Sökresultat

 • Rapport (176)
 • Mer än ett år sedan (176)
 • Anslag (4)
 • Arter med åtgärdsprogram (4)
 • Badvatten (3)
 • Bidrag (2)
 • Visa fler
 • Båtbottentvätt (1)
 • Dricksvatten (3)
 • Dumpning (1)
 • Farliga ämnen (2)
 • Fiskar (9)
 • Forskning (2)
 • Fritidsbåt (1)
 • Fritidsfiske (7)
 • Främmande arter (3)
 • Gis (2)
 • Grundvatten (2)
 • Havs- och vattenforum (2)
 • Havs- och vattenmiljöanslaget (6)
 • Havsförvaltning (1)
 • Internationellt arbete (3)
 • Jordbruk (2)
 • Kalkning (3)
 • Kattegatt (3)
 • Klimat (1)
 • Marin kartering (2)
 • Marina däggdjur (1)
 • Miljödata (2)
 • Miljökvalitetsnormer (4)
 • Miljöövervakning (24)
 • Programområde Kust och Hav (8)
 • Programområde Sötvatten (1)
 • Publikation (100)
 • Regeringsuppdrag (12)
 • Restaurering (1)
 • Rutin (1)
 • Ryggradslösa djur (2)
 • Skagerrak (4)
 • Skräp/marint skräp (1)
 • Skyddade områden (1)
 • Små avlopp (60)
 • Statistik (1)
 • Styrdokument (1)
 • Sötvatten (2)
 • Tillstånd (1)
 • Tillsynsvägledning (1)
 • Vattenbruk (2)
 • Vattenförvaltning (11)
 • Vattenkraft (4)
 • Vattenskyddsområde (1)
 • Vattenverksamhet (2)
 • Vrak (1)
 • Vägledning (11)
 • Yrkesfiske (9)
 • Östersjön (10)
 • Övergödning (3)

 • Sport- och fritidsfiske (1)
 • Vägledningar (58)
 • Miljöövervakning (2)
 • Vårt uppdrag (1)
 • Regeringsuppdrag (1)
 • Publikationer (113)
 • Medarbetarsidor (1)

 • Dokument (58)
 • Faktasida (21)
 • Publikation (96)
 • Regeringsuppdrag (1)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Publikation: Juridiken kring vatten och avlopp

Juridiken kring vatten och avlopp

En översiktlig genomgång av juridiken kring dricksvattenförsörjning samt avledning och rening av spillvatten och dagvatten. 

Publikation: Förvaltning av lax och öring

Förvaltning av lax och öring

Havs- och vattenmyndighetens förslag på hur förvaltning av lax och öring bör utformas och utvecklas.

Faktasida: Rapporter 2019

Rapporter 2019

Rapporter utgivna av oss och publicerade i vår rapportserie 2019.

Faktasida: God havsmiljö 2020

God havsmiljö 2020

Rapporter i rapportserien God havsmiljö 2020: Marin strategi för Nordsjön och Östersjön.

Faktasida: God miljöstatus i Sveriges marina vatten

God miljöstatus i Sveriges marina vatten

Rapporter i forskningssatsningen God miljöstatus i Sveriges marina vatten.

Faktasida: Lämpliga försiktighetsmått och bästa möjliga teknik för vattenkraft

Lämpliga försiktighetsmått och bästa möjliga teknik för vattenkraft

Rapporter som utgör underlag till vägledning om lämpliga försiktighetsmått och bästa möjliga teknik för vattenkraft.

Faktasida: Marin strategi för Nordsjön och Östersjön 2018-2023

Marin strategi för Nordsjön och Östersjön 2018-2023

Rapporter i rapportserien Marin strategi för Nordsjön och Östersjön 2018-2023.

Faktasida: Svensk badvattenkvalitet

Svensk badvattenkvalitet

Rapporter med lägesbeskrivningar av Sveriges EU-bad inför badsäsongerna.

Faktasida: Utvärdering av Sveriges miljömål

Utvärdering av Sveriges miljömål

Rapporter i rapportserien Utvärdering av miljömål.

Faktasida: Verksamheten inom EU:s gemensamma fiskeripolitik (GFP)

Verksamheten inom EU:s gemensamma fiskeripolitik (GFP)

Redovisning av resultaten och de viktigaste effekterna av verksamheten inom EU:s gemensamma fiskeripolitik (GFP)