Sökresultat

 • Rapport (279)
 • Anslag (4)
 • Arter med åtgärdsprogram (4)
 • Badvatten (6)
 • Bidrag (3)
 • Båtbottentvätt (1)
 • Visa fler
 • Dricksvatten (4)
 • Dumpning (1)
 • Farliga ämnen (3)
 • Fiskar (12)
 • Forskning (2)
 • Fritidsbåt (1)
 • Fritidsfiske (11)
 • Främmande arter (4)
 • Gis (3)
 • Grundvatten (3)
 • Handbok (2)
 • Havs- och vattenforum (2)
 • Havs- och vattenmiljöanslaget (6)
 • Havsförvaltning (4)
 • Havsplanering (21)
 • Internationellt arbete (3)
 • Jordbruk (2)
 • Kalkning (3)
 • Kattegatt (4)
 • Klimat (3)
 • Kvoter (1)
 • Marin kartering (2)
 • Marina däggdjur (1)
 • Miljödata (2)
 • Miljökvalitetsnormer (5)
 • Miljöövervakning (35)
 • Muddring (1)
 • Organisation (1)
 • Programområde Kust och Hav (14)
 • Programområde Sötvatten (2)
 • Publikation (170)
 • Regeringsuppdrag (14)
 • Regler (1)
 • Restaurering (7)
 • Rutin (1)
 • Ryggradslösa djur (4)
 • Skagerrak (4)
 • Skräp/marint skräp (2)
 • Skyddade områden (1)
 • Små avlopp (82)
 • Statistik (2)
 • Styrdokument (1)
 • Sötvatten (3)
 • Tidredovisning (1)
 • Tillstånd (2)
 • Tillsynsvägledning (3)
 • Vattenbruk (4)
 • Vattenförvaltning (15)
 • Vattenkraft (11)
 • Vattenskyddsområde (1)
 • Vattenverksamhet (2)
 • Vrak (1)
 • Vägledning (17)
 • Yrkesfiske (13)
 • Årsredovisning (1)
 • Åtgärdsprogram (2)
 • Östersjön (14)
 • Övergödning (3)

 • Sport- och fritidsfiske (1)
 • Badvatten (1)
 • Miljöhot (2)
 • Vägledningar (78)
 • Havsplanering (1)
 • Miljöövervakning (2)
 • Vårt uppdrag (3)
 • Regeringsuppdrag (2)
 • Publikationer (189)
 • Bibliotek (2)

 • Dokument (74)
 • Faktasida (35)
 • Publikation (167)
 • Regeringsuppdrag (2)
 • Återrapportering (1)

 • Senaste månaden (4)
 • Senaste året (73)
 • Mer än ett år sedan (206)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Verksamhetsstrategi

Verksamhetsstrategi

I verksamhetsstrategin kan du läsa om viktiga politikområden där vi som myndighet har ett ansvar att verka, hur vi arbetar och prioriterade leveranser för det aktuella verksamhetsåret.

Faktasida: Publikationer

Publikationer

Vi tar fram en mängd rapporter varje år, både själva och genom andra. Dessa presenteras här i kronologisk ordning, baserat på det datum då rapporten publicerades.

Faktasida: Vägledningar för prövning och tillsyn av små avlopp

Vägledningar för prövning och tillsyn av små avlopp

Här har vi samlat de viktigaste vägledningsdokumenten.

Publikation: Juridiken kring vatten och avlopp

Juridiken kring vatten och avlopp

En översiktlig genomgång av juridiken kring dricksvattenförsörjning samt avledning och rening av spillvatten och dagvatten. 

Publikation: Fisk- och skaldjursbestånd i hav och sötvatten 2019 (resurs- och miljööversikt)

Fisk- och skaldjursbestånd i hav och sötvatten 2019 (resurs- och miljööversikt)

En samlad resursöversikten av fisk- och kräftdjursbeståndens status i våra vatten.

Publikation: Havet 2015/2016

Havet 2015/2016

Havet 2015/2016 samlar de senaste resultaten från den nationella marina miljöövervakningen i samtliga svenska havsområden: Bottniska viken, Egentliga Östersjön och Västerhavet. Dessutom presenteras resultat från regional miljöövervakning, forskning och undersökningar som kan öka kunskapen om miljötillståndet havet.

Publikation: Förvaltning av lax och öring

Förvaltning av lax och öring

Havs- och vattenmyndighetens förslag på hur förvaltning av lax och öring bör utformas och utvecklas.

Publikation: Miljöåtgärder i vattenkraftverk

Miljöåtgärder i vattenkraftverk

Sammanställning av åtgärder för att nå god ekologisk status och god ekologisk potential.

Publikation: Ekologisk återställning i helt eller delvis torrlagda fåror i anslutning till vattenkraftverk

Ekologisk återställning i helt eller delvis torrlagda fåror i anslutning till vattenkraftverk

Många vattenfåror är torrlagda på̊ grund av vattenkraftsutbyggnad eftersom vattnet avleds via vattenkraftverken i stället för i de ursprungliga vattenfårorna. Rapporten är en kunskapssammanställning om vilka värden som är möjliga att återskapa om vattenflöden säkerställs i de ursprungliga fårorna.

Faktasida: Årlig rapport om EU-bad

Årlig rapport om EU-bad

Här finns vår årliga rapport om Sveriges EU-bad och EEA:s och EU-kommissionens rapport om badvattenkvalitet i resten av Europa.