1. Publicerad: 17 maj 2016

 2. Publicerad: 30 april 2019

  Sammanfattning av dom den 28 mars 2019 från Mark- och miljööverdomstolen, mål nr M 3682-18.

 3. Publicerad: 27 januari 2020

  Sammanfattning av dom den 18 juni 2019 från Mark- och miljööverdomstolen, mål nr M 9381-18.

 4. Publicerad: 27 januari 2020

  Sammanfattning av dom den 19 juni 2019 från Mark- och miljööverdomstolen, mål nr M 11835-18.

 5. Publicerad: 6 april 2020 Uppdaterad: 28 april 2020

  Sammanfattning av dom den 18 mars 2020 från Mark- och miljööverdomstolen, mål nr M 4374-19.

 6. Publicerad: 20 augusti 2020

  Sammanfattning av dom den 29 juni 2020 från Mark- och miljööverdomstolen, mål nr M 5785-20.

 7. Publicerad: 11 december 2015

  Sammanfattning av Mark-och miljööverdomstolens dom den 21 maj 2015, mål nr M 9088 -14.. Mark- och miljööverdomstolen ansåg att en fastighetsägares förbättringsåtgärder – bestående av att lägga ned nya infiltrationsrör och installera en fördelningsbrunn – var att jämföra med nyanläggning och skulle därför ha tillståndsprövats.

 8. Publicerad: 19 september 2017 Uppdaterad: 25 juni 2018

  Sammanfattning av dom den 25 april 2016 från Mark- och miljööverdomstolen, mål nr M 4515-15. Eftersom CE-märkning ska vara den enda märkning som styrker byggproduktens överensstämmelse med angiven prestanda, utgör prestandadeklarationen ett viktigt underlag vid tillståndsprövning.

 9. Publicerad: 28 maj 2014

  Sammanfattning av Mark- och miljööverdomstolens dom den 31 januari 2014, mål nr M 2137-13. Det är skäligt att ställa krav på att minireningsverk ska kompletteras med efterpolering för att reducera bakterier/smittämnen.

 10. Publicerad: 31 mars 2017 Uppdaterad: 25 juni 2018

  Sammanfattning av dom den 12 januari 2017 från Mark- och miljööverdomstolen, mål nr M 5452-16. Otillräcklig utredning omöjliggör bedömning av en anläggnings reningsgrad. I prövningen av en avloppsanläggning som delvis består av ett växtreningsverk har sökanden, i syfte att visa anläggningens reningsgrad, givit in provresultat som dock inte kunnat härledas till en specifik anläggningstyp. Då inte heller övrig utredning stödjer sökandens påstående om reningsgrad anser domstolen att sökanden inte har visat att anläggningen uppfyller gällande miljö- och hälsoskyddskrav.