Sökresultat

 • Rapport (80)
 • Senaste året (80)
 • Arter med åtgärdsprogram (2)
 • Badvatten (1)
 • Bidrag (1)
 • Dricksvatten (1)
 • Visa fler
 • Farliga ämnen (1)
 • Fiskar (3)
 • Fritidsfiske (4)
 • Främmande arter (1)
 • Gis (1)
 • Grundvatten (1)
 • Handbok (2)
 • Havsförvaltning (1)
 • Havsplanering (2)
 • Klimat (1)
 • Kvoter (1)
 • Miljöövervakning (11)
 • Muddring (1)
 • Organisation (1)
 • Programområde Kust och Hav (6)
 • Programområde Sötvatten (1)
 • Publikation (49)
 • Regeringsuppdrag (2)
 • Regler (1)
 • Restaurering (6)
 • Rutin (1)
 • Ryggradslösa djur (2)
 • Skräp/marint skräp (1)
 • Små avlopp (20)
 • Statistik (1)
 • Styrdokument (1)
 • Sötvatten (1)
 • Tidredovisning (1)
 • Tillstånd (1)
 • Tillsynsvägledning (2)
 • Vattenbruk (1)
 • Vattenförvaltning (3)
 • Vattenkraft (8)
 • Vägledning (6)
 • Yrkesfiske (3)
 • Årsredovisning (1)
 • Åtgärdsprogram (1)

 • Badvatten (1)
 • Miljöhot (2)
 • Vägledningar (19)
 • Havsplanering (1)
 • Vårt uppdrag (1)
 • Publikationer (54)
 • Bibliotek (2)

 • Dokument (16)
 • Faktasida (15)
 • Publikation (48)
 • Återrapportering (1)

 • Senaste veckan (5)
 • Senaste månaden (10)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Verksamhetsstrategi

Verksamhetsstrategi

I verksamhetsstrategin kan du läsa om viktiga politikområden där vi som myndighet har ett ansvar att verka, hur vi arbetar och prioriterade leveranser för det aktuella verksamhetsåret.

Faktasida: Publikationer

Publikationer

Vi tar fram en mängd rapporter varje år, både själva och genom andra. Dessa presenteras här i kronologisk ordning, baserat på det datum då rapporten publicerades.

Faktasida: Vägledningar för prövning och tillsyn av små avlopp

Vägledningar för prövning och tillsyn av små avlopp

Här har vi samlat de viktigaste vägledningsdokumenten.

Publikation: Fisk- och skaldjursbestånd i hav och sötvatten 2019 (resurs- och miljööversikt)

Fisk- och skaldjursbestånd i hav och sötvatten 2019 (resurs- och miljööversikt)

En samlad resursöversikten av fisk- och kräftdjursbeståndens status i våra vatten.

Publikation: Havet 2015/2016

Havet 2015/2016

Havet 2015/2016 samlar de senaste resultaten från den nationella marina miljöövervakningen i samtliga svenska havsområden: Bottniska viken, Egentliga Östersjön och Västerhavet. Dessutom presenteras resultat från regional miljöövervakning, forskning och undersökningar som kan öka kunskapen om miljötillståndet havet.

Publikation: Miljöåtgärder i vattenkraftverk

Miljöåtgärder i vattenkraftverk

Sammanställning av åtgärder för att nå god ekologisk status och god ekologisk potential.

Publikation: Ekologisk återställning i helt eller delvis torrlagda fåror i anslutning till vattenkraftverk

Ekologisk återställning i helt eller delvis torrlagda fåror i anslutning till vattenkraftverk

Många vattenfåror är torrlagda på̊ grund av vattenkraftsutbyggnad eftersom vattnet avleds via vattenkraftverken i stället för i de ursprungliga vattenfårorna. Rapporten är en kunskapssammanställning om vilka värden som är möjliga att återskapa om vattenflöden säkerställs i de ursprungliga fårorna.

Faktasida: Årlig rapport om EU-bad

Årlig rapport om EU-bad

Här finns vår årliga rapport om Sveriges EU-bad och EEA:s och EU-kommissionens rapport om badvattenkvalitet i resten av Europa.

Faktasida: Utvärderingsrapport kring oljepåslaget vid Tjörn

Utvärderingsrapport kring oljepåslaget vid Tjörn

Havs- och vattenmyndigheten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har tillsammans genomfört en utvärdering av hur samhällets aktörer hanterade oljepåslaget vid Tjörn. I utvärderingen har vi försökt bedöma vilka förmågor aktörerna hade, och hur de hade förberett sig vid tillfället.

Publikation: Hanteringsprogram för signalkräfta

Hanteringsprogram för signalkräfta

Programmet sammanställer nationella hanteringsåtgärder, inklusive författningsreglering som syftar till att förebygga och minimera negativa effekter av signalkräfta på biologisk mångfald samt vägleda om hur fisket och nyttjande av signalkräfta fortsatt kan bedrivas.