Sökresultat

 • Vattenkraft (58)
 • Senaste året (58)
 • Bidrag (4)
 • Fiskevård (4)
 • Forskning (1)
 • Havs- och vattenmiljöanslaget (1)
 • Visa fler
 • Havsplanering (1)
 • Internationellt arbete (1)
 • Miljökvalitetsnormer (3)
 • Publikation (3)
 • Rapport (3)
 • Regeringsuppdrag (2)
 • Remiss (1)
 • Restaurering (2)
 • Skyddade områden (1)
 • Tillstånd (16)
 • Tillsynsvägledning (1)
 • Vattenförvaltning (4)
 • Vattenverksamhet (20)
 • Vägledning (3)
 • Yttrande (12)
 • Åtgärdsprogram (1)

 • Miljöhot (3)
 • Anslag och bidrag (3)
 • Vägledningar (6)
 • Samordningsområden (6)
 • Konventioner (1)
 • Vårt uppdrag (15)
 • Regeringsuppdrag (2)
 • Remisser (1)
 • Yttranden (12)
 • Publikationer (4)
 • Medarbetarsidor (4)
 • Kalendarium (4)

 • Dokument (13)
 • Faktasida (22)
 • Kalenderhändelse (4)
 • Publikation (3)
 • Regeringsuppdrag (2)
 • Remiss (1)
 • Vanlig fråga (1)
 • Yttrande (12)

 • Senaste månaden (13)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Dammar och vattenkraftverk

Dammar och vattenkraftverk

Alla dammar och vattenkraftverk påverkar vattenmiljön. Därmed omfattas dessa verksamheter av bestämmelserna i miljöbalken.

Faktasida: Nationell strategi för vattenkraft och vattenmiljö

Nationell strategi för vattenkraft och vattenmiljö

I Havs- och vattenmyndighetens och Energimyndighetens  förslag till nationella strategi för vattenkraft och vattenmiljö, föreslår vi ett begränsande planeringsmål för miljöförbättrande åtgärder i vattenkraftverk på högst 2,3 procent av vattenkraftens årsproduktion.

Faktasida: Nationell plan för omprövning av vattenkraft

Nationell plan för omprövning av vattenkraft

Havs- och vattenmyndigheten, Energimyndigheten och Svenska kraftnät har gemensamt tagit fram ett förslag till den nationella planen i samverkan med andra berörda myndigheter. En nationell plan för omprövning av vattenkraften lämnades till regeringen den 1 oktober.

Faktasida: Rapporter som berör dammar och vattenkraft

Rapporter som berör dammar och vattenkraft

Här hittar du rapporter som är intressanta för dig som jobbar med dammar och vattenkraft.

Faktasida: Utveckling av yttrande i överklagan av tillstånd till förnyelse av vattenkraftverk

Utveckling av yttrande i överklagan av tillstånd till förnyelse av vattenkraftverk

Havs- och vattenmyndigheten har utvecklat skälen till överklagan av tillståndet till förnyelse av Untra vattenkraftverk.

Faktasida: Yttrande gällande Blankaströms dammanläggning och vattenkraftverk i Emån

Yttrande gällande Blankaströms dammanläggning och vattenkraftverk i Emån

Vi understryker vikten av en samlad prövning som beaktar hur vattenhushållningsbestämmelser och fiskpassager ska utformas.

Faktasida: Yttrande angående planerad förnyelse av Untra vattenkraftverk

Yttrande angående planerad förnyelse av Untra vattenkraftverk

HaV har bemött Fortums synpunkter gällande förnyelse av Untra vattenkraftverk.

Faktasida: Yttrande angående förnyelsen av Untra vattenkraftverk

Yttrande angående förnyelsen av Untra vattenkraftverk

Havs- och vattenmyndigheten har yttrat sig till Mark- och miljööverdomstolen angående förnyelsen av Untra vattenkraftverk i nedre Dalälven.

Faktasida: Utveckling av vägledning om miljöanpassning av vattenkraften (2019)

Utveckling av vägledning om miljöanpassning av vattenkraften (2019)

Havs- och vattenmyndigheten får i uppdrag att utveckla sin vägledning för hur en miljöanpassning av vattenkraften kan ske på ett kostnadseffektivt sätt i förhållande till eftersträvad miljönytta.

Faktasida: Vägledning om kraftigt modifierade vatten

Vägledning om kraftigt modifierade vatten

Havs- och vattenmyndigheten har fastställt en vägledning för kraftigt modifierat vatten i vattenförekomster med vattenkraft.