Sökresultat

 • Yttrande (98)
 • Artskydd (2)
 • Dricksvatten (2)
 • Dumpning (3)
 • Farliga ämnen (1)
 • Fritidsbåt (2)
 • Visa fler
 • Grundvatten (2)
 • Handel (1)
 • Havsplanering (2)
 • Klimat (4)
 • Miljöbalken (8)
 • Miljöfarlig verksamhet (3)
 • Miljökvalitetsnormer (4)
 • Miljömål (1)
 • Muddring (5)
 • Remiss (2)
 • Riksintresse (4)
 • Skräp/marint skräp (2)
 • Små avlopp (13)
 • Tillstånd (23)
 • Vattenbruk (1)
 • Vattendirektivet (1)
 • Vattenförvaltning (3)
 • Vattenkraft (21)
 • Vattenskyddsområde (1)
 • Vattenverksamhet (7)
 • Vindkraft (4)
 • Åtgärdsprogram (2)
 • Övergödning (1)

 • Vägledningar (1)
 • Vårt uppdrag (97)
 • Yttranden (97)

 • Faktasida (2)
 • Yttrande (96)

 • Senaste veckan (1)
 • Senaste månaden (2)
 • Senaste året (38)
 • Mer än ett år sedan (60)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Yttranden från HaV

Yttranden från HaV

Havs- och vattenmyndigheten yttrar sig i en mängd olika remisser och ärenden som rör havs- och vattenmiljö. Här är ett urval av våra yttranden, det senaste ligger överst.

Faktasida: Yttrande till Naturvårdsverket angående myggbekämpning

Yttrande till Naturvårdsverket angående myggbekämpning

Naturvårdsverket har fått in en ansökan om att sprida bekämpningsmedlet Vectobac G i Klarälven vid Deje, Forshaga kommun.

Faktasida: Yttrande över ansökan om tillstånd till åtgärder på och vid Untra vattenkraftverk i Dalälven, Tierps kommun

Yttrande över ansökan om tillstånd till åtgärder på och vid Untra vattenkraftverk i Dalälven, Tierps kommun

Fortum ansöker om tillstånd till dammsäkerhetshöjande åtgärder, utförande av biokanal och förnyelse av Untra vattenkraftverk i Dalälven, Tierps kommun. Ärendet, M 3055-15, prövas av Mark- och miljödomstolen i Nacka.

Faktasida: Yttrande över delbetänkandet SOU (2015:51) "Klimatförändringar och dricksvattensförsörjning"

Yttrande över delbetänkandet SOU (2015:51) "Klimatförändringar och dricksvattensförsörjning"

Havs- och vattenmyndigheten välkomnar den uppdatering av kunskapsunderlaget om dricksvattenförsörjningen i ett förändrat klimat som utredaren gjort.

Faktasida: Yttrande angående Södra Cell AB:s ansökan om tillstånd till fortsatt och ökad produktion vid anläggningen i Värö, Varbergs kommun

Yttrande angående Södra Cell AB:s ansökan om tillstånd till fortsatt och ökad produktion vid anläggningen i Värö, Varbergs kommun

Havs- och vattenmyndigheten har tidigare yttrat sig till Mark- och miljödomstolen i Vänersborg gällande målet M 683-14. Havs- och vattenmyndigheten vill nu lämna följande kompletterande yrkanden

Faktasida: Yttrande angående ansökan om tillstånd till uppförande och drivande av vindkraftverk i Kattegatt utanför Falkenberg

Yttrande angående ansökan om tillstånd till uppförande och drivande av vindkraftverk i Kattegatt utanför Falkenberg

Havs- och vattenmyndigheten har yttrat sig till Mark- och miljööverdomstolen (M 6960-14) angående ett överklagat tillstånd om uppförande och drivande av vindkraftverk

Faktasida: Yttrande över ansökan om tillstånd till uppförande av nytt vattenkraftverk vid Edeforsen i Ljusnan, Ljusdals kommun

Yttrande över ansökan om tillstånd till uppförande av nytt vattenkraftverk vid Edeforsen i Ljusnan, Ljusdals kommun

Fortum vill vid Edeforsen bygga ett nytt vattenkraftverk som är ca sex gånger så stort kraftverk som det gamla med omfattande schaktnings-, sprängnings- och muddringsarbeten.

Faktasida: Yttrande i regeringens prövning enligt 7 kap. 29 § miljöbalken avseende bekämpning av stickmygglarver i Dalälvens översvämningsvåtmarker

Yttrande i regeringens prövning enligt 7 kap. 29 § miljöbalken avseende bekämpning av stickmygglarver i Dalälvens översvämningsvåtmarker

Regeringen ska ta ställning till om det är tillåtligt att bekämpa stickmygglarver inom Natura 2000 området.

Faktasida: Yttrande i regeringens prövning enligt 7 kap. 29 § miljöbalken avseende bekämpning av stickmygglarver i översvämningsvåtmarker i Klarälven vid Deje, Forshaga kommun

Yttrande i regeringens prövning enligt 7 kap. 29 § miljöbalken avseende bekämpning av stickmygglarver i översvämningsvåtmarker i Klarälven vid Deje, Forshaga kommun

Regeringen ska ta ställning till om det är tillåtligt att bekämpa stickmygglarver inom Natura 2000 området.

Faktasida: Yttrande i överklagat mål angående bristfällig avloppsanläggning på fastigheten Jönshult 1:20, Vaggeryds kommun, målnummer M 9088-14

Yttrande i överklagat mål angående bristfällig avloppsanläggning på fastigheten Jönshult 1:20, Vaggeryds kommun, målnummer M 9088-14

Vi anser att det är viktigt att det skyddsavstånd på 1 meter mellan infiltrationsnivå och högsta grundvattennivå som rekommenderas i de allmänna råden (NFS 2006:7) hålls, annars ökar risken för förorening av grundvattnet.

Sidansvarig: Webbredaktionen