Analyser av växtskyddsmedel i rå- och dricksvatten

Svenska dricksvattenproducenter analyserar regelmässigt bekämpningsmedelsrester i rå- och dricksvatten. Det finns en vilja att i högre utsträckning använda analyserna som komplement till miljöövervakningen för att dra slutsatser om tillståndet i vattenmiljön. Kompetenscentrum för kemiska bekämpningsmedel har på uppdrag av oss gjort en utvärdering av relevansen hos analyspaketen som erbjuds av kommersiella laboratorier.

Om rapporten

För att vara säker på att det är möjligt att dra slutsatser om tillstånd och trendutveckling i vattenmiljön är det viktigt att undersöka om analyspaketen från svenska laboratorier avseende växtskyddsmedel omfattar alla relevanta substanser. Det är även viktigt att undersöka den tekniska kvaliteten på analyserna med tanke på rapporteringsgränser och mätosäkerhet, samt hur dessa förhåller sig till formella krav i livsmedelslagstiftningen och vattenförvaltningen.

Halter av växtskyddsmedel i yt- och grundvatten ska vara nära noll i linje med riksdagens miljökvalitetsmål Giftfri miljö. För dricksvatten finns det dessutom särskilt angivna gränsvärden för bekämpningsmedelsrester som inte får överskridas.

Underlaget som använts för undersökningen är:

  1. Innehållet i de analyspaket för undersökning av växtskyddsmedel i rå- och dricksvatten som erbjuds av de tre största svenska kommersiella labben – ALcontrol, ALS och Eurofins
  2. Analysdata från vattenverk mellan från 1985 till 2015
  3. Kemikalieinspektionens försäljningsstatistik för perioden 1985 till 2014
  4. Data från den nationella miljöövervakningen för yt- och grundvatten

Utvärderingen visar att sammanställningar baserade på tillgängliga analysdata från vattenverk är möjliga att använda för att dra slutsatser om generell förekomst av växtskyddsmedel i yt- och grundvatten. Analysdatan går även att använda för att bedöma långsiktiga trender. Däremot kan det finnas enskilda vattentäkter där man kan ha underskattat förekomsten av vissa enskilda substanser på grund av analyspaketens historiska och nuvarande utformning.

Publicerad: 2016-11-29
Sidansvarig: Webbredaktion