Sökresultat

 • Publikation (13)
 • Skyddade områden (13)
 • Mer än ett år sedan (13)
 • Fiskar (2)
 • Fiskevård (1)
 • Fritidsfiske (3)
 • Visa fler
 • Kattegatt (2)
 • Rapport (1)
 • Regeringsuppdrag (3)
 • Regler (1)
 • Riksintresse (1)
 • Ryggradslösa djur (1)
 • Skagerrak (1)
 • Vägledning (1)
 • Yrkesfiske (5)

 • Publikationer (13)

 • Publikation (13)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Publikation: Vägledning - reglering av fiske i marina skyddade områden

Vägledning - reglering av fiske i marina skyddade områden

Under 2013 har Havs- och vattenmyndigheten tillsammans med de fem kustlänsstyrelserna Västerbotten, Stockholm, Östergötland, Halland och Västra Götaland arbetat fram en vägledning om reglering av fiske i skyddade områden.

Publikation: Analys av bevarandevärden i Kattegatt

Analys av bevarandevärden i Kattegatt

Vi har fått i uppdrag av regeringen att analysera bevarandevärden kopplade till Kattegatts mjukbotten, och har identifierat områden som innehåller hotade arter och habitat. 

Publikation: Utvärdering av fiskefria områden

Utvärdering av fiskefria områden

Fiskefria områden innebär fiskeförbud året runt i avgränsade områden. I den här rapporten sammanfattar vi och utvärderar resultaten av att inrätta fiskefria områden i regioner där fisk- och skaldjursbestånd varit märkbart försvagade.  

Publikation: Identifying new areas adding larval connectivity to existing networks of MPAs

Identifying new areas adding larval connectivity to existing networks of MPAs

The aim of the study was to use empirical data on larval traits and model tools to identify new areas that could be added to the existing MPA-network in the Skagerrak- Kattegat-Danish Strait area that would best enhance larval connectivity in the network.

Publikation: Test av olika fjärranalysmetoder och underlag för baskartering av Natura 2000-naturtypen ler- och sandbottnar (1140)

Test av olika fjärranalysmetoder och underlag för baskartering av Natura 2000-naturtypen ler- och sandbottnar (1140)

Arbetet som presenteras i den här rapporten utgör underlag för inrättandet av ett nationellt program för biogeografisk uppföljning av naturtyper och arter inom delsystem hav.

Publikation: Limniskt inriktade naturreservat

Limniskt inriktade naturreservat

HaV har i ett samarbetsprojekt med fyra länsstyrelser tagit fram och prövat olika kriterier för bedömning av skydd av sjöar och vattendrag i naturreservat. Målet med projektet var att föreslå lämpliga kriterier som kan användas till att bedöma i vilken grad ett naturreservatsbeslut beaktar limniska värden och bidrar till ett förbättrat skydd av sjöar och vattendrag.

Publikation: Åtgärder för att nå bevarandemålen i marina skyddade områden – fokus fiske

Åtgärder för att nå bevarandemålen i marina skyddade områden – fokus fiske

I december 2013 fick HaV i uppdrag av regeringen att identifiera och se till att åtgärder vidtas i syfte att nå bevarandemålen, framförallt gällande det fiske som bedöms som skadligt. I den här lägesrapporten presenterar vi en tidsplan för det fortsatta arbetet.

Publikation: Fiske och Natura 2000

Fiske och Natura 2000

Fiske som bedrivs inom ett Natura 2000-område kan under vissa omständigheter riskera att skada områdets skyddsvärden. För att undvika skada finns ett behov av att reglera eller förpröva vissa typer av fiske.

Publikation: Handlingsplan för marint områdesskydd

Handlingsplan för marint områdesskydd

Myllrande mångfald och unika naturvärden i ett ekologiskt nätverk under ytan. Slutredovisning av regeringsuppdrag M2015/771/Nm.

Publikation: Manual för uppföljning av marina miljöer i skyddade områden

Manual för uppföljning av marina miljöer i skyddade områden

Syftet med denna manual är att beskriva länsstyrelsernas del av uppföljningsarbetets gång och tillhandahålla en verktygslåda av metoder för uppföljning av områdesvisa målindikatorer kopplade till marina naturtyper.