Sökresultat

 • Farliga ämnen (28)
 • Bedömningsgrunder (1)
 • Bidrag (1)
 • Båtbottentvätt (2)
 • Dricksvatten (1)
 • Fiskar (2)
 • Visa fler
 • Fritidsbåt (3)
 • Främmande arter (3)
 • Försurning (1)
 • Havs- och vattenmiljöanslaget (1)
 • Havsförvaltning (3)
 • Havsmiljödirektivet (3)
 • Internationellt arbete (2)
 • Kattegatt (2)
 • Läkemedel (2)
 • Miljöbalken (1)
 • Miljökvalitetsnormer (1)
 • Miljöövervakning (2)
 • Publikation (4)
 • Rapport (3)
 • Regeringsuppdrag (3)
 • Restaurering (1)
 • Sjöfart (9)
 • Skagerrak (1)
 • Skräp/marint skräp (3)
 • Skyddade områden (2)
 • Vattenförvaltning (1)
 • Vrak (5)
 • Vägledning (2)
 • Yttrande (1)
 • Åtgärdsprogram (2)
 • Östersjön (3)
 • Övergödning (3)

 • Fritidsbåtar (2)
 • Miljöhot (16)
 • Anslag och bidrag (1)
 • Vägledningar (1)
 • Samordningsområden (1)
 • Miljömål och direktiv (1)
 • Konventioner (3)
 • Vårt uppdrag (1)
 • Yttranden (1)
 • Publikationer (4)

 • Faktasida (23)
 • Publikation (4)
 • Yttrande (1)

 • Senaste veckan (3)
 • Senaste månaden (7)
 • Senaste året (27)
 • Mer än ett år sedan (1)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Publikation: Miljögifter i ytvatten - klassificering av status

Miljögifter i ytvatten - klassificering av status

Klassificering av ytvattenstatus är en viktig utgångspunkt för att fastställa miljökvalitetsnormer enligt vattenförvaltningsförordningen. Den här vägledningen ska underlätta vid klassificering av ekologisk status och kemisk ytvattenstatus avseende miljögifter.

Faktasida: Åtgärdsprogram för havsmiljön i Nordsjön och Östersjön

Åtgärdsprogram för havsmiljön i Nordsjön och Östersjön

Syftet med åtgärdsprogrammet för havsmiljön är att uppnå god miljöstatus i Nordsjön och Östersjön.  Åtgärderna ska med start 2016 genomföras av myndigheter och kommuner.

Faktasida: Helcom - Skydd av den marina miljön i Östersjön

Helcom - Skydd av den marina miljön i Östersjön

I arbetet med Helsingforskonventionen behandlas frågor om övergödning, spridning av miljöfarliga ämnen och skydd och bevarande av den biologiska mångfalden i havet.

Faktasida: Aktionsplan för miljön i Östersjön

Aktionsplan för miljön i Östersjön

Länderna inom Helcom har kommit överens om en gemensam aktionsplan för Östersjöns miljö, Baltic Sea Action Plan (BSAP). Målet är att Östersjön ska vara i god ekologisk status år 2021.

Faktasida: Ren båtbotten

Ren båtbotten

Du behöver inte bottenmåla din båt. Det finns flera miljövänliga metoder som gör båtlivet miljövänligare, bekvämare och ibland billigare. Du som ändå bottenmålar behöver skydda både dig och vattnet från färgrester.

Faktasida: Vrak

Vrak

Längs Sveriges kuster ligger hundratals vrak som riskerar att läcka miljöfarliga ämnen som kan skada växter, djur och människor. Vi ansvarar för att samordna arbetet med undersökning och sanering av sjunkna vrak i svenska vatten. Först ut att saneras är fiskefartyget Thetis i Skagerrak.

Faktasida: Hanöbukten

Hanöbukten

För att öka kunskapen om miljöproblemen i Hanöbukten har Havs- och vattenmyndigheten fått ett regeringsuppdrag för att undersöka eventuella samband mellan fiskars hälsa och miljöfarliga ämnen. Uppdraget är en del av ett större arbete med att förstå och åtgärda miljöproblemen både i Hanöbukten och i Östersjön.

Publikation: Analyser av växtskyddsmedel i rå- och dricksvatten

Analyser av växtskyddsmedel i rå- och dricksvatten

Svenska dricksvattenproducenter analyserar regelmässigt bekämpningsmedelsrester i rå- och dricksvatten. Det finns en vilja att i högre utsträckning använda analyserna som komplement till miljöövervakningen för att dra slutsatser om tillståndet i vattenmiljön. Kompetenscentrum för kemiska bekämpningsmedel har på uppdrag av oss gjort en utvärdering av relevansen hos analyspaketen som erbjuds av kommersiella laboratorier.

Publikation: Miljöövervakning i Hanöbukten – finns det ett samband mellan tillståndet för fisken, dess hälsa och belastningen av miljöfarliga ämnen?

Miljöövervakning i Hanöbukten – finns det ett samband mellan tillståndet för fisken, dess hälsa och belastningen av miljöfarliga ämnen?

Efter fördjupade analyser, först av Länsstyrelsen i Skåne län 2011 och sedan av Havs- och vattenmyndigheten under 2013 fick HaV ytterligare ett regeringsuppdrag. Det bedömdes att det fanns ett behov av att vidare undersöka kopplingen mellan fiskhälsa och miljöfarliga ämnen i Hanöbukten, något som tidigare inte har täckts av regional och nationell övervakning. Denna delrapport utgör redovisning av hittills erhållna resultat från miljöövervakningen i Hanöbukten, inom programmet, fram till 2016.

Publikation: Miljön i Hanöbukten 2015-2017

Miljön i Hanöbukten 2015-2017

Finns det ett samband mellan tillståndet för fisken, dess hälsa och belastningen av miljöfarliga ämnen?

Sidansvarig: Webbredaktionen