1. Publicerad: 14 februari 2014 Uppdaterad: 24 februari 2020

  För att skydda viktiga råvattentillgångar kan länsstyrelsen eller kommunen besluta om att inrätta vattenskyddsområden med särskilda föreskrifter.

 2. Publicerad: 15 april 2015 Uppdaterad: 30 december 2019

  Här hittar du några domar och beslut som vi ser som vägledning i arbetet med vattenskyddsområden

 3. Publicerad: 14 februari 2014 Uppdaterad: 30 december 2019

  Havs- och vattenmyndigheten har enligt miljötillsynsförordningen, tillsynsvägledningsansvar för vattenskyddsområden. Länsstyrelserna ska enligt samma förordning ge tillsynsvägledning i länet, undantaget vägledningsansvar gentemot Skogsstyrelsen och Försvarsinspektören för hälsa och miljö.

 4. Publicerad: 14 februari 2014 Uppdaterad: 24 mars 2020

  Här finns presentationer och andra dokument från olika temadagar och seminarier om dricksvatten.

 5. Publicerad: 9 maj 2014 Uppdaterad: 30 december 2019

  Det finns kvalitetskrav i form av gränsvärden för bekämpningsmedelrester i färdigt dricksvatten.

 6. Publicerad: 8 oktober 2019 Uppdaterad: 22 oktober 2019

  Havs- och vattenmyndigheten har under 2019 arbetat fram ett förslag till ny vägledning för vattenskyddsområden. Vägledningen kommer att ersätta Naturvårdsverkets allmänna råd 2003:16 om vattenskyddsområden och Handbok 2010:5 om vattenskyddsområde som båda planeras att upphävas vid årsskiftet 2019/2020.

 7. Publicerad: 2 maj 2016

  Den här vägledningen kan användas av såväl tillsynsmyndigheter som verksamhetsutövare när det gäller ansökan om användning av bekämpningsmedel inom vattenskyddsområden.

 8. Publicerad: 9 mars 2018 Uppdaterad: 12 mars 2018

  Behov av särreglering för användning av växtskyddsmedel ska utredas inför ett beslut om inrättande av vattenskyddsområde från och med 1 januari 2018. Andelen jordbruksmark i tillrinningsområdet är en betydelsefull faktor för den sammantagna riskbilden och bör därför beaktas i utredningen.

 9. Publicerad: 17 december 2014

  Den här rapporten är en utvärdering av Naturvårdsverkets allmänna råd 2003:16 om vattenskyddsområde.