Sökresultat

 • Yttrande (75)
 • Artskydd (2)
 • Dricksvatten (2)
 • Dumpning (2)
 • Farliga ämnen (1)
 • Fritidsbåt (2)
 • Visa fler
 • Grundvatten (2)
 • Handel (1)
 • Havsplanering (2)
 • Klimat (4)
 • Miljöbalken (1)
 • Miljömål (1)
 • Muddring (2)
 • Riksintresse (2)
 • Skräp/marint skräp (2)
 • Små avlopp (11)
 • Tillstånd (6)
 • Vattendirektivet (1)
 • Vattenförvaltning (3)
 • Vattenkraft (18)
 • Vattenverksamhet (4)
 • Vindkraft (1)
 • Åtgärdsprogram (2)
 • Övergödning (1)

 • Vägledningar (1)
 • Vårt uppdrag (74)
 • Yttranden (74)

 • Faktasida (2)
 • Yttrande (73)

 • Senaste veckan (2)
 • Senaste månaden (2)
 • Senaste året (73)
 • Mer än ett år sedan (2)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Yttranden från HaV

Yttranden från HaV

Havs- och vattenmyndigheten yttrar sig i en mängd olika remisser och ärenden som rör havs- och vattenmiljö. Här är ett urval av våra yttranden, det senaste ligger överst.

Faktasida: Yttrande över En ny kustbevakningslag (utkast till lagrådsremiss)

Yttrande över En ny kustbevakningslag (utkast till lagrådsremiss)

Havs- och vattenmyndigheten har yttrat sig om En ny kustbevakningslag (utkast till lagrådsremiss) Ju2018/01005/L4.

Faktasida: Yttrande över Statskontorets utredning SOU 2017:9 "Stärkt livsmedelskontroll genom ökad kommunal samverkan"

Yttrande över Statskontorets utredning SOU 2017:9 "Stärkt livsmedelskontroll genom ökad kommunal samverkan"

Havs- och vattenmyndigheten delar utredningens bedömning att kontrollmyndigheterna behöver bli större och färre och tillstyrker de förslag som lämnas i utredningen.

Faktasida: Yttrande över ansökan om tillstånd till åtgärder på och vid Untra vattenkraftverk i Dalälven, Tierps kommun

Yttrande över ansökan om tillstånd till åtgärder på och vid Untra vattenkraftverk i Dalälven, Tierps kommun

Fortum ansöker om tillstånd till dammsäkerhetshöjande åtgärder, utförande av biokanal och förnyelse av Untra vattenkraftverk i Dalälven, Tierps kommun. Ärendet, M 3055-15, prövas av Mark- och miljödomstolen i Nacka.

Faktasida: Yttrande i överklagat mål angående bristfällig avloppsanläggning på fastighet i Vaggeryds kommun, målnummer M 9088-14

Yttrande i överklagat mål angående bristfällig avloppsanläggning på fastighet i Vaggeryds kommun, målnummer M 9088-14

Vi anser att det är viktigt att det skyddsavstånd på 1 meter mellan infiltrationsnivå och högsta grundvattennivå som rekommenderas i de allmänna råden (NFS 2006:7) hålls, annars ökar risken för förorening av grundvattnet.

Faktasida: Yttrande angående lagligförklaring av Blankaströms vattenkraftverk i Emån, Kalmar län

Yttrande angående lagligförklaring av Blankaströms vattenkraftverk i Emån, Kalmar län

Eon ansöker om lagligförklaring av delar av Blankaströms vattenkraftverk i Emån. Ärendet prövas av Mark- och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt i mål M 3595-14.

Faktasida: Yttrande om betänkande av nationell handlingsplan för nanomaterial

Yttrande om betänkande av nationell handlingsplan för nanomaterial

Havs- och vattenmyndigheten säger ja till huvuddelen av de förslag till åtgärder som lämnas i SOU 2013:70 – betänkande av nationell handlingsplan för säker användning och hantering av nanomaterial. I utredningen ges en god beskrivning av kunskapsluckor om användning, exponering och toxicitet av nanomaterial.

Faktasida: Yttrande om utvärdering och översyn av de nya strandskyddsreglerna

Yttrande om utvärdering och översyn av de nya strandskyddsreglerna

Naturvårdsverket och Boverket har på regeringens uppdrag gjort en utvärdering och översyn av de nya strandskyddsbestämmelserna som trädde i kraft 2009 och 2010. Havs- och vattenmyndigheten säger nej till förslaget att göra det enklare att införa lättnader i strandskyddet vid mindre sjöar och vattendrag.

Faktasida: Yttrande om förbud mot utsläpp av toalettavfall från fritidsbåt

Yttrande om förbud mot utsläpp av toalettavfall från fritidsbåt

I vårt yttrande till Transportstyrelsen tillstyrker Havs- och vattenmyndigheten att det är viktigt att skydda den marina miljön genom att förhindra utsläpp av toalettavfall från alla fartyg, inklusive fritidsbåtar.

Faktasida: Yttrande över ansökan om tillstånd till nytt vattenkraftverk i Suseån, Falkenbergs kommun

Yttrande över ansökan om tillstånd till nytt vattenkraftverk i Suseån, Falkenbergs kommun

HaV har yttrat sig angående ansökan om tillstånd till Berte nya vattenkraftverk i Suseån, särskilt angående behov av komplettering av ansökan. 

Sidansvarig: Webbredaktionen