Sökresultat

 • Vårt uppdrag (75)
 • Mer än ett år sedan (75)
 • Dricksvatten (1)
 • Dumpning (2)
 • Fritidsbåt (1)
 • Fritidsfiske (2)
 • Visa fler
 • Främmande arter (1)
 • Handel (2)
 • Havsförvaltning (1)
 • Havsplanering (1)
 • Internationellt arbete (2)
 • Kattegatt (1)
 • Klimat (3)
 • Lagstiftning (1)
 • Miljödata (3)
 • Miljökvalitetsnormer (2)
 • Miljöövervakning (2)
 • Muddring (2)
 • Rapport (1)
 • Regeringsuppdrag (31)
 • Regler (3)
 • Remiss (8)
 • Riksintresse (1)
 • Skräp/marint skräp (2)
 • Skyddade områden (2)
 • Små avlopp (4)
 • Statistik (1)
 • Tillstånd (3)
 • Vattenförvaltning (1)
 • Vattenkraft (2)
 • Vattenverksamhet (1)
 • Yrkesfiske (11)
 • Yttrande (30)
 • Åtgärdsprogram (1)
 • Östersjön (2)
 • Övergödning (1)

 • Regeringsuppdrag (31)
 • Remisser (8)
 • Yttranden (32)

 • Faktasida (4)
 • Regeringsuppdrag (31)
 • Remiss (8)
 • Yttrande (32)

 • Sortera på relevans
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Ålförvaltning (2015)

Ålförvaltning (2015)

Bör ålförvaltningsplanen revideras?

Faktasida: Laxförvaltning (2015)

Laxförvaltning (2015)

Havs- och vattenmyndigheten ska, efter samråd med Statens Jordbruksverk, ta fram förslag på hur förvaltningen av lax och öring i svenska vatten bör utvecklas och utformas.

Faktasida: Återrapporteringen om klimatanpassning enligt HaVs regleringsbrev (2018)

Återrapporteringen om klimatanpassning enligt HaVs regleringsbrev (2018)

Havs- och vattenmyndigheten har i enlighet med regleringsbrevet för budgetåret 2018 redovisat hur myndigheten arbetar med att främja klimatanpassning inom sitt ansvarsområde, arbetsprocesser och samarbeten.

Faktasida: Yttrande om minskning av vissa plastprodukters inverkan på miljön

Yttrande om minskning av vissa plastprodukters inverkan på miljön

Yttrande över remiss av EU-kommissionens förslag till direktiv om minskning av vissa plastprodukters inverkan på miljön.

Faktasida: Yttrande över remiss angående EU-kommissionens förslag COM (2018) 372-375, 382, 390 och 471-473

Yttrande över remiss angående EU-kommissionens förslag COM (2018) 372-375, 382, 390 och 471-473

Yttrande om förslag från Europaparlamentet och rådet, samt från EU-kommissionen.

Remiss: Remiss om förbud för visst trålfiske i Skagerrak och Kattegatt

Remiss om förbud för visst trålfiske i Skagerrak och Kattegatt

Detta ska gälla under perioden 1 januari till 31 oktober varje år.

Faktasida: Uppdrag att föreslå föreskrifter för att under allvarliga och akuta förhållanden undvika vattenbrist (2017)

Uppdrag att föreslå föreskrifter för att under allvarliga och akuta förhållanden undvika vattenbrist (2017)

I juni 2017 fick HaV ett regeringsuppdrag att utreda möjligheter, förutsättningar och konsekvenser av att införa föreskrifter om rätt att under allvarliga och akuta förhållanden begränsa tillstånd att bortleda vatten för att undvika att allvarlig vattenbrist uppkommer. Om förutsättningar och behov föreligger ska myndigheten lämna ett förslag till föreskrifter. 

Remiss: Remiss om förslag till havsplaner

Remiss om förslag till havsplaner

Havs- och vattenmyndigheten har tagit fram förslag till statliga havsplaner för Sverige. Mellan den 15 februari och den 15 augusti 2018 höll HaV samråd för att ta emot synpunkter på förslagen.

Faktasida: Yttrande gällande remiss av Naturvårdsverkets rapport Minskad förbrukning av plastbärkassar

Yttrande gällande remiss av Naturvårdsverkets rapport Minskad förbrukning av plastbärkassar

Havs- och vattenmyndigheten (HaV) avstyrker förslaget att ett krav ställs på de producenter som tillhandahåller plastbärkassar till konsumenter eller andra användare, om att ta ut ett lägsta pris om 5 kr per plastbärkasse. HaV bedömer att kravet är otillräckligt och att det är olämpligt utformat.

Faktasida: Strategiforum för EU:s Östersjöstrategi (2016)

Strategiforum för EU:s Östersjöstrategi (2016)

HaV ska delta i planering och arrangemang av Strategiforum för EU:s Östersjöstrategi den 8-9 november 2016.