Sökresultat

 • Grundvatten (17)
 • Dricksvatten (5)
 • Fritidsfiske (1)
 • Försurning (4)
 • Miljödata (4)
 • Miljömål (1)
 • Visa fler
 • Miljöövervakning (5)
 • Programområde Sötvatten (5)
 • Publikation (2)
 • Rapport (1)
 • Regeringsuppdrag (1)
 • Remiss (1)
 • Riksintresse (2)
 • Skyddade områden (1)
 • Statistik (1)
 • Sötvatten (6)
 • Tillstånd (1)
 • Tillsynsvägledning (2)
 • Yrkesfiske (1)
 • Yttrande (2)

 • Miljöhot (2)
 • Skyddade områden (1)
 • Vägledningar (2)
 • Miljöövervakning (1)
 • Data och statistik (5)
 • Vårt uppdrag (3)
 • Remisser (1)
 • Yttranden (2)
 • Publikationer (3)

 • Faktasida (11)
 • Publikation (3)
 • Remiss (1)
 • Yttrande (2)

 • Senaste året (8)
 • Mer än ett år sedan (9)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Riksintresse för dricksvattenanläggningar

Riksintresse för dricksvattenanläggningar

För att stärka och tydliggöra vattenförsörjningsintresset i samhällsplaneringen har vi pekat ut områden och anläggningar som är av riksintresse för vattenförsörjning.

Faktasida: Grundvatten

Grundvatten

Här kan du ta del av vår vägledning om tillsyn avseende skydd av grundvatten. Det finns även annan vägledning och information om grundvatten men som inte är tillsynsvägledning. Se mer om detta under relaterad information.

Faktasida: Tillsyn av grundvatten

Tillsyn av grundvatten

Tillsynsvägledningsbegreppet är mycket brett när det gäller skydd av grundvatten. Gränsen mellan tillsynsvägledning och annan vägledning är flytande. 

Faktasida: Yttrande angående Nordkalk AB:s tillstånd till bergtäkt och vattenverksamhet på fastigheten Bunge Ducker,Gotlands kommun

Yttrande angående Nordkalk AB:s tillstånd till bergtäkt och vattenverksamhet på fastigheten Bunge Ducker,Gotlands kommun

Havs- och vattenmyndigheten har yttrat sig (Mark- och miljööverdomstolen, M 5431-14) över den överklagade deldomen beträffande tillstånd för Nordkalk AB att bedriva bergtäkt och vattenverksamhet på fastigheten Bunge Ducker.

Faktasida: Yttrande över kalkbrott vid Bunge, Gotland

Yttrande över kalkbrott vid Bunge, Gotland

Havs- och vattenmyndighetens yttrande över Nordkalk AB:s ansökan om tillstånd till bergtäkt och vattenverksamhet på fastigheten Bunge Ducker 1:64, Gotland.

Publikation: Kemiska bekämpningsmedel i grundvatten 1986-2014

Kemiska bekämpningsmedel i grundvatten 1986-2014

Rapporten syftar till att förbättra kunskapsläget med förekomst av kemiska bekämpningsmedelsrester i Sveriges grundvatten.

Faktasida: Delprogram trend- och omdrevsstationer- grundvatten

Delprogram trend- och omdrevsstationer- grundvatten

Delprogrammet Trend- och omdrevsstationer- grundvatten ska ge en bild av tillstånd och trender i Sveriges grundvattenmagasin.

Faktasida: Vattenbrist

Vattenbrist

Under tider med ovanligt låg nederbörd kan den normala vattennivån förändras så illa att områden drabbas av vattenbrist.

Faktasida: Erfarenheter och konsekvenser för vattenresurser och vattenmiljön 2017

Erfarenheter och konsekvenser för vattenresurser och vattenmiljön 2017

Sammanställning av länsstyrelsernas och några nationella myndigheters erfarenheter och konsekvenser för vattenresurser och vattenmiljön av vädersituationen under 2017.

Faktasida: Officiell statistik

Officiell statistik

HaV har ansvaret för Sveriges officiella statistik inom områdena fiske samt havs- och vattenmiljö. Vi publicerar även statistik som inte klassas som officiell statistik.

Sidansvarig: Webbredaktionen