Sökresultat

 • Kalkning (15)
 • Fiskar (1)
 • Föreskrift (1)
 • Försurning (8)
 • Handbok (1)
 • Publikation (6)
 • Visa fler
 • Rapport (3)
 • Vägledning (1)

 • Miljöhot (5)
 • Vägledningar (2)
 • Föreskrifter (1)
 • Publikationer (6)

 • Faktasida (9)
 • Publikation (6)

 • Senaste året (4)
 • Mer än ett år sedan (11)

 • Sortera på relevans
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Svensk/ norsk försurnings- och kalkningskonferens 2019

Svensk/ norsk försurnings- och kalkningskonferens 2019

Havs- och vattenmyndigheten och Miljødirektoratet välkomnar inbjudna deltagare att anmäla sig till två spännande dagar på årets största mötesplats för aktörer inom kalkningsverksamheten.

Faktasida: Kalkning och andra motåtgärder

Kalkning och andra motåtgärder

Kalkning av sjöar och vattendrag har bedrivits sedan slutet av 1970-talet och finansieras huvudsakligen med statsbidrag. För närvarande satsas cirka 160 miljoner kronor årligen via vårt anslag för åtgärder i havs- och vattenmiljöer. 

Faktasida: Försurning av sjöar och vattendrag

Försurning av sjöar och vattendrag

Den huvudsakliga orsaken till försurning är den omfattande förbränningen av svavelhaltig kol och olja under 1900-talet. Men kraftigt minskade utsläpp har lett till att nedfallet av sulfat nu är nere på samma nivåer som för hundra år sedan. Idag är skogsbruket en starkt bidragande orsak till försurning.

Faktasida: Kalkning av sjöar och vattendrag (HVMFS 2013:27)

Kalkning av sjöar och vattendrag (HVMFS 2013:27)

Start Föreskrifter Kalkning av sjöar och vattendrag (HVMFS 2013:27) Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2013:27) om kalkning av sjöar och vattendrag Ursprunglig utgåva Konsoliderad utgåva Bemyndigande : 11 § förordning (1982:840) om

Publikation: Arbetsfördelning och resursanvändning inom kalkningsverksamheten

Arbetsfördelning och resursanvändning inom kalkningsverksamheten

Rapporten redovisar en kartläggning av kalkningsverksamhetens resurser samt arbetsfördelningen, tidsanvändningen och kostnaderna på länsnivå.

Publikation: Effekter av kalkning på fisk i rinnande vatten

Effekter av kalkning på fisk i rinnande vatten

Rapporten beskriver vilka effekter 30 års kalkning av försurade vattendrag har haft på fiskbestånden. De resultat och slutsatser som framförs baseras på fångster vid 17 492 enskilda provfisken från drygt 1 200 olika strömsträckor i landet.

Publikation: Effekter av kalkning på myrvegetation

Effekter av kalkning på myrvegetation

Rapporten beskriver vilka vegetationsförändringar som uppstår i våtmarker efter kalkning. De resultat och slutsatser som presenteras baseras på en långtidsstudie av ett 30-tal kalkade kärr och mader.

Publikation: Effekter av kalkning på bottenfaunan i rinnande vatten

Effekter av kalkning på bottenfaunan i rinnande vatten

Rapporten beskriver vilka effekter 25 års kalkning av försurade vattendrag har haft på de bottenlevande djuren. De resultat och slutsatser som presenteras baseras på data från 6 936 provtagningstillfällen och 960 lokaler i kalkade vattendrag.

Faktasida: Uppföljning av kalkning

Uppföljning av kalkning

Årligen satsas drygt 30 miljoner kronor på att följa upp effekterna av de kalkningar som genomförs. Länsstyrelserna har ansvaret för den regionala uppföljningen medan Havs- och vattenmyndigheten ansvarar för den nationella uppföljningen.

Faktasida: Grundutbildning kalkning 2015

Grundutbildning kalkning 2015

Presentationer från utbildningen 2015