1. Publicerad: 21 februari 2020

  I Tidans avrinningsområde är problemen främst vattenkvalitet och grumlighet. Förutom att minska övergödningen jobbar åtgärdssamordnarna också med att öka landskapets vattenhållande förmåga och buffringskapacitet. Projektet leds av Hushållningssällskapet för Tidans vattenförbund och kommer att pågå fram till slutet av 2023.

 2. Publicerad: 30 oktober 2020

  Indikatorn används för bedömning av miljökvalitetsnormen C.4 Förekomst, artsammansättning och storleksfördelning hos fisksamhället ska möjliggöra att viktiga funktioner i näringsväven upprätthålls..

 3. Publicerad: 19 maj 2020

  LEVA-projektet ’Stärkt lokalt samarbete för åtgärder mot övergödningen’ drivs av Hjälmarens Vattenvårdsförbund och samverkansparter är lokala lantbrukare, LRF, Örebro kommun, samt Länsstyrelsen i Örebro län.

 4. Publicerad: 15 augusti 2019 Uppdaterad: 7 januari 2021

  Pilotområdena för detta projekt är avrinningsområdena för Suseån, Vinån, Sannarpsån, delavrinningsområde som ligger nära Ätrans huvudfåra, Törlan, Uttran och Ramsjökanal. Projektet leds av Falkenbergs kommun och kommer att pågå fram till 2021 i hela området och till 2022 i de delar som ligger i Falkenbergs kommun.

 5. Publicerad: 14 mars 2019 Uppdaterad: 17 december 2019

  Det är många som ska samsas om havet - därför behövs planering. Här är de förslag till havsplaner som vi lämnade till regeringen i december 2019.

 6. Publicerad: 25 augusti 2020

  Vi stödjer regeringskansliet i olika regionala och globala konventioner, organisationer och processer, exempelvis Arktiska rådet, Konventionen för biologisk mångfald och Commission for the Conservation of Antarctic Marine Living Resources.

 7. Publicerad: 25 augusti 2020

  Utgångspunkt för vårt internationella arbete är FN:s globala hållbarhetsmål, Sveriges politik för global utveckling och generationsmålet inom det svenska miljömålsarbetet.

 8. Publicerad: 25 augusti 2020

  Marina arter, samhällen, livsmiljöer och funktioner ska skyddas och bevaras, samtidigt som människans behov av resurser tillgodoses. Genom en långsiktig havsmiljöförvaltning kan vi skydda en oumbärlig resurs för människan och samhället.

 9. Publicerad: 25 augusti 2020

  Arbetet med att uppdatera åtgärdsprogrammet pågår under 2019-2021. Programmet ska fastställas av HaV senast 31 december 2021.

 10. Publicerad: 25 augusti 2020

  Samverkan kring miljöinformation.