Sökresultat

 • Rapport (35)
 • Publikation (35)
 • Senaste året (35)
 • Arter med åtgärdsprogram (2)
 • Dricksvatten (1)
 • Fiskar (3)
 • Visa fler
 • Fritidsfiske (4)
 • Främmande arter (1)
 • Gis (1)
 • Grundvatten (1)
 • Havsplanering (1)
 • Klimat (1)
 • Kvoter (1)
 • Miljöövervakning (3)
 • Muddring (1)
 • Publikation (26)
 • Regeringsuppdrag (1)
 • Regler (1)
 • Restaurering (5)
 • Ryggradslösa djur (2)
 • Skräp/marint skräp (1)
 • Små avlopp (1)
 • Statistik (1)
 • Sötvatten (1)
 • Tillsynsvägledning (1)
 • Vattenbruk (1)
 • Vattenförvaltning (3)
 • Vattenkraft (7)
 • Vägledning (5)
 • Yrkesfiske (3)
 • Åtgärdsprogram (1)

 • Publikationer (35)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Publikation: Fisk- och skaldjursbestånd i hav och sötvatten 2019 (resurs- och miljööversikt)

Fisk- och skaldjursbestånd i hav och sötvatten 2019 (resurs- och miljööversikt)

En samlad resursöversikten av fisk- och kräftdjursbeståndens status i våra vatten.

Publikation: Miljöåtgärder i vattenkraftverk

Miljöåtgärder i vattenkraftverk

Sammanställning av åtgärder för att nå god ekologisk status och god ekologisk potential.

Publikation: Ekologisk återställning i helt eller delvis torrlagda fåror i anslutning till vattenkraftverk

Ekologisk återställning i helt eller delvis torrlagda fåror i anslutning till vattenkraftverk

Många vattenfåror är torrlagda på̊ grund av vattenkraftsutbyggnad eftersom vattnet avleds via vattenkraftverken i stället för i de ursprungliga vattenfårorna. Rapporten är en kunskapssammanställning om vilka värden som är möjliga att återskapa om vattenflöden säkerställs i de ursprungliga fårorna.

Publikation: Blå-Gul-Grön Målklassning – ett sätt att värna vatten med höga naturvärden

Blå-Gul-Grön Målklassning – ett sätt att värna vatten med höga naturvärden

Med metoden Blå-Gul-Grön Målklassning kan naturvärdena i särskilt värdefulla sjöar och vattendrag och deras tillrinningsområde bevaras och utvecklas. Målklassning är ett enkelt verktyg som kan användas av alla med intresse för vatten-, natur- och fiskevård.

Publikation: Reviderad förvaltningsplan för gråsäl

Reviderad förvaltningsplan för gråsäl

Den 27 juli 2019 fick Havs- och vattenmyndigheten och Naturvårdsverket i uppdrag att revidera den nationella förvaltningsplanen för gråsäl.

Publikation: Förlorade och utslitna fiskeredskap ur ett cirkulärt ekonomiskt perspektiv

Förlorade och utslitna fiskeredskap ur ett cirkulärt ekonomiskt perspektiv

Denna rapport försöker finna åtgärder och styrmedel för att få igång en mer cirkulär ekonomi runt problematiken med förlorade och utslitna fiskeredskap.

Publikation: Ändrat märkningssystem för reduktion av spökfiske i fritidsfiskeredskap

Ändrat märkningssystem för reduktion av spökfiske i fritidsfiskeredskap

Promemorian är skriven på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten som ett led i arbetet med att minska spökfisket i passiva fritidsfiskeredskap. Den har som mål att ge ett underlag för åtgärder på området och riktar sig till tillsynsmyndigheter, andra intressenter och allmänheten.

Publikation: Spridning av mikroskräp från fritidsbåtshamnar

Spridning av mikroskräp från fritidsbåtshamnar

I denna rapport redovisar DHI resultaten från ett uppdrag de fått av Havs- och vattenmyndigheten, om att modellera spridning av mikroskräp från tre småbåtshamnar.

Publikation: Läckage av mikroskopiska båtbottenfärgspartiklar från båtborsttvättar – en förstudie

Läckage av mikroskopiska båtbottenfärgspartiklar från båtborsttvättar – en förstudie

Sommaren 2017 gav Havs- och vattenmyndigheten i uppdrag åt Göteborgs Universitet och Vågenkonsult, att undersöka uppkomst och spridning av mikroskräp från båtborsttvättar.

Publikation: Fritidsfisket i Sverige

Fritidsfisket i Sverige

En inblick i fritidsfiskets omfattning under åren 2013-2017.