Sökresultat

 • Publikation (83)
 • Rapport (83)
 • Mer än ett år sedan (83)
 • Anslag (3)
 • Arter med åtgärdsprogram (4)
 • Badvatten (2)
 • Visa fler
 • Bidrag (2)
 • Båtbottentvätt (1)
 • Dricksvatten (2)
 • Dumpning (1)
 • Farliga ämnen (2)
 • Fiskar (10)
 • Forskning (1)
 • Fritidsbåt (1)
 • Fritidsfiske (5)
 • Främmande arter (2)
 • Grundvatten (1)
 • Havs- och vattenforum (1)
 • Havs- och vattenmiljöanslaget (5)
 • Internationellt arbete (3)
 • Jordbruk (2)
 • Kalkning (3)
 • Kattegatt (3)
 • Klimat (1)
 • Marina däggdjur (1)
 • Miljödata (2)
 • Miljökvalitetsnormer (4)
 • Miljöövervakning (21)
 • Programområde Kust och Hav (8)
 • Programområde Sötvatten (1)
 • Regeringsuppdrag (9)
 • Restaurering (5)
 • Ryggradslösa djur (2)
 • Skagerrak (4)
 • Skräp/marint skräp (1)
 • Skyddade områden (1)
 • Små avlopp (3)
 • Sötvatten (2)
 • Tillstånd (1)
 • Tillsynsvägledning (2)
 • Vattenbruk (2)
 • Vattenförvaltning (5)
 • Vattenkraft (10)
 • Vattenskyddsområde (1)
 • Vattenverksamhet (2)
 • Vägledning (6)
 • Yrkesfiske (6)
 • Östersjön (9)
 • Övergödning (3)

 • Vägledningar (1)
 • Publikationer (82)

 • Faktasida (1)
 • Publikation (82)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Publikation: Juridiken kring vatten och avlopp

Juridiken kring vatten och avlopp

En översiktlig genomgång av juridiken kring dricksvattenförsörjning samt avledning och rening av spillvatten och dagvatten. 

Publikation: Miljöåtgärder i vattenkraftverk

Miljöåtgärder i vattenkraftverk

Sammanställning av åtgärder för att nå god ekologisk status och god ekologisk potential.

Publikation: Ekologisk återställning i helt eller delvis torrlagda fåror i anslutning till vattenkraftverk

Ekologisk återställning i helt eller delvis torrlagda fåror i anslutning till vattenkraftverk

Många forsar är torrlagda på grund av vattenkraftsutbyggnad eftersom vattnet rinner genom vattenkraftverken istället för genom forsarna. Rapporten är en sammanställning av dagens kunskap om vilka värden som är möjliga att återfå om flöden säkerställs i de gamla forsarna.

Publikation: Förvaltning av lax och öring

Förvaltning av lax och öring

Havs- och vattenmyndighetens förslag på hur förvaltning av lax och öring bör utformas och utvecklas.

Publikation: Fritidsfiske och fritidsfiskebaserad verksamhet

Fritidsfiske och fritidsfiskebaserad verksamhet

Fiskeriverket redovisar genom denna rapport fyra uppdrag som regeringen gav verket i juni 2006. Som grund för sina slutsatser har Fiskeriverket bl.a. genomfört två större enkätstudier. Studierna avser dels fritidsfiskets utövare, dels fritidsfiskebaserad verksamhet, i första hand i form av ett företagande.

Publikation: Sötvatten 2017

Sötvatten 2017

Förändringens vindar blåser, så även över Sötvatten-rapporten. Från och med nästa år kommer Havs- och vattenmyndigheten att förändra rapporteringen av miljöövervakningen. Då slutar vi att trycka rapporten Sötvatten och samlar istället resultat från miljöövervakningen av alla vatten i en digital plattform.

Publikation: Fisk- och skaldjursbestånd i hav och sötvatten 2017 (resurs- och miljööversikt)

Fisk- och skaldjursbestånd i hav och sötvatten 2017 (resurs- och miljööversikt)

Den 13:e utgåvan av den samlade resursöversikten av fisk- och kräftdjursbeståndens status i våra vatten.

Publikation: Öppna data från Copernicus – Möjligheter för klimatanpassningen

Öppna data från Copernicus – Möjligheter för klimatanpassningen

EU:s miljödataprogram Copernicus samlar in allt större mängder av data om våra hav, vatten och landmiljöer. I denna rapport beskrivs hur data från Copernicus kan stödja arbetet med miljöns och samhällets anpassning till klimatförändringar.

Publikation: AquAdvantagelax – första genetiskt modifierade djuret att säljas för humankonsumtion

AquAdvantagelax – första genetiskt modifierade djuret att säljas för humankonsumtion

Forskare i Kanada har använt genetisk modifiering för att ta fram en snabbväxande lax. Laxen är idag godkänd för försäljning i Kanada. Denna rapport beskriver arbetet med att ta fram laxen, samt hur de nordamerikanska myndigheterna bedömt riskerna med odling och konsumtion av fisken.

Publikation: Utvärdering av videoteknik som visuell undervattensmetod för uppföljning av marina naturtyper och typiska arter

Utvärdering av videoteknik som visuell undervattensmetod för uppföljning av marina naturtyper och typiska arter

Metodsäkerhet, precision och kostnader.