och åldersfördelning i fångsten. Funktionella grupper i fisksamhället kan identifieras och relationen mellan dem beskrivas.

För modellarten abborre beskrivs könsfördelning och kondition. Då åldersprov tas på abborre beräknas åldersfördelningen hos abborrhonor och juveniler.
Resultaten kan utvärderas i syfte att bedöma kustfiskbeståndens variation i tid och rum, dels inom varje provfiskeområde och dels mellan provfiskeområden och kusttyper. Undersökningstypen används idag i ett tiotal provfiskeområden i Östersjön, inom det samordnade nationella/regionala programmet för kustfiskövervakning.

Genom att följa utvecklingen över tid hos kustfiskbestånden i samtliga provfiskeområden inom programmet är det möjligt att utvärdera på vilken skala (nationell, regional eller lokal) som en förändring sker.

Versioner
Äldre versioner av denna undersökningstyp

Provfiske i Östersjöns kustområdenPDF

Version 1:0 2005-2006

Provfiske i Östersjöns kustområdenPDF

Version 1:1 2006-2008

Provfiske i Östersjöns kustområdenPDF

Version 1:2 2008-2015

 

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Miljöövervakning Programområde Kust och Hav Undersökningstyper