1. Publicerad: 14 februari 2014 Uppdaterad: 5 november 2018

  Information om tillståndsansökan för dumpning, frågor och svar om dumpning av snö samt aktuella rättsfall.

 2. Publicerad: 14 februari 2014 Uppdaterad: 30 december 2019

  Vi har det tillsynsvägledande ansvaret enligt miljöbalken beträffande frågor kring dumpning. Här finns bland annat vägledning om hur hantering av snömassor bör ske, när snömassor är förorenade, när snömassor blir avfall och om det krävs dispens från dumpning av snö från land till vattenområden.

 3. Publicerad: 2 december 2015

  Begränsningsvärde för TBT i samband med dumpning

 4. Publicerad: 14 januari 2016 Uppdaterad: 7 juli 2017

  Vägledningen har tagits fram för att underlätta handläggningen av dumpningsdispenser. Vägledningen riktar sig i första hand till länsstyrelserna, som är de som huvudsakligen handlägger dumpningsdispenser. Men vi har även tänkt att vägledningen kan hjälpa de som ska ansöka om dispens för dumpning.

 5. Publicerad: 14 februari 2014 Uppdaterad: 30 december 2019

  En ansökan om dispens från dumpningsförbudet ska innehålla en redogörelse för hur dumpningen kan ske utan olägenhet för människors hälsa eller miljön.

 6. Publicerad: 11 februari 2014 Uppdaterad: 6 oktober 2016

  Att dumpa avfall till havs orsakar stora problem för havsmiljön. För att komma tillrätta med avfallsproblemet till havs förhandlades den globala dumpningskonventionen fram. Londonkonventionen har som utgångspunkt att all form av dumpning ska vara förbjuden, med vissa undantag.

 7. Publicerad: 16 april 2018

  Begränsningsvärde för TBT i samband med dumpning.

 8. Publicerad: 14 februari 2014 Uppdaterad: 9 mars 2020

  Muddring, grävning och utfyllnader kan påverka miljön i hav, sjöar och vattendrag på flera olika sätt. Om ingreppet görs hänsynsfullt kan påverkan på ekosystemet begränsas.

 9. Publicerad: 8 juni 2016 Uppdaterad: 8 maj 2018

  Mark- och miljööverdomstolen slår fast att Länsstyrelsens beslut om att inte lämna dispens för dumpning i Hake fjord gäller.

 10. Publicerad: 2 december 2015

  Vissa massor fick inte dumpas