Sökresultat

 • Rapport (141)
 • Senaste året (141)
 • Anslag (1)
 • Arter med åtgärdsprogram (1)
 • Avtal (1)
 • Badvatten (4)
 • Visa fler
 • Bidrag (1)
 • Chef (1)
 • Dricksvatten (1)
 • Farliga ämnen (1)
 • Fiskar (1)
 • Forskning (1)
 • Fritidsfiske (3)
 • Främmande arter (2)
 • Gis (1)
 • Grundvatten (1)
 • Handbok (3)
 • Havs- och vattenforum (1)
 • Havs- och vattenmiljöanslaget (1)
 • Havsförvaltning (4)
 • Havsplanering (21)
 • Kalkning (2)
 • Kattegatt (2)
 • Klimat (2)
 • Marin kartering (2)
 • Miljökvalitetsnormer (1)
 • Miljöövervakning (18)
 • Muddring (1)
 • Organisation (1)
 • Programområde Kust och Hav (9)
 • Programområde Sötvatten (1)
 • Publikation (89)
 • Regeringsuppdrag (4)
 • Restaurering (2)
 • Rutin (2)
 • Ryggradslösa djur (1)
 • Skagerrak (1)
 • Skräp/marint skräp (1)
 • Små avlopp (26)
 • Statistik (1)
 • Styrdokument (3)
 • Sötvatten (1)
 • Tidredovisning (1)
 • Tillstånd (1)
 • Tillsynsvägledning (2)
 • Vattenbruk (2)
 • Vattenförvaltning (9)
 • Vattenkraft (3)
 • Vattenverksamhet (2)
 • Vrak (1)
 • Vägledning (10)
 • Yrkesfiske (3)
 • Årsredovisning (1)
 • Åtgärdsprogram (1)
 • Östersjön (6)

 • Sport- och fritidsfiske (1)
 • Badvatten (1)
 • Miljöhot (2)
 • Vägledningar (25)
 • Havsplanering (1)
 • Miljöövervakning (2)
 • Vårt uppdrag (1)
 • Regeringsuppdrag (1)
 • Publikationer (102)
 • Bibliotek (2)
 • Medarbetarsidor (4)

 • Dokument (25)
 • Faktasida (34)
 • Publikation (80)
 • Regeringsuppdrag (1)
 • Återrapportering (1)

 • Senaste dagen (1)
 • Senaste veckan (1)
 • Senaste månaden (7)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Dokument: Verksamhetsstrategi och verksamhetsplan

Verksamhetsstrategi och verksamhetsplan

I verksamhetsstrategin och verksamhetsplanen kan du läsa om viktiga politikområden där vi som myndighet har ett ansvar att verka, hur vi arbetar och prioriterade leveranser för det aktuella verksamhetsåret. Verksamhetskoderna används för både tid och fakturor.

Faktasida: Vägledningar för prövning och tillsyn av små avlopp

Vägledningar för prövning och tillsyn av små avlopp

Här har vi samlat de viktigaste vägledningsdokumenten.

Faktasida: Publikationer

Publikationer

Vi tar fram en mängd rapporter varje år, både själva och genom andra. Dessa presenteras här i kronologisk ordning, baserat på det datum då rapporten publicerades.

Publikation: Fisk- och skaldjursbestånd i hav och sötvatten 2018 (resurs- och miljööversikt)

Fisk- och skaldjursbestånd i hav och sötvatten 2018 (resurs- och miljööversikt)

Den 14:e utgåvan av den samlade resursöversikten av fisk- och kräftdjursbeståndens status i våra vatten.

Faktasida: Årlig rapport om EU-bad

Årlig rapport om EU-bad

Här finns vår årliga rapport om Sveriges EU-bad och EEA:s och EU-kommissionens rapport om badvattenkvalitet i resten av Europa.

Publikation: Förvaltning av lax och öring

Förvaltning av lax och öring

Havs- och vattenmyndighetens förslag på hur förvaltning av lax och öring bör utformas och utvecklas.

Publikation: Havet 2015/2016

Havet 2015/2016

Havet 2015/2016 samlar de senaste resultaten från den nationella marina miljöövervakningen i samtliga svenska havsområden: Bottniska viken, Egentliga Östersjön och Västerhavet. Dessutom presenteras resultat från regional miljöövervakning, forskning och undersökningar som kan öka kunskapen om miljötillståndet havet.

Publikation: God Havsmiljö 2020 – Del 1

God Havsmiljö 2020 – Del 1

Den första delen i Marin strategi för Nordsjön och Östersjön. Delrapporten är en inledande bedömning av miljötillstånd och socioekonomisk analys.

Publikation: De glacialrelikta kräftdjurens utbredning i Sverige

De glacialrelikta kräftdjurens utbredning i Sverige

Den här rapporten presenterar utbredningen av de glacialrelikta kräftdjuren i Sverige samt anger inom vilka områden det finns sjöar som potentiellt kan innehålla dessa djur.

Faktasida: Rapporter

Rapporter

Rapporter utgivna av oss och publicerade i vår rapportserie.