Sökresultat

 • Skyddade områden (50)
 • Anslag (1)
 • Bidrag (1)
 • Dricksvatten (2)
 • Farliga ämnen (1)
 • Fiskar (2)
 • Visa fler
 • Fiskevård (8)
 • Fredade arter (1)
 • Fritidsfiske (10)
 • Gis (1)
 • Grundvatten (1)
 • Havsförvaltning (2)
 • Havsplanering (2)
 • Internationellt arbete (3)
 • Kattegatt (4)
 • Lagstiftning (1)
 • Marin kartering (1)
 • Miljöövervakning (2)
 • Programområde Kust och Hav (1)
 • Programområde Sötvatten (1)
 • Publikation (14)
 • Rapport (1)
 • Regeringsuppdrag (6)
 • Regler (3)
 • Remiss (1)
 • Riksintresse (5)
 • Ryggradslösa djur (1)
 • Skagerrak (3)
 • Skräp/marint skräp (2)
 • Sötvatten (2)
 • Tillsynsvägledning (1)
 • Vattenkraft (1)
 • Vattenskyddsområde (1)
 • Vägledning (1)
 • Yrkesfiske (16)
 • Övergödning (1)

 • Sport- och fritidsfiske (6)
 • Skyddade områden (16)
 • Anslag och bidrag (1)
 • Vägledningar (1)
 • Miljöövervakning (2)
 • Kartor och Gis (2)
 • Miljömål och direktiv (1)
 • Konventioner (3)
 • Vårt uppdrag (4)
 • Regeringsuppdrag (3)
 • Remisser (1)
 • Publikationer (14)

 • Faktasida (32)
 • Publikation (14)
 • Regeringsuppdrag (3)
 • Remiss (1)

 • Senaste månaden (4)
 • Senaste året (19)
 • Mer än ett år sedan (31)

 • Sortera på relevans
 • Sortera på senast uppdaterad
Publikation: Analys av bevarandevärden i Kattegatt

Analys av bevarandevärden i Kattegatt

Vi har fått i uppdrag av regeringen att analysera bevarandevärden kopplade till Kattegatts mjukbotten, och har identifierat områden som innehåller hotade arter och habitat. 

Faktasida: Analys av bevarandevärden i torskfredningsområdet i Kattegatt (2016)

Analys av bevarandevärden i torskfredningsområdet i Kattegatt (2016)

HaV ska analysera om områden med mjukbotten i Kattegatt innehåller livsmiljöer eller arter som möter kriterierna i Ospars eller Helcoms listor över hotade eller minskande arter och habitat.

Faktasida: Analys av skyddade marina områden och handlingsplan för marint områdesskydd (2015)

Analys av skyddade marina områden och handlingsplan för marint områdesskydd (2015)

Regeringen uppdrar åt Havs- och vattenmyndigheten att genomföra en fördjupad analys av det befintliga nätverket av formellt skyddade marina områden och en handlingsplan för svenskt marint områdesskydd.

Faktasida: Art- och habitatdirektivet

Art- och habitatdirektivet

Syftet med bestämmelserna i art- och habitatdirektivet är att säkra den biologiska mångfalden genom bevarandet av naturligt förekommande livsmiljöer samt den vilda floran och faunan inom EU:s medlemsländer.

Faktasida: Biosfärområden

Biosfärområden

Biosfären är den del av jorden där människor och andra organismer kan leva. Ibland kallas den även för summan av alla ekosystem.

Faktasida: Biotopskyddsområden

Biotopskyddsområden

Biotopskyddsområden är mindre skyddade mark- eller vattenområden. Områden som på grund av sina särskilda egenskaper är värdefulla livsmiljöer för hotade djur- eller växtarter, men också viktiga för vanligare arter samt för variationen i landskapet. De kan ses som viktiga områden för att säkerställa den gröna infrastrukturen och stå emot förändringar i miljön, till exempel från klimatförändringar.

Faktasida: Bratten

Bratten

Bratten är det största marina skyddade området i Skagerrak. I området finns bland annat branta, djupa hårdbottnar med förekomst av hornkoraller och många andra sällsynta arter. Bratten är samtidigt ett viktigt område för yrkesfiske.

Faktasida: Buskär-Tanneskär

Buskär-Tanneskär

För att skapa säkrare farleder in till Göteborgs hamn uppstod ett behov av att spränga bort grunda hårdbottnar. Men hårdbottnarna ansågs också vara mycket värdefulla för bland annat hummer. För att kompensera ingreppen i den marina miljön konstruerades sju stycken konstgjorda rev utanför hamninloppet vid Buskär och Tanneskär

Publikation: FINFO 2001:6 SkyddsrIdåer Längs VAttendrag (SILVA)

FINFO 2001:6 SkyddsrIdåer Längs VAttendrag (SILVA)

Projekt SILVA (SkyddsrIdåer Längs VAttendrag) genomfördes 1995-2000 för att studera hur avverkningar längs vattendrag kan utformas för att minimera påverkan på fisk samt övriga vattenlevande djur och växter.

Publikation: FINFO 2006:1 Områden av riksintresse för yrkesfisket

FINFO 2006:1 Områden av riksintresse för yrkesfisket

Fiskeriverket har reviderat områden av riksintresse för yrkesfisket. Sedan områdena pekades ut 1991 har svenskt fiske genomgått stora förändringar samtidigt som fiskarenas skyldigheter att lämna fångstuppgifter gjort det möjligt att bättre analysera fiskets rumsliga fördelning.