Sökresultat

 • Rapport (133)
 • Mer än ett år sedan (133)
 • Anslag (3)
 • Arter med åtgärdsprogram (4)
 • Badvatten (2)
 • Bidrag (2)
 • Visa fler
 • Båtbottentvätt (1)
 • Dricksvatten (2)
 • Dumpning (1)
 • Farliga ämnen (2)
 • Fiskar (10)
 • Forskning (1)
 • Fritidsbåt (1)
 • Fritidsfiske (6)
 • Främmande arter (2)
 • Gis (2)
 • Grundvatten (1)
 • Havs- och vattenforum (1)
 • Havs- och vattenmiljöanslaget (5)
 • Internationellt arbete (3)
 • Jordbruk (2)
 • Kalkning (1)
 • Kattegatt (3)
 • Klimat (1)
 • Marina däggdjur (1)
 • Miljödata (2)
 • Miljökvalitetsnormer (4)
 • Miljöövervakning (16)
 • Programområde Kust och Hav (5)
 • Programområde Sötvatten (1)
 • Publikation (76)
 • Regeringsuppdrag (11)
 • Restaurering (5)
 • Rutin (1)
 • Ryggradslösa djur (2)
 • Skagerrak (4)
 • Skräp/marint skräp (1)
 • Skyddade områden (1)
 • Små avlopp (52)
 • Statistik (1)
 • Styrdokument (1)
 • Sötvatten (2)
 • Tillstånd (1)
 • Tillsynsvägledning (2)
 • Vattenbruk (2)
 • Vattenförvaltning (5)
 • Vattenkraft (10)
 • Vattenskyddsområde (1)
 • Vattenverksamhet (2)
 • Vägledning (6)
 • Yrkesfiske (8)
 • Östersjön (10)
 • Övergödning (3)

 • Vägledningar (50)
 • Vårt uppdrag (1)
 • Regeringsuppdrag (1)
 • Publikationer (81)
 • Medarbetarsidor (1)

 • Dokument (50)
 • Faktasida (1)
 • Publikation (81)
 • Regeringsuppdrag (1)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Publikation: Juridiken kring vatten och avlopp

Juridiken kring vatten och avlopp

En översiktlig genomgång av juridiken kring dricksvattenförsörjning samt avledning och rening av spillvatten och dagvatten. 

Publikation: Miljöåtgärder i vattenkraftverk

Miljöåtgärder i vattenkraftverk

Sammanställning av åtgärder för att nå god ekologisk status och god ekologisk potential.

Publikation: Ekologisk återställning i helt eller delvis torrlagda fåror i anslutning till vattenkraftverk

Ekologisk återställning i helt eller delvis torrlagda fåror i anslutning till vattenkraftverk

Många forsar är torrlagda på grund av vattenkraftsutbyggnad eftersom vattnet rinner genom vattenkraftverken istället för genom forsarna. Rapporten är en sammanställning av dagens kunskap om vilka värden som är möjliga att återfå om flöden säkerställs i de gamla forsarna.

Publikation: Förvaltning av lax och öring

Förvaltning av lax och öring

Havs- och vattenmyndighetens förslag på hur förvaltning av lax och öring bör utformas och utvecklas.

Dokument: 8 steg till nytt avlopp

8 steg till nytt avlopp

Filmen ger en kortfattad genomgång av hur det går till att skaffa nytt avlopp.

Dokument: Fortsättningsprojekt Gemensamhetsanläggningar för VA

Fortsättningsprojekt Gemensamhetsanläggningar för VA

Detta projekt är en fortsättning på ett projekt om gemensamhetsanläggningar för vatten och avlopp (va) som genomfördes under 2015.

Dokument: Slam från små avloppsanläggningar i kretslopp

Slam från små avloppsanläggningar i kretslopp

Projektet har undersökt tillgången på lämpliga avloppsfraktioner från små avloppsanläggningar i områdena Alberga, Bälgviken och Näshulta i Eskilstuna kommun för en eventuell placering av en hygieniserande kompostenhet (ICM)

Dokument: Turbiditet som surrogatparameter

Turbiditet som surrogatparameter

Rapporten behandlar surrogatparametrar som metod för enklare och billigare utsläppskontroll av små avloppsanläggningar.

Publikation: Fritidsfiske och fritidsfiskebaserad verksamhet

Fritidsfiske och fritidsfiskebaserad verksamhet

Fiskeriverket redovisar genom denna rapport fyra uppdrag som regeringen gav verket i juni 2006. Som grund för sina slutsatser har Fiskeriverket bl.a. genomfört två större enkätstudier. Studierna avser dels fritidsfiskets utövare, dels fritidsfiskebaserad verksamhet, i första hand i form av ett företagande.

Publikation: Sötvatten 2017

Sötvatten 2017

Förändringens vindar blåser, så även över Sötvatten-rapporten. Från och med nästa år kommer Havs- och vattenmyndigheten att förändra rapporteringen av miljöövervakningen. Då slutar vi att trycka rapporten Sötvatten och samlar istället resultat från miljöövervakningen av alla vatten i en digital plattform.