Sökresultat

 • Farliga ämnen (28)
 • Bedömningsgrunder (1)
 • Bidrag (2)
 • Båtbottentvätt (2)
 • Dricksvatten (1)
 • Fiskar (2)
 • Visa fler
 • Fritidsbåt (3)
 • Främmande arter (3)
 • Försurning (1)
 • Havs- och vattenmiljöanslaget (1)
 • Havsförvaltning (3)
 • Havsmiljödirektivet (3)
 • Internationellt arbete (2)
 • Kattegatt (2)
 • Miljökvalitetsnormer (1)
 • Miljöövervakning (2)
 • Publikation (4)
 • Rapport (3)
 • Regeringsuppdrag (3)
 • Restaurering (1)
 • Skagerrak (1)
 • Skräp/marint skräp (3)
 • Skyddade områden (2)
 • Vattenförvaltning (1)
 • Vrak (5)
 • Vägledning (2)
 • Yttrande (1)
 • Åtgärdsprogram (2)
 • Östersjön (3)
 • Övergödning (3)

 • Fritidsbåtar (2)
 • Miljöhot (16)
 • Anslag och bidrag (1)
 • Vägledningar (1)
 • Samordningsområden (1)
 • Miljömål och direktiv (1)
 • Konventioner (3)
 • Vårt uppdrag (1)
 • Yttranden (1)
 • Publikationer (4)

 • Faktasida (23)
 • Publikation (4)
 • Yttrande (1)

 • Senaste veckan (3)
 • Senaste månaden (5)
 • Senaste året (27)
 • Mer än ett år sedan (1)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Miljöfarliga ämnen

Miljöfarliga ämnen

Ett ämne som är miljöfarligt kan redan i låga halter ge oönskade effekter på ekosystem och människor. Vissa miljöfarliga ämnen vars användning redan begränsats av miljö- och hälsoskäl förekommer fortfarande i miljön i skadligt höga halter.

Publikation: Miljögifter i ytvatten - klassificering av status

Miljögifter i ytvatten - klassificering av status

Klassificering av ytvattenstatus är en viktig utgångspunkt för att fastställa miljökvalitetsnormer enligt vattenförvaltningsförordningen. Den här vägledningen ska underlätta vid klassificering av ekologisk status och kemisk ytvattenstatus avseende miljögifter.

Faktasida: Ren båtbotten

Ren båtbotten

Du behöver inte bottenmåla din båt. Det finns flera miljövänliga metoder som gör båtlivet miljövänligare, bekvämare och ibland billigare. Du som ändå bottenmålar behöver skydda både dig och vattnet från färgrester.

Faktasida: Hanöbukten

Hanöbukten

För att öka kunskapen om miljöproblemen i Hanöbukten har Havs- och vattenmyndigheten fått ett regeringsuppdrag för att undersöka eventuella samband mellan fiskars hälsa och miljöfarliga ämnen. Uppdraget är en del av ett större arbete med att förstå och åtgärda miljöproblemen både i Hanöbukten och i Östersjön.

Faktasida: Helcom - Skydd av den marina miljön i Östersjön

Helcom - Skydd av den marina miljön i Östersjön

I arbetet med Helsingforskonventionen behandlas frågor om övergödning, spridning av miljöfarliga ämnen och skydd och bevarande av den biologiska mångfalden i havet.

Faktasida: Aktionsplan för miljön i Östersjön

Aktionsplan för miljön i Östersjön

Länderna inom Helcom har kommit överens om en gemensam aktionsplan för Östersjöns miljö, Baltic Sea Action Plan (BSAP). Målet är att Östersjön ska vara i god ekologisk status år 2021.

Faktasida: Skrotning av fritidsbåtar

Skrotning av fritidsbåtar

Övergivna eller uttjänta båtar, så kallade skrotbåtar, bör skrotas för att inte orsaka onödig skada i naturen. Det finns inget register över fritidsbåtar i Sverige och det kan därför vara svårt att hitta ägaren till en övergiven båt. Här har vi samlat information och tips kring just skrotbåtar.

Faktasida: Åtgärdsprogram för havsmiljön i Nordsjön och Östersjön

Åtgärdsprogram för havsmiljön i Nordsjön och Östersjön

Syftet med åtgärdsprogrammet för havsmiljön är att uppnå god miljöstatus i Nordsjön och Östersjön.  Åtgärderna ska med start 2016 genomföras av myndigheter och kommuner.

Faktasida: Vrak

Vrak

Längs Sveriges kuster ligger hundratals vrak som riskerar att läcka miljöfarliga ämnen som kan skada växter, djur och människor. Vi ansvarar för att samordna arbetet med undersökning och sanering av sjunkna vrak i svenska vatten. Först ut att saneras är fiskefartyget Thetis i Skagerrak.

Faktasida: Oljeutsläpp

Oljeutsläpp

Oljeutsläpp medför skador som kan ha både kort- och långvarig påverkan på den marina miljön och dess djur- och växtliv. Men större oljeutsläpp har blivit mindre vanligt än tidigare och arbetet för att minska utsläpp har gett resultat.