1. Publicerad: 31 oktober 2018 Uppdaterad: 1 april 2021

  Prövningarna av vattenkraftens miljövillkor ska leda till största möjliga nytta för vattenmiljön och till en nationell effektiv tillgång till vattenkraftsel. Den 25 juni 2020 tog regeringen beslut om prövningsgrupper och tidsplan för omprövningar av svensk vattenkraft.

 2. Publicerad: 8 juni 2015 Uppdaterad: 15 augusti 2016

  Detta vägledningsdokument behandlar tillämpningen av 4 kap. 3 § i förordning (2004:660) om förvaltning av kvalitén på vattenmiljön.

 3. Publicerad: 21 december 2015

  Sammanställning av åtgärder för att nå god ekologisk status och god ekologisk potential.

 4. Publicerad: 4 juli 2014

  I rapporten föreslår Havs- och vattenmyndigheten och Energimyndigheten ett begränsande planeringsmål för miljöförbättrande åtgärder i vattenkraftverk på nationell nivå. Högst 2,3 procent av vattenkraftens nuvarande årsproduktion får tas i anspråk under ett normalår, motsvarande 1,5 TWh.

 5. Publicerad: 30 oktober 2013

  Underlag till vägledning om lämpliga försiktighetsmått och bästa möjliga teknik för vattenkraft.

 6. Publicerad: 30 oktober 2013

  Rapporten visar på kopplingarna mellan ekologin och flödet och hur en reglering av flödet påverkar de vattenanknutna ekosystemen.

 7. Publicerad: 30 oktober 2013

  Underlag för arbetet med att ta fram vägledning gällande lämpliga försiktighetsmått för bland annat vattenkraftsanläggningar i syfte att minska deras negativa miljöpåverkan.

 8. Publicerad: 15 oktober 2013

  Vattenkraften är en av de största källorna till påverkan på den ekologiska statusen. Samtidigt är den en av våra viktigaste energikällor.

 9. Publicerad: 5 december 2016

  En kartläggning av vattenkraftens betydelse och framtida möjligheter i elsystemet. Om hur bibehållen reglerkraft kan upprätthållas i samverkan med hög miljöhänsyn.

 10. Publicerad: 3 juni 2016

  Fastställande av kraftigt modifierat vatten i vattenförekomster med vattenkraft.