Verksamhetsstrategi 2017-2020 och Verksamhetsplan 2017

Vårt uppdrag är mångfacetterat. Vi arbetar inom flera politikområden på nationell och på global nivå och inom EU. I verksamhetsstrategin och verksamhetsplanen kan du läsa viktiga politikområden där vi som myndighet har ett ansvar att verka.

Omslag till rapport.

Om publikationen

Vårt grundläggande uppdrag enligt vår myndighetsinstruktion är hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag och hav samt hållbar förvaltning av fiskresurserna. För att styra det arbetet är det vårt ansvar att verka för att uppnå generationsmålet och de 16 miljökvalitetsmål som riksdagen har antagit.

Vi har ett särskilt uppföljningsansvar för tre av målen; Ingen övergödning; Levande sjöar och vattendrag; och Hav i balans samt levande kust och skärgård. Miljökvalitetsmålen definierar och sätter gränser för vad hållbart nyttjande innebär i praktiken.

Publicerad: 2017-02-27
Sidansvarig: Webbredaktion