Sökresultat

 • Rapport (131)
 • Mer än ett år sedan (131)
 • Anslag (3)
 • Arter med åtgärdsprogram (3)
 • Badvatten (2)
 • Bidrag (2)
 • Visa fler
 • Båtbottentvätt (1)
 • Dricksvatten (2)
 • Dumpning (1)
 • Farliga ämnen (2)
 • Fiskar (10)
 • Forskning (1)
 • Fritidsbåt (1)
 • Fritidsfiske (6)
 • Främmande arter (2)
 • Gis (2)
 • Grundvatten (1)
 • Havs- och vattenforum (1)
 • Havs- och vattenmiljöanslaget (5)
 • Internationellt arbete (3)
 • Jordbruk (2)
 • Kalkning (1)
 • Kattegatt (2)
 • Klimat (1)
 • Marina däggdjur (1)
 • Miljödata (2)
 • Miljökvalitetsnormer (4)
 • Miljöövervakning (16)
 • Organisation (1)
 • Programområde Kust och Hav (5)
 • Programområde Sötvatten (1)
 • Publikation (73)
 • Regeringsuppdrag (10)
 • Restaurering (5)
 • Rutin (1)
 • Ryggradslösa djur (2)
 • Skagerrak (3)
 • Skräp/marint skräp (1)
 • Skyddade områden (1)
 • Små avlopp (52)
 • Statistik (1)
 • Styrdokument (2)
 • Sötvatten (2)
 • Tillstånd (1)
 • Tillsynsvägledning (2)
 • Vattenbruk (2)
 • Vattenförvaltning (5)
 • Vattenkraft (10)
 • Vattenskyddsområde (1)
 • Vattenverksamhet (2)
 • Vägledning (6)
 • Yrkesfiske (8)
 • Östersjön (8)
 • Övergödning (3)

 • Vägledningar (50)
 • Vårt uppdrag (1)
 • Regeringsuppdrag (1)
 • Publikationer (78)
 • Medarbetarsidor (2)

 • Dokument (50)
 • Faktasida (2)
 • Publikation (78)
 • Regeringsuppdrag (1)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Publikation: Juridiken kring vatten och avlopp

Juridiken kring vatten och avlopp

En översiktlig genomgång av juridiken kring dricksvattenförsörjning samt avledning och rening av spillvatten och dagvatten. 

Publikation: Miljöåtgärder i vattenkraftverk

Miljöåtgärder i vattenkraftverk

Sammanställning av åtgärder för att nå god ekologisk status och god ekologisk potential.

Publikation: Ekologisk återställning i helt eller delvis torrlagda fåror i anslutning till vattenkraftverk

Ekologisk återställning i helt eller delvis torrlagda fåror i anslutning till vattenkraftverk

Många forsar är torrlagda på grund av vattenkraftsutbyggnad eftersom vattnet rinner genom vattenkraftverken istället för genom forsarna. Rapporten är en sammanställning av dagens kunskap om vilka värden som är möjliga att återfå om flöden säkerställs i de gamla forsarna.

Publikation: Fritidsfiske i Åtta fjordar

Fritidsfiske i Åtta fjordar

Effekter på fritidsfisket efter införandet av ett fiskefritt område innanför Orust och Tjörn

Publikation: Båtbottentvättning av fritidsbåtar

Båtbottentvättning av fritidsbåtar

Rapporten innehåller en genomgång av olika metoder för båtbottentvättning, såsom borsttvätt, tvätt över spolplatta och tvätt på uppställningsplats.

Publikation: Marine Tourism and Recreation in Sweden

Marine Tourism and Recreation in Sweden

Rapporten behandlar turism och rekreation i Sverige ur ett ekosystemtjänstperspektiv. Både beroendet av, och påverkan på ekosystemtjänsterna behandlas. Rapporten är skriven på engelska.

Publikation: Marine Litter in Sweden

Marine Litter in Sweden

Rapporten ger en allmän bild av miljöbelastningen från det skräp som hamnar i naturen till följd av ett flertal marina och maritima aktiviteter, samt konsekvenserna som detta ger upphov till för våra marina ekosystemtjänster. Rapporten är skriven på engelska.

Publikation: Fritidsfiske och fritidsfiskebaserad verksamhet

Fritidsfiske och fritidsfiskebaserad verksamhet

Fiskeriverket redovisar genom denna rapport fyra uppdrag som regeringen gav verket i juni 2006. Som grund för sina slutsatser har Fiskeriverket bl.a. genomfört två större enkätstudier. Studierna avser dels fritidsfiskets utövare, dels fritidsfiskebaserad verksamhet, i första hand i form av ett företagande.

Publikation: Förvaltning av de okända och ohanterliga

Förvaltning av de okända och ohanterliga

Rapporten är ett av fyra projekt inom forskningssatsningen God miljöstatus i Sveriges marina vatten och visar på indikatorer för främmande arter i marin miljö – svårigheter och möjligheter.

Publikation: Ekosystembaserad utveckling av indikatorer för pelagiska födovävar

Ekosystembaserad utveckling av indikatorer för pelagiska födovävar

Rapporten presenterar resultaten från forskningsprojektet Ekosystembaserad utveckling av indikatorer för pelagiska födovävar, ett av fyra projekt inom forskningssatsningen God miljöstatus i Sveriges marina vatten.