Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Fiskar Fredade arter Hotade arter

Ål (Anguilla anguilla)

Den europeiska ålen har ett spektakulärt fortplantningsmönster. Under sin livscykel vandrar den oerhört långa sträckor och kläcks 700 mil bort i Sargassohavet, öster om Nordamerika.

Utbredning

Ålen finns i nästan hela landet med undantag för fjällregionen och vissa vatten på sydsvenska höglandet. Den finns även längs våra kuster inklusive runt och på Öland samt Gotland.

Som ett resultat av den svaga rekryteringen, speciellt till utkanterna av utbredningsområdet, och mängden vandringshinder är bestånden i inlandet och mot norr idag mycket glesa.

Undantag finns där ål satts ut.

Lek

Ålen leker på några hundra meters djup under vårvintern i Sargassohavet. Ägg och larver är planktoniska.

Ålfiskeförbud

Sedan maj 2007 är det förbjudet att fiska ål för alla, i havet och i större delen av svenska sötvattens-områdena.

Ett fåtal yrkesfiskare har beviljats dispens från förbudet, liksom ett fåtal som fiskar med stöd av enskild rätt.

2009 begränsades antalet tillåtna ryssjor per tillståndshavare från max 500 till max 400 stycken och begränsningar av tillåten fiskeperiod infördes.

Mer information om fiskeregler finns på Svenska fiskeregler.

Vandringar

Ålen är en långvandrande art där larverna transporteras av strömmar mot Europas kuster. Sannolikt tar det mellan ett och tre år för ållarverna att nå våra kuster, även om den tidsuppskattningen är något osäker. När ålen vuxit upp till blankål vandrar den under ett halvt år tillbaka till Sargassohavet där den sedan dör efter fullgjord lek.

Vår ål når ut till Atlanten genom att vandra norr om Storbritannien.

Illustration på en ål.

Illustration: Wilhelm von Wright. Fri att använda.

Ålder och storlek

De vuxna ålhonor som lämnar Östersjön genom Öresund för sin lekvandring är mellan 5 och 28 år med en medelålder om 12 år.

Blankålar från sjöar som Mälaren, Vänern och Bolmen är könsmogna mellan 16 och 18 år.

En ål som levde hela sitt liv i ett akvarium blev 85 år och en nyligen avliden så kallad brunnsål från Brantevik kan ha blivit 155 år. I en av Sveriges lantbruksuniversitets ålförsökssjöar är ålarna nu närmare 40 år gamla.

Ålhanar är mycket mindre än honor och sällan över 50 cm i längd. Den största honål som fångats var 133 cm och vägde 6,6 kilo.

Faktablad för Ål

Ladda ner faktabladet
Publicerat: 16 juni 2015

I faktabladet kan du läsa vidare om hur arten fiskas, förvaltas, om dess beståndsstatus och om den biologiska rådgivningen.

Levnadssätt

Ålen genomgår ett antal utvecklingsstadier. Efter kläckning är ållarven genomskinlig och tillplattad. När den når Europas kuster är den fortfarande genomskinlig, men har fått en mer normal ålform och kallas då glasål. Efter pigmentering kallas den under uppväxtstadiet i söt- och brackvatten för gulål.

Ålen är en opportunistisk allätare som äter insektslarver, blötdjur, kräftdjur och fisk.

Könsfördelningen är mycket ojämn över utbredningsområdet och hos oss dominerar honålar helt.

Efter många års tillväxt når ålen blankålsstadiet och påbörjar lekvandringen mot Sargassohavet.

Fångstområde

Svenska yrkesfiskares huvudsakliga fångstområde för ål.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Fiskar Fredade arter Hotade arter

Publicerad: 2014-02-10

Sidansvarig: Joakim Jacobzon