1. Publicerad: 31 oktober 2018 Uppdaterad: 1 april 2021

  Prövningarna av vattenkraftens miljövillkor ska leda till största möjliga nytta för vattenmiljön och till en nationell effektiv tillgång till vattenkraftsel. Den 25 juni 2020 tog regeringen beslut om prövningsgrupper och tidsplan för omprövningar av svensk vattenkraft.

 2. Publicerad: 8 juni 2015 Uppdaterad: 15 augusti 2016

  Detta vägledningsdokument behandlar tillämpningen av 4 kap. 3 § i förordning (2004:660) om förvaltning av kvalitén på vattenmiljön.

 3. Publicerad: 4 mars 2014 Uppdaterad: 24 mars 2021

  Alla vatten har inte samma förutsättningar att kunna nå god ekologisk status. För dessa skulle vattenförvaltningens krav på att uppnå god ekologisk status kunna inverka negativt på verksamheter, med stora konsekvenser för vårt samhälle. Dessa vatten har ett eget mål att nå: god ekologisk potential.

 4. Publicerad: 3 juni 2016

  Havs- och vattenmyndigheten har fastställt en vägledning för kraftigt modifierat vatten i vattenförekomster med vattenkraft.

 5. Publicerad: 12 februari 2014 Uppdaterad: 29 mars 2021

  När vi bygger infrastruktur som vatten- och vindkraftverk, bygger längs våra stränder och muddrar påverkar vi på olika sätt miljön. Genom att ta hänsyn till höga naturvärden och använda bästa tillgängliga teknik kan negativ påverkan på miljön minskas.

 6. Publicerad: 2 december 2015 Uppdaterad: 15 april 2019

  Avslag på ansökan om tillstånd till ombyggnad och effektivisering av vattenkraftverk.

 7. Publicerad: 2 december 2015

  Avslag på ansökan om tillstånd till ny kraftstation i anslutning till Untra vattenkraftverk i Dalälven.

 8. Publicerad: 2 december 2015

  Avvisad ansökan på grund av brister i MKB

 9. Publicerad: 2 december 2015

  Tillstånd till vattenkraftverk

 10. Publicerad: 2 december 2015

  Tillstånd till ombyggnad av dammbyggnaden.