Sökresultat

 • Rapport (206)
 • Mer än ett år sedan (206)
 • Anslag (4)
 • Arter med åtgärdsprogram (2)
 • Badvatten (5)
 • Bidrag (2)
 • Visa fler
 • Båtbottentvätt (1)
 • Dricksvatten (3)
 • Dumpning (1)
 • Farliga ämnen (3)
 • Fiskar (9)
 • Forskning (2)
 • Fritidsbåt (1)
 • Fritidsfiske (7)
 • Främmande arter (3)
 • Gis (2)
 • Grundvatten (2)
 • Havs- och vattenforum (2)
 • Havs- och vattenmiljöanslaget (6)
 • Havsförvaltning (3)
 • Havsplanering (19)
 • Internationellt arbete (3)
 • Jordbruk (2)
 • Kalkning (3)
 • Kattegatt (4)
 • Klimat (2)
 • Marin kartering (2)
 • Marina däggdjur (1)
 • Miljödata (2)
 • Miljökvalitetsnormer (5)
 • Miljöövervakning (28)
 • Programområde Kust och Hav (12)
 • Programområde Sötvatten (1)
 • Publikation (126)
 • Regeringsuppdrag (13)
 • Restaurering (1)
 • Ryggradslösa djur (2)
 • Skagerrak (4)
 • Skräp/marint skräp (1)
 • Skyddade områden (1)
 • Små avlopp (63)
 • Statistik (1)
 • Sötvatten (2)
 • Tillstånd (1)
 • Tillsynsvägledning (1)
 • Vattenbruk (3)
 • Vattenförvaltning (12)
 • Vattenkraft (3)
 • Vattenskyddsområde (1)
 • Vattenverksamhet (2)
 • Vrak (1)
 • Vägledning (11)
 • Yrkesfiske (10)
 • Åtgärdsprogram (1)
 • Östersjön (14)
 • Övergödning (3)

 • Sport- och fritidsfiske (1)
 • Miljöhot (1)
 • Vägledningar (60)
 • Miljöövervakning (2)
 • Vårt uppdrag (2)
 • Regeringsuppdrag (2)
 • Publikationer (140)

 • Dokument (59)
 • Faktasida (21)
 • Publikation (124)
 • Regeringsuppdrag (2)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Publikation: Juridiken kring vatten och avlopp

Juridiken kring vatten och avlopp

En översiktlig genomgång av juridiken kring dricksvattenförsörjning samt avledning och rening av spillvatten och dagvatten. 

Publikation: Förvaltning av lax och öring

Förvaltning av lax och öring

Havs- och vattenmyndighetens förslag på hur förvaltning av lax och öring bör utformas och utvecklas.

Faktasida: Rapporter 2019

Rapporter 2019

Rapporter utgivna av oss och publicerade i vår rapportserie 2019.

Faktasida: God havsmiljö 2020

God havsmiljö 2020

Rapporter i rapportserien God havsmiljö 2020: Marin strategi för Nordsjön och Östersjön.

Faktasida: God miljöstatus i Sveriges marina vatten

God miljöstatus i Sveriges marina vatten

Rapporter i forskningssatsningen God miljöstatus i Sveriges marina vatten.

Faktasida: Marin strategi för Nordsjön och Östersjön 2018-2023

Marin strategi för Nordsjön och Östersjön 2018-2023

Rapporter i rapportserien Marin strategi för Nordsjön och Östersjön 2018-2023.

Faktasida: Svensk badvattenkvalitet

Svensk badvattenkvalitet

Rapporter med lägesbeskrivningar av Sveriges EU-bad inför badsäsongerna.

Faktasida: Utvärdering av Sveriges miljömål

Utvärdering av Sveriges miljömål

Rapporter i rapportserien Utvärdering av miljömål.

Faktasida: Verksamheten inom EU:s gemensamma fiskeripolitik (GFP)

Verksamheten inom EU:s gemensamma fiskeripolitik (GFP)

Redovisning av resultaten och de viktigaste effekterna av verksamheten inom EU:s gemensamma fiskeripolitik (GFP)

Publikation: Fritidsfiske och fritidsfiskebaserad verksamhet

Fritidsfiske och fritidsfiskebaserad verksamhet

Fiskeriverket redovisar genom denna rapport fyra uppdrag som regeringen gav verket i juni 2006. Som grund för sina slutsatser har Fiskeriverket bl.a. genomfört två större enkätstudier. Studierna avser dels fritidsfiskets utövare, dels fritidsfiskebaserad verksamhet, i första hand i form av ett företagande.