1. Publicerad: 19 maj 2016 Uppdaterad: 3 maj 2018

  Du ska som tillsynsmyndighet se till att miljöbalken samt villkor och andra regler som gäller verksamheten följs.

 2. Publicerad: 17 maj 2016 Uppdaterad: 16 maj 2019

  Vi vänder oss till tillsyns- och prövningsmyndigheter med syfte att underlätta tillämpning av miljökvalitetsnormerna för vatten enligt miljöbalken.

 3. Publicerad: 19 maj 2016 Uppdaterad: 28 mars 2018

  Miljökvalitetsnormerna är ett särskilt viktigt verktyg för att komma till rätta med situationer där många olika källor bidrar till en oacceptabel situation och där kraven måste fördelas mellan flera verksamheter.

 4. Publicerad: 12 februari 2014 Uppdaterad: 1 januari 2020

 5. Publicerad: 4 juli 2014 Uppdaterad: 24 oktober 2019

  Alla typer av vattenbruk omfattas av miljöbalkens krav. Syftet är att främja en hållbar utveckling, så att nuvarande och kommande generationer kan garanteras en hälsosam och god miljö. Havs- och vattenmyndigheten har det nationella ansvaret för att ge tillsynsvägledning för vattenbruk inom miljöbalkens område.

 6. Publicerad: 22 november 2016 Uppdaterad: 8 maj 2018

  Ett grundläggande ansvar för kunskap och kontroll framgår av bestämmelserna om egenkontroll i 26 kap. 19 § miljöbalken. Med stöd av dessa regler behöver verksamhetsutövaren, i förekommande fall och i relevant omfattning, kunna redogöra för bland annat vilken inverkan verksamheten har på den ekologiska statusen.

 7. Publicerad: 21 juni 2016 Uppdaterad: 16 maj 2019

  Här är ett urval av de regler som tillsyns- och prövningsmyndigheterna behöver ta hänsyn till när man tillämpar miljökvalitetsnormer för vatten.

 8. Publicerad: 19 maj 2016 Uppdaterad: 3 maj 2018

  När ni som tillsyns- eller prövningsmyndighet ska göra era bedömningar krävs att ni har tagit ställning till följande underlag. Utifrån underlagen kan krav på skyddsåtgärder eller försiktighetsmått sedan ställas på verksamhetsutövaren.

 9. Publicerad: 17 maj 2016 Uppdaterad: 17 februari 2020

  För att myndigheterna ska kunna ta ställning till hur verksamheten påverkar miljökvalitetnormerna är det viktigt att känna till miljökvalitetsnormernas uppbyggnad och hur statusklassificeringen av vattenkvaliteten går till.

 10. Publicerad: 2 december 2015 Uppdaterad: 15 april 2019

  E.ON Vattenkraft Sverige AB ansökte i början av 2010 om tillstånd till ombyggnad och effektivisering av Blankaströms kraftverk, i Emån, Kalmar län. Vattenkraftverket ligger i ett Natura 2000-område och i ett område där utbyggnad av vattenkraft är förbjuden enligt 4 kap 6 § miljöbalken.