Aktuellt 15 juni 2023

HaV lämnar bidrag till åtgärder för kalkning

Havs- och vattenmyndigheten (HaV) har beslutat att lämna bidrag till Länsstyrelsen med 12 000 000 kronor för extramedel till åtgärder för kalkning och kalkeffektuppföljning.

Ljusnan

Foto: Natalie Greppi.

- Det ökade behovet av statsbidrag beror främst på betydande kostnadsökningar under de senaste åren, vilket är en effekt av ökande priser för drivmedel och el, säger Erik Boström, utredare på HaV.

Den totala tilldelningen till kalkningsverksamheten inom anslaget 1:11 uppgick 2023 till 172 miljoner kronor. Priset för kalkning är i hög grad beroende av priset på diesel som används vid brytning, transport och spridning av kalk. Förstärkningen, om 12 miljoner kronor, möjliggör för länsstyrelsen att fortsätta arbetet med kalkning för att motverka effekterna av försurning i sjöar och vattendrag.

- Vi bedömer att bidraget utgör en nödvändig förstärkning till kalkverksamheten och innebär att nedskärningarna i kalkvolymer blir mindre dramatisk, säger Erik Boström.

HaV anser också att Länsstyrelsen i och med detta kan bidra till att uppnå miljökvalitetsmålet Levande sjöar och vattendrag och Ett rikt växt- och djurliv. Satsningen bidrar även till att uppnå målen i art- och habitatdirektivet.

Om anslag 1:11

Havs- och vattenmiljöanslaget, 1:11, är ett viktigt verktyg för att genomföra regeringens sammanhållna politik för sjöar, vattendrag och hav.

Anslagets användning

Genom anslaget stöds det nationella genomförandet av flera EU-direktiv som vattendirektivet, havsmiljödirektivet, habitatdirektivet och havsplaneringsdirektivet.

Fler nyheter

  1. Aktuellt 2024-06-17

    Har du sett något ovanligt vid havet? Undrar du över något i kustmiljön? Länsstyrelsernas marina informationscentraler vid kustområdena svarar på frågor och tar gärna emot dina observationer.

  2. Aktuellt 2024-06-11

    Havs- och vattenmyndigheten har varslat Arbetsförmedlingen om risk för uppsägning av 25 anställda. Orsaken är ett minskat förvaltningsanslag samtidigt som kostnaderna ökar .

  3. Aktuellt 2024-06-10

    Du är utredare på enheten för internationell utveckling på HaV och har varit med och skrivit State of the Ocean Report. Den ges ut av The Intergovernmental Oceanographic Commission – en mellanstatlig kommission för mätningar och observationer av världshavens tillstånd och förändringar.

Publicerad: 2023-06-15
Sidansvarig: Webbredaktion