Sökresultat

 • Rapport (140)
 • Senaste året (140)
 • Anslag (1)
 • Avtal (1)
 • Badvatten (4)
 • Bidrag (1)
 • Visa fler
 • Chef (1)
 • Dricksvatten (1)
 • Farliga ämnen (1)
 • Fiskar (1)
 • Forskning (1)
 • Fritidsfiske (3)
 • Främmande arter (2)
 • Gis (1)
 • Grundvatten (1)
 • Handbok (3)
 • Havs- och vattenforum (1)
 • Havs- och vattenmiljöanslaget (1)
 • Havsförvaltning (4)
 • Havsplanering (21)
 • Kalkning (2)
 • Kattegatt (1)
 • Klimat (2)
 • Marin kartering (2)
 • Miljökvalitetsnormer (1)
 • Miljöövervakning (18)
 • Muddring (1)
 • Organisation (2)
 • Programområde Kust och Hav (9)
 • Programområde Sötvatten (1)
 • Publikation (86)
 • Regeringsuppdrag (3)
 • Restaurering (2)
 • Rutin (2)
 • Ryggradslösa djur (1)
 • Skräp/marint skräp (1)
 • Små avlopp (27)
 • Statistik (1)
 • Styrdokument (4)
 • Sötvatten (1)
 • Tidredovisning (1)
 • Tillstånd (1)
 • Tillsynsvägledning (2)
 • Vattenbruk (2)
 • Vattenförvaltning (9)
 • Vattenkraft (3)
 • Vattenverksamhet (2)
 • Vrak (1)
 • Vägledning (10)
 • Yrkesfiske (3)
 • Årsredovisning (1)
 • Åtgärdsprogram (1)
 • Östersjön (4)

 • Sport- och fritidsfiske (1)
 • Badvatten (1)
 • Miljöhot (2)
 • Vägledningar (26)
 • Havsplanering (1)
 • Miljöövervakning (2)
 • Vårt uppdrag (1)
 • Regeringsuppdrag (1)
 • Publikationer (99)
 • Bibliotek (2)
 • Medarbetarsidor (5)

 • Dokument (26)
 • Faktasida (35)
 • Publikation (77)
 • Regeringsuppdrag (1)
 • Återrapportering (1)

 • Senaste dagen (1)
 • Senaste veckan (2)
 • Senaste månaden (12)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Dokument: Utformning av vägledningar och rapporter

Utformning av vägledningar och rapporter

Alla vägledningar och rapporter vi tar fram ska ha en enhetlig utformning och ett tydligt budskap. För att underlätta i ditt arbete finns här en policy med riktlinjer, samt en rutin med checklista.

Dokument: Verksamhetsstrategi och verksamhetsplan

Verksamhetsstrategi och verksamhetsplan

I verksamhetsstrategin och verksamhetsplanen kan du läsa om viktiga politikområden där vi som myndighet har ett ansvar att verka, hur vi arbetar och prioriterade leveranser för det aktuella verksamhetsåret. Verksamhetskoderna används för både tid och fakturor.

Faktasida: Publikationer

Publikationer

Vi tar fram en mängd rapporter varje år, både själva och genom andra. Dessa presenteras här i kronologisk ordning, baserat på det datum då rapporten publicerades.

Faktasida: Vägledningar för prövning och tillsyn av små avlopp

Vägledningar för prövning och tillsyn av små avlopp

Här har vi samlat de viktigaste vägledningsdokumenten.

Publikation: Fisk- och skaldjursbestånd i hav och sötvatten 2018 (resurs- och miljööversikt)

Fisk- och skaldjursbestånd i hav och sötvatten 2018 (resurs- och miljööversikt)

Den 14:e utgåvan av den samlade resursöversikten av fisk- och kräftdjursbeståndens status i våra vatten.

Faktasida: Årlig rapport om EU-bad

Årlig rapport om EU-bad

Här finns vår årliga rapport om Sveriges EU-bad och EEA:s och EU-kommissionens rapport om badvattenkvalitet i resten av Europa.

Publikation: Havet 2015/2016

Havet 2015/2016

Havet 2015/2016 samlar de senaste resultaten från den nationella marina miljöövervakningen i samtliga svenska havsområden: Bottniska viken, Egentliga Östersjön och Västerhavet. Dessutom presenteras resultat från regional miljöövervakning, forskning och undersökningar som kan öka kunskapen om miljötillståndet havet.

Faktasida: Miljöövervakning, forskning och tidiga varningssignaler

Miljöövervakning, forskning och tidiga varningssignaler

Miljöforskning och miljöövervakning måste samverka för att identifiera nya problem och utveckla bättre mätsystem.

Faktasida: Rapporter om nationell marin kartering

Rapporter om nationell marin kartering

Här kommer HaV:s och andras rapporter om marin kartering att finnas.

Faktasida: Andra källor till kunskap

Andra källor till kunskap

Här presenteras länkar till publikationer som ges ut av myndigheter, organisationer och institutioner med vatten- och miljöanknytning.