1. Publicerad: 2 december 2015

  Mark- och miljödomstolen gav i oktober 2014 Boliden AB nytt tillståndför hela verksamheten vid Aitik koppargruva, Europas största koppargruva.

 2. Publicerad: 26 februari 2015 Uppdaterad: 1 februari 2016

  Syftet med bestämmelserna i art- och habitatdirektivet är att säkra den biologiska mångfalden genom bevarandet av naturligt förekommande livsmiljöer samt den vilda floran och faunan inom EU:s medlemsländer.

 3. Publicerad: 10 januari 2020

  Mark- och miljööverdomstolen ändrar två villkor satta av mark- och miljödomstolen gällande dels tid för grumlande arbeten dels kontroll av grumlande arbeten i syfte att skydda en närliggande ålgräsäng.

 4. Publicerad: 19 november 2013 Uppdaterad: 21 januari 2015

 5. Publicerad: 16 september 2016 Uppdaterad: 8 december 2016

  Syftet med att mäta bakteriell syrekonsumtion i havsvatten är främst att upptäcka gödning av vattenmiljön. Metoden fungerar även i sötvatten.

 6. Publicerad: 19 maj 2016 Uppdaterad: 3 maj 2018

  Du ska som tillsynsmyndighet se till att miljöbalken samt villkor och andra regler som gäller verksamheten följs.

 7. Publicerad: 27 januari 2020

  Sammanfattning av dom den 18 juni 2019 från Mark- och miljööverdomstolen, mål nr M 9381-18.

 8. Publicerad: 21 september 2018 Uppdaterad: 17 september 2020

 9. Publicerad: 8 maj 2019

  Naturvårdsverkets allmänna råd om fiskodling (AR 93:10) upphörde att gälla den 1 april 2019. I redan befintliga tillstånd hänvisas ibland till dessa. Här förklarar vi HaV:s inställning av hur villkoren nu ska tillämpas.

 10. Publicerad: 16 september 2016 Uppdaterad: 8 december 2016

  Syftet med undersökningstypen är att ge en vägledande information i frågor som rör ämnestransportberäkningar i samband med miljöundersökningar.