Sökresultat

 • Vattenkraft (70)
 • Arter med åtgärdsprogram (1)
 • Bidrag (3)
 • Fiskar (2)
 • Fiskevård (3)
 • Forskning (1)
 • Visa fler
 • Havs- och vattenmiljöanslaget (1)
 • Havsplanering (1)
 • Internationellt arbete (1)
 • Miljökvalitetsnormer (6)
 • Publikation (14)
 • Rapport (11)
 • Regeringsuppdrag (4)
 • Remiss (1)
 • Restaurering (8)
 • Skyddade områden (1)
 • Tillstånd (16)
 • Vattenförvaltning (15)
 • Vattenverksamhet (22)
 • Vägledning (6)
 • Yttrande (14)
 • Åtgärdsprogram (1)

 • Miljöhot (3)
 • Anslag och bidrag (1)
 • Vägledningar (9)
 • Samordningsområden (6)
 • Kartor och Gis (1)
 • Konventioner (1)
 • Vårt uppdrag (17)
 • Regeringsuppdrag (2)
 • Remisser (1)
 • Yttranden (14)
 • Publikationer (15)

 • Dokument (14)
 • Faktasida (24)
 • Publikation (14)
 • Regeringsuppdrag (2)
 • Remiss (1)
 • Vanlig fråga (1)
 • Yttrande (14)

 • Senaste månaden (6)
 • Senaste året (52)
 • Mer än ett år sedan (18)

 • Sortera på relevans
 • Sortera på senast uppdaterad
Publikation: Analys av behovet att revidera Sveriges nationella ålförvaltningsplan

Analys av behovet att revidera Sveriges nationella ålförvaltningsplan

Havs- och vattenmyndighetens analys av behovet att revidera den nationella förvaltningsplanen för ål.

Faktasida: Anmälan till den nationella planen

Anmälan till den nationella planen

Från och med 1 januari 2019 träder en ny lag i kraft som innebär att alla vattenkraftverk ska omprövas enligt miljöbalken för att erhålla moderna miljövillkor.

Publikation: Anordningar för upp- och nedströmspassage av fisk vid vattenanläggningar

Anordningar för upp- och nedströmspassage av fisk vid vattenanläggningar

Underlag till vägledning om lämpliga försiktighetsmått för vattenkraft.

Dokument: Blankaströms kraftverk

Blankaströms kraftverk

Ansökan om lagligförklaring av anläggningsdelar till Blankaströms kraftverk. Mark- och miljööverdomstolen undanröjer mark- och miljödomstolens dom och avvisar Sydkraft Hydropower AB:s ansökan om lagligförklaring. 

Faktasida: Blankaströms vattenkraftverk i Emån

Blankaströms vattenkraftverk i Emån

E.ON Vattenkraft Sverige AB ansökte i början av 2010 om tillstånd till ombyggnad och effektivisering av Blankaströms kraftverk, i Emån, Kalmar län. Vattenkraftverket ligger i ett Natura 2000-område och i ett område där utbyggnad av vattenkraft är förbjuden enligt 4 kap 6 § miljöbalken.

Dokument: Blankaströms vattenkraftverk i Emån

Blankaströms vattenkraftverk i Emån

Avslag på ansökan om tillstånd till ombyggnad och effektivisering av vattenkraftverk.

Dokument: Brevens bruk vattenkraftverk i Brevensån

Brevens bruk vattenkraftverk i Brevensån

Tillstånd till vattenkraftverk

Dokument: Brotorp vattenkraftverk i Lidan

Brotorp vattenkraftverk i Lidan

Föreläggande om att ansöka om tillstånd till vattenkraftverk

Dokument: Edeforsens vattenkraftverk i Ljusnan

Edeforsens vattenkraftverk i Ljusnan

Domstolarna avslår ansökan med hänsyn till att åtgärderna innebär mer än en obetydlig miljöpåverkan enligt 4 kap 6 § miljöbalken.

Publikation: Ekologisk återställning i helt eller delvis torrlagda fåror i anslutning till vattenkraftverk

Ekologisk återställning i helt eller delvis torrlagda fåror i anslutning till vattenkraftverk

Många vattenfåror är torrlagda på̊ grund av vattenkraftsutbyggnad eftersom vattnet avleds via vattenkraftverken i stället för i de ursprungliga vattenfårorna. Rapporten är en kunskapssammanställning om vilka värden som är möjliga att återskapa om vattenflöden säkerställs i de ursprungliga fårorna.