Sökresultat

 • Rapport (278)
 • Anslag (4)
 • Arter med åtgärdsprogram (4)
 • Avtal (1)
 • Badvatten (6)
 • Bidrag (3)
 • Visa fler
 • Båtbottentvätt (1)
 • Chef (1)
 • Dricksvatten (4)
 • Dumpning (1)
 • Farliga ämnen (3)
 • Fiskar (11)
 • Forskning (2)
 • Fritidsbåt (1)
 • Fritidsfiske (9)
 • Främmande arter (4)
 • Gis (3)
 • Grundvatten (3)
 • Handbok (3)
 • Havs- och vattenforum (2)
 • Havs- och vattenmiljöanslaget (6)
 • Havsförvaltning (4)
 • Havsplanering (21)
 • Internationellt arbete (3)
 • Jordbruk (2)
 • Kalkning (3)
 • Kattegatt (4)
 • Klimat (3)
 • Marin kartering (2)
 • Marina däggdjur (1)
 • Miljödata (2)
 • Miljökvalitetsnormer (5)
 • Miljöövervakning (34)
 • Muddring (1)
 • Organisation (2)
 • Programområde Kust och Hav (14)
 • Programområde Sötvatten (2)
 • Publikation (164)
 • Regeringsuppdrag (15)
 • Restaurering (7)
 • Rutin (3)
 • Ryggradslösa djur (3)
 • Skagerrak (4)
 • Skräp/marint skräp (2)
 • Skyddade områden (1)
 • Små avlopp (80)
 • Statistik (2)
 • Styrdokument (5)
 • Sötvatten (3)
 • Tidredovisning (1)
 • Tillstånd (2)
 • Tillsynsvägledning (4)
 • Vattenbruk (4)
 • Vattenförvaltning (15)
 • Vattenkraft (12)
 • Vattenskyddsområde (1)
 • Vattenverksamhet (4)
 • Vrak (1)
 • Vägledning (17)
 • Yrkesfiske (11)
 • Årsredovisning (1)
 • Åtgärdsprogram (1)
 • Östersjön (14)
 • Övergödning (3)

 • Sport- och fritidsfiske (1)
 • Badvatten (1)
 • Miljöhot (2)
 • Vägledningar (77)
 • Havsplanering (1)
 • Miljöövervakning (2)
 • Vårt uppdrag (2)
 • Regeringsuppdrag (2)
 • Publikationer (184)
 • Bibliotek (2)
 • Medarbetarsidor (6)

 • Dokument (77)
 • Faktasida (36)
 • Publikation (162)
 • Regeringsuppdrag (2)
 • Återrapportering (1)

 • Senaste dagen (1)
 • Senaste veckan (2)
 • Senaste månaden (3)
 • Senaste året (114)
 • Mer än ett år sedan (164)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Dokument: Utformning av vägledningar och rapporter

Utformning av vägledningar och rapporter

Alla vägledningar och rapporter vi tar fram ska ha en enhetlig utformning och ett tydligt budskap. För att underlätta i ditt arbete finns här en policy med riktlinjer, samt en rutin med checklista.

Dokument: Verksamhetsstrategi och verksamhetsplan

Verksamhetsstrategi och verksamhetsplan

I verksamhetsstrategin och verksamhetsplanen kan du läsa om viktiga politikområden där vi som myndighet har ett ansvar att verka, hur vi arbetar och prioriterade leveranser för det aktuella verksamhetsåret. Verksamhetskoderna används för både tid och fakturor.

Faktasida: Vägledningar för prövning och tillsyn av små avlopp

Vägledningar för prövning och tillsyn av små avlopp

Här har vi samlat de viktigaste vägledningsdokumenten.

Faktasida: Publikationer

Publikationer

Vi tar fram en mängd rapporter varje år, både själva och genom andra. Dessa presenteras här i kronologisk ordning, baserat på det datum då rapporten publicerades.

Publikation: Juridiken kring vatten och avlopp

Juridiken kring vatten och avlopp

En översiktlig genomgång av juridiken kring dricksvattenförsörjning samt avledning och rening av spillvatten och dagvatten. 

Publikation: Fisk- och skaldjursbestånd i hav och sötvatten 2018 (resurs- och miljööversikt)

Fisk- och skaldjursbestånd i hav och sötvatten 2018 (resurs- och miljööversikt)

Den 14:e utgåvan av den samlade resursöversikten av fisk- och kräftdjursbeståndens status i våra vatten.

Faktasida: Årlig rapport om EU-bad

Årlig rapport om EU-bad

Här finns vår årliga rapport om Sveriges EU-bad och EEA:s och EU-kommissionens rapport om badvattenkvalitet i resten av Europa.

Publikation: Havet 2015/2016

Havet 2015/2016

Havet 2015/2016 samlar de senaste resultaten från den nationella marina miljöövervakningen i samtliga svenska havsområden: Bottniska viken, Egentliga Östersjön och Västerhavet. Dessutom presenteras resultat från regional miljöövervakning, forskning och undersökningar som kan öka kunskapen om miljötillståndet havet.

Publikation: Miljöåtgärder i vattenkraftverk

Miljöåtgärder i vattenkraftverk

Sammanställning av åtgärder för att nå god ekologisk status och god ekologisk potential.

Publikation: Ekologisk återställning i helt eller delvis torrlagda fåror i anslutning till vattenkraftverk

Ekologisk återställning i helt eller delvis torrlagda fåror i anslutning till vattenkraftverk

Många forsar är torrlagda på grund av vattenkraftsutbyggnad eftersom vattnet rinner genom vattenkraftverken istället för genom forsarna. Rapporten är en sammanställning av dagens kunskap om vilka värden som är möjliga att återfå om flöden säkerställs i de gamla forsarna.