Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Bidrag

Andra bidrag för bättre havs- och vattenmiljö

Bidrag om klimatanpassning

Klimatanpassnings-portalen hittar du mer information om hur klimatanpassning kan finansieras.

Det kan även vara intressant att läsa Europeiska miljöbyråns (EEAs) rapport om hur klimatanpassning kan finansieras.

Förutom havs- och vattenmiljöanslaget finns bidrag från andra finansiärer som syftar till att ge en bättre miljö i hav och vatten. Här har vi sammanställt de bidrag som finns att söka och var man hittar mer detaljerad information om dem.

Syftet med sammanställningen är att underlätta för länsstyrelser, kommuner, vattenråd, privatpersoner och andra aktörer som vill arbeta aktivt med vattenvård, åtgärder och restaurering.

EU-medel kan generellt sett kombineras med andra medel såsom statliga eller kommunala medel. Men vanligtvis kan inte olika statliga medel kombineras med varandra. Kontakta till ansvarig myndighet eller organisation för besked om vad som gäller för just det bidrag du är intresserad av.

Bidrag
Bidrag Ansvarig
Stöd till fiske och vattenbruk Jordbruksverket
Lokala naturvårdssatsningen (LONA) Länsstyrelsen
Bygdeavgiftsmedel Länsstyrelsen
Fiskeavgiftsmedel Länsstyrelsen
Sanering av förorenade områden för att bygga bostäder Länsstyrelsen
Natur- och kulturmiljövårdsåtgärder i skogen (Nokås) Skogsstyrelsen
Nya KOMET – skydd av skog Skogsstyrelsen
Stöd för kompetensutveckling inom skogsbruket Övriga organisationer
Marin energiomvandling Energimyndigheten
Stöd för skogens miljövärden Skogsstyrelsen
Stöd för samarbete inom miljö Skogsstyrelsen
Innovation och forskning Jordbruksverket
Bidrag för information och kommunikation om allemansrätt Naturvårdsverket
EU:s miljöprogram LIFE Naturvårdsverket
Investeringsbidrag till läkemedelsrening vid avloppsreningsverk Naturvårdsverket
Investeringsbidrag för att minska utsläpp av mikroplaster och andra föroreningar via dagvatten Naturvårdsverket
Bidrag för strandstädning till havsnära kommuner. Naturvårdsverket
Efterbehandling av förorenade områden Länsstyrelsen
Gröna och trygga samhällen Boverket
Anslag till friluftsliv Övriga organisationer
Avfall Sveriges utvecklingssatsning Övriga organisationer
Naturbonusen Övriga organisationer
Nordiskt samarbete Övriga organisationer
Naturskyddsföreningens miljöfond Övriga organisationer
Sportfiskarnas fiskevårdsfonder Övriga organisationer
Ideella organisationer Naturvårdsverket
Naturskyddsföreningens våtmarksprojekt Övriga organisationer
Svensk våtmarksfond Övriga organisationer
Landsbygdsprogrammet Länsstyrelsen
Lokalt ledd utveckling genom Leader Jordbruksverket
Interregprogrammet Regionen
Vätterns fiskevårdsfond Övriga organisationer
Vattenkraftens miljöfond Övriga organisationer
Bidrag till kulturmiljövård Länsstyrelsen
Åtgärder för värdefull natur Länsstyrelsen
Åtgärdsprogram för hotade arter (ÅGP) Länsstyrelsen
Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Bidrag