Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Vattenkraft

Dammar och vattenkraftverk

Alla dammar och vattenkraftverk påverkar vattenmiljön.

Havs- och vattenmyndigheten deltar i tillståndsprövningar av dammar och vattenkraftverk för att bevaka vattenanknutna naturvärden. Vi vägleder även tillsynsmyndigheterna i dessa frågor.

På dessa sidor har vi försökt samla vissa av de ärenden som vi har yttrat oss i.

Vi har även valt att redovisa enstaka beslut från domstolarna för att de är intressanta ur en viss frågeställning.

  Ärenden

  Blankaströms vattenkraftverk i Emån E.ON Vattenkraft Sverige AB ansökte i början av 2010 om tillstånd till ombyggnad och effektivisering av Blankaströms kraftverk, i Emån, Kalmar län. Vattenkraftverket ligger i ett Natura 2000-område och i ett område där utbyggnad av vattenkraft är förbjuden enligt 4 kap 6 § miljöbalken.

  Untra vattenkraftverk i Dalälven Tillståndsprövning av ett nytt vattenkraftverk i Dalälven i ett område som omfattas av förbud mot ny vattenkraft enligt 4 kap 6 § miljöbalken.

  Domar

  Blankaströms kraftverk Ansökan om lagligförklaring av anläggningsdelar till Blankaströms kraftverk. Mark- och miljööverdomstolen undanröjer mark- och miljödomstolens dom och avvisar Sydkraft Hydropower AB:s ansökan om lagligförklaring. 

  Blankaströms vattenkraftverk i Emån Avslag på ansökan om tillstånd till ombyggnad och effektivisering av vattenkraftverk.

  Brevens bruk vattenkraftverk i Brevensån Tillstånd till vattenkraftverk

  Brotorp vattenkraftverk i Lidan Föreläggande om att ansöka om tillstånd till vattenkraftverk

  Edeforsens vattenkraftverk i Ljusnan Domstolarna avslår ansökan med hänsyn till att åtgärderna innebär mer än en obetydlig miljöpåverkan enligt 4 kap 6 § miljöbalken.

  Klinte vattenkraftverk i Solgenån Tillstånd till ombyggnad av dammbyggnaden.

  Mölndalsån - anpassad tappning Referat av MÖD:s dom den 12 juni 2018 i mål M 5186-17 gällande anpassad tappning i Mölndalsån

  Skogsbo vattenkraftverk i Lidan Föreläggande om att ansöka om tillstånd till vattenkraftverk

  Skälleryds vattenkraftverk i Alsterån, Kalmar län – ändrade villkor för drift Det finns skäl att tillmötesgå myndigheters yrkande om skyddsvillkor som innefattar krav på mer än en flyktväg för fiskens nedströmsvandring och en tappning i naturfåran vid Skälleryds vattenkraftverk.

  Sunnerstaholms vattenkraftverk i Ljusnan 2013-09-26 Ansökan om tillstånd att anlägga, bibehålla och ta i drift ett nytt kraftverk m.m. vid Voxsjöns östra strand i Finnviken, Bollnäs kommun.

  Sunnerstaholms vattenkraftverk i Ljusnan 2014-11-11 Lagligförklaring av regleringsdamm vid Sunnerstaholms vattenkraftverk m.m. i Bollnäs kommun.

  Torsby vattenkraftverk anmälan om luckbyte Avvisning av anmälan om reparation och ändring av luckor på dammen vid Torsby kraftverk i Röjdån i Torsby kommun.

  Untra vattenkraftverk i Dalälven Avslag på ansökan om tillstånd till ny kraftstation i anslutning till Untra vattenkraftverk i Dalälven.

  Östanfors vattenkraftverk i Hedströmmen Avvisad ansökan på grund av brister i MKB

  Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

  Taggar: Vattenkraft