Sökresultat

 • Rapport (17)
 • Senaste månaden (17)
 • Fritidsfiske (1)
 • Handbok (1)
 • Publikation (9)
 • Restaurering (1)
 • Visa fler
 • Rutin (1)
 • Skräp/marint skräp (1)
 • Små avlopp (2)
 • Statistik (1)
 • Styrdokument (2)
 • Tidredovisning (1)
 • Vattenförvaltning (1)
 • Vattenkraft (2)
 • Vattenverksamhet (2)
 • Vägledning (1)
 • Årsredovisning (1)

 • Miljöhot (1)
 • Vägledningar (2)
 • Publikationer (12)
 • Medarbetarsidor (2)

 • Dokument (4)
 • Faktasida (4)
 • Publikation (8)
 • Återrapportering (1)

 • Senaste dagen (1)
 • Senaste veckan (3)
 • Senaste året (17)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Dokument: Utformning av vägledningar och rapporter

Utformning av vägledningar och rapporter

Alla vägledningar och rapporter vi tar fram ska ha en enhetlig utformning och ett tydligt budskap. För att underlätta i ditt arbete finns här en policy med riktlinjer, samt en rutin med checklista.

Dokument: Verksamhetsstrategi och verksamhetsplan

Verksamhetsstrategi och verksamhetsplan

I verksamhetsstrategin och verksamhetsplanen kan du läsa om viktiga politikområden där vi som myndighet har ett ansvar att verka, hur vi arbetar och prioriterade leveranser för det aktuella verksamhetsåret. Verksamhetskoderna används för både tid och fakturor.

Faktasida: Publikationer

Publikationer

Vi tar fram en mängd rapporter varje år, både själva och genom andra. Dessa presenteras här i kronologisk ordning, baserat på det datum då rapporten publicerades.

Faktasida: Rapporter

Rapporter

Rapporter utgivna av oss och publicerade i vår rapportserie.

Dokument: Kvalitetssäkring av bergkross och naturgrus som filtermaterial i markbäddar

Kvalitetssäkring av bergkross och naturgrus som filtermaterial i markbäddar

Rapporten beskriver vad som krävs för att kunna använda bergkross som filtermaterial i markbäddar för avloppsvattenrening.

Dokument: Gemensamhetsanläggningar för va - en del i genomförandet av kommuners va-planer

Gemensamhetsanläggningar för va - en del i genomförandet av kommuners va-planer

Gemensamhetsanläggningar för vatten och avlopp kan skapa fördelar både för fastighetsägare, kommuner och miljön samtidigt som det bidrar till samhällsnytta.

Faktasida: Tillsyn av vattenverksamheter

Tillsyn av vattenverksamheter

Uppföljning av länsstyrelsernas tillsyn av vattenverksamheter.

Publikation: Dialog om vattenkraft och miljö 2012 – 2016 och förslag till färdplan

Dialog om vattenkraft och miljö 2012 – 2016 och förslag till färdplan

Vi fick i uppdrag att i samråd med andra myndigheter samla berörda intressenter i en dialog med syfte att få en ökad samsyn kring fastställda mål om förnybara energikällor samt miljömål för vatten och vattenförvaltning. Dialogen har utmynnat i ett förslag till nationell strategi för åtgärder i vattenkraften som nu utvecklas genom fördjupade underlag kring metoder för prioritering och avvägning.

Publikation: Förlorade och utslitna fiskeredskap ur ett cirkulärt ekonomiskt perspektiv

Förlorade och utslitna fiskeredskap ur ett cirkulärt ekonomiskt perspektiv

Denna rapport försöker finna åtgärder och styrmedel för att få igång en mer cirkulär ekonomi runt problematiken med förlorade och utslitna fiskeredskap.

Publikation: Ändrat märkningssystem för reduktion av spökfiske i fritidsfiskeredskap

Ändrat märkningssystem för reduktion av spökfiske i fritidsfiskeredskap

Promemorian är skriven på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten som ett led i arbetet med att minska spökfisket i passiva fritidsfiskeredskap. Den har som mål att ge ett underlag för åtgärder på området och riktar sig till tillsynsmyndigheter, andra intressenter och allmänheten.