1. Publicerad: 17 januari 2014 Uppdaterad: 1 oktober 2019

  Information för dig som jobbar på kommun eller länsstyrelse samt fastighetsägare angående avloppsanläggningar dimensionerade för högst 200 personer.

 2. Publicerad: 30 januari 2017 Uppdaterad: 15 april 2019

  Vi har samlat vanliga frågor och svar inom området små avlopp. För mer information se: vägledningar för prövning och tillsyn av små avlopp , samt  allmänna råden om små avloppsanordningar för hushållsspillvatten (HVMFS 2016:17) .

 3. Publicerad: 17 januari 2014 Uppdaterad: 6 april 2018

  Vägledningar, rapporter, frågor och svar samt ansvarsområden för avloppsanläggningar som är dimensionerade för högst 200 personer.

 4. Publicerad: 18 mars 2015 Uppdaterad: 2 september 2020

  Vägledningen syftar till att effektivisera tillsynen av små avlopp och består av praktiska råd, checklistor, manualer och informationsmaterial. Vägledningen riktar sig till dig som arbetar med små avlopp på kommunal nivå.

 5. Publicerad: 14 juni 2018 Uppdaterad: 31 januari 2019

  GIS-stödet har tagits fram för att skapa förutsättningar för en skälig, rättssäker och nationellt likriktad bedömning av skyddsnivå.

 6. Publicerad: 12 augusti 2014 Uppdaterad: 15 april 2019

  Havs- och vattenmyndigheten har ett vägledningsansvar inom området enskilda avlopp, och ska i första hand tillsynsvägleda länsstyrelserna i dessa frågor. 

 7. Publicerad: 18 mars 2015

  I del 2 beskrivs möjliga sätt att förbereda för en systematisk tillsyn av kommunens små avlopp. Den fokuserar huvudsakligen på avloppstillsyn som en del i ett större kommunövergripande vattenförvaltningsarbete. Målgruppen är avloppshandläggare, miljöstrateger, kommunekologer och tjänstemän/politiker på andra förvaltningar än miljöförvaltningen.

 8. Publicerad: 18 mars 2015 Uppdaterad: 11 september 2015

  I del 3 beskrivs processen ”Tillsyn av små avlopp” steg för steg. Målgruppen är i första hand avloppshandläggare vid kommunernas miljöförvaltningar.

 9. Publicerad: 18 mars 2015 Uppdaterad: 11 september 2015

  Del 4 ger vägledning till bedömning om en avloppsanläggning uppfyller miljöbalkens krav eller inte. Med stöd av rättsfall beskrivs omständigheter som kan påverka bedömningen och hur tillsynmyndigheten kan förhålla sig till dem.

 10. Publicerad: 18 mars 2015 Uppdaterad: 4 december 2019

  Här har vi samlat information som bl.a. riktar sig till fastighetsägare och sammanställningen av rättsfall rörande små avlopp.