Sökresultat

 • Lagstiftning (6)
 • Mer än ett år sedan (6)
 • Arter med åtgärdsprogram (1)
 • Fredade arter (1)
 • Fritidsfiske (1)
 • Främmande arter (1)
 • Visa fler
 • Handel (2)
 • Havsförvaltning (1)
 • Internationellt arbete (1)
 • Miljökvalitetsnormer (1)
 • Muddring (1)
 • Regler (1)
 • Remiss (1)
 • Skyddade områden (1)
 • Vattenförvaltning (1)
 • Yrkesfiske (1)

 • Arter (1)
 • Lagstiftning (1)
 • Miljömål och direktiv (2)
 • Vårt uppdrag (1)
 • Remisser (1)

 • Dokument (1)
 • Faktasida (4)
 • Remiss (1)

 • Sortera på relevans
 • Sortera på senast uppdaterad
Faktasida: Art- och habitatdirektivet

Art- och habitatdirektivet

Syftet med bestämmelserna i art- och habitatdirektivet är att säkra den biologiska mångfalden genom bevarandet av naturligt förekommande livsmiljöer samt den vilda floran och faunan inom EU:s medlemsländer.

Faktasida: Havsmiljödirektivet

Havsmiljödirektivet

Den marina miljön i Europa är ett värdefullt arv som måste skyddas och bevaras. Havsmiljödirektivet är miljöpelaren i EU:s integrerade havspolitik. Det är EU:s gemensamma ramverk för havsmiljön och omfattar marina vatten från kusten till yttersta gränsen för ekonomisk zon.

Faktasida: Lagstiftning

Lagstiftning

I vår instruktion framgår det att Havs- och vattenmyndigheten är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet för frågor om bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag och hav.

Dokument: Referat från dom i EU-domstolens mål C-461/13, även kallad Weserdomen

Referat från dom i EU-domstolens mål C-461/13, även kallad Weserdomen

Klargörande avgörande från EU-domstolen om bland annat vilka skyldigheter vattendirektivet medför för medlemsstaterna vid tillståndsprövningar av enskilda verksamheter eller projekt och om hur begreppet "försämring av status" ska tolkas.

Remiss: Remiss om förslag till hanteringsprogram för signalkräfta

Remiss om förslag till hanteringsprogram för signalkräfta

Från den 3 augusti 2016 gäller nya EU-regler för hantering av levande signalkräfta. Vi har tagit fram ett förslag till hanteringsprogram för signalkräftan som möjliggör att fiske och nyttjande av arten kan fortsätta förutsatt att den inte sprids ytterligare. Förslaget finns ute på remiss till den 12 april 2018.

Faktasida: Skydd av arter och livsmiljöer

Skydd av arter och livsmiljöer

Artskydd är ett område som berörs av flera nationella och EU-gemensamma lagstiftningar samt av internationella konventioner och direktiv. Vi arbetar med att genomföra skydd av vattenlevande arter och miljöer i olika processer.