Andra bidrag för bättre havs- och vattenmiljö

Andra bidrag för bättre havs- och vattenmiljö

Havs- och vattenmyndigheten hanterar havs- och vattenmiljöanslaget, men även andra finansiärer ger bidrag som syftar till att ge en bättre miljö i hav och vatten. På denna sida har vi sammanställt de bidrag som finns att söka från andra finansiärer.

Syftet med den sökbara sammanställningen över andra bidrag är att underlätta att hitta finansiering för länsstyrelser, kommuner, vattenråd, privatpersoner och andra aktörer som vill arbeta aktivt med vattenvård, åtgärder och restaurering. Listan nedan ger tillsammans med havs- och vattenmiljöanslaget en god bild av möjligheter till finansiering i Sverige. Har vi glömt något bidrag? Tipsa oss!

Här hittar du HaV:s egna bidrag via Havs- och vattenmiljöanslaget.

EU-medel kan generellt sett kombineras med andra medel såsom statliga eller kommunala medel. Men vanligtvis kan inte olika statliga medel kombineras med varandra. Kontakta ansvarig myndighet eller organisation för besked om vad som gäller för just det bidrag du är intresserad av.

För att anlägga nya eller restaurera befintliga våtmarker har nu Naturvårdsverket gjort en sammanställning.

Här kan du läsa mer om bidrag för att anlägga eller restaurera våtmarker.

Bidrag
Bidrag AnsvarigKategori
Anslag till friluftsliv Övriga organisationer Friluftsliv
Avfall Sveriges utvecklingssatsning Övriga organisationer Avfall, Kretslopp
Baltic sea conservation foundation Övriga organisationer Våtmark, Skyddade områden, Övergödning
Baltic Waters 2030 Övriga organisationer Biologisk mångfald, Fiske, Övergödning
Bidrag för information och kommunikation om allemansrätt Naturvårdsverket Friluftsliv, Naturvård
Bidrag för strandstädning till havsnära kommuner. Naturvårdsverket Marint skräp, Avfall
Bidrag till Gröna och trygga samhällen Boverket Grön infrastruktur, Miljömål, Restaurering, Stadsnära natur
Bidrag till kulturmiljövård Länsstyrelsen Restaurering, Kulturmiljö
BSAP-fonden Övriga organisationer Farliga ämnen, Marint skräp, Övergödning
Bygdeavgiftsmedel Länsstyrelsen Fiske, Naturvård, Friluftsliv
Efterbehandling av förorenade områden Länsstyrelsen Farliga ämnen
EKOenergy:s Environmental Fund Övriga organisationer Restaurering, Vandringsvägar
EU:s miljöprogram LIFE Naturvårdsverket Biologisk mångfald, Klimat, Naturvård, Restaurering, Rinnande vatten, Vattenkvalitet, Vattenvård, Våtmark, Övergödning
Fiskeavgiftsmedel Länsstyrelsen,
Havs- och vattenmyndigheten
Fiske, Naturvård, Friluftsliv
Föreslå skydd av din egen skog (Nya Komet). Skogsstyrelsen Våtmark, Friluftsliv, Naturvård
Havs-, fiskeri- och vattenbruksprogrammet Jordbruksverket Fiske, Marint skräp, Vattenbruk
Hållbart fiske- investeringar ombord Länsstyrelsen Fiske, Fiskeredskap, Marint skräp
Hållbart fiske- Stöd för investeringar i hamnar och landningsplatser Länsstyrelsen Fiske, Fiskeredskap, Marint skräp
Ideella organisationer Naturvårdsverket Naturvård
Interregprogrammet Regionen Biologisk mångfald, Klimat, Naturvård, Restaurering, Vattenkvalitet, Våtmark, Övergödning
Investeringsbidrag för att minska utsläpp av mikroplaster och andra föroreningar via dagvatten Naturvårdsverket Dagvatten, Grundvatten, Övergödning, Vattenkvalitet, Vattenvård
Investeringsbidrag till läkemedelsrening vid avloppsreningsverk Naturvårdsverket Dagvatten, Grundvatten, Övergödning, Vattenkvalitet, Vattenvård
Jordbrukarstöd Länsstyrelsen Bevattningsdamm, Damm, Dränering, Fånggrödor, Kalkfilterdike, Mellangrödor, Minskat kväveläckage, Restaurering, Skyddszon, Tvåstegsdike, Täckdike, Vattenkvalitet, Våtmark, Övergödning
Lokala naturvårdssatsningen (LONA) Länsstyrelsen Våtmark, Friluftsliv, Naturvård
Lokalt ledd utveckling genom Leader Jordbruksverket Lokalt ledd utveckling
Marin energiomvandling Energimyndigheten Havsbaserad energi, Naturskydd
Naturbonusen Övriga organisationer Vattenvård, Naturvård
Natur- och kulturmiljövårdsåtgärder i skogen (Nokås) Skogsstyrelsen Våtmark, Naturvård, Landskapsvård, Friluftsliv
Naturskyddsföreningens miljöfond Övriga organisationer Vandringsvägar, Vandringshinder
Naturskyddsföreningens våtmarksprojekt Övriga organisationer Våtmark
Nordiskt samarbete Övriga organisationer -
Open rivers programme Övriga organisationer Restaurering, Utrivning, Vandringsvägar
Sanering av förorenade områden för att bygga bostäder Länsstyrelsen Grundvatten, Vattenvård, Grön infrastruktur
Sportfiskarnas fiskevårdsfonder Övriga organisationer Restaurering, Fiskevård, Vandringsvägar
Stöd för att skydda, bevara och återställa akvatisk mångfald Länsstyrelsen Biologisk mångfald, Restaurering, Skyddade områden
Stöd för genomförande av havsmiljödirektivet Jordbruksverket Åtgärder, Övervakning
Stöd för insamling av förlorade fiskeredskap och akvatiskt skräp Jordbruksverket Akvatiskt skräp, Fiskeredskap, Förlorade fiskeredskap, Marint skräp
Stöd för kompetensutveckling inom skogsbruket Skogsstyrelsen Biologisk mångfald, Vattenvård, Naturvård, Skogsskötsel, Försurning
Stöd för samarbete inom miljö Skogsstyrelsen Våtmark, Naturvård, Landskapsvård, Friluftsliv
Stöd för skogens miljövärden Skogsstyrelsen Våtmark, Naturvård, Landskapsvård, Friluftsliv
Stöd för återvätning av torvmark - återvätningsavtal Skogsstyrelsen Friluftsliv, Naturvård, Våtmark
Stöd till innovation (EIP) Jordbruksverket Innovation
Svensk Vatten Utveckling (SVU) Övriga organisationer VA-teknik
Svensk våtmarksfond Övriga organisationer Våtmark, Restaurering, Skötsel
Vattenkraftens miljöfond Övriga organisationer Restaurering, Utrivning, Vandringsvägar
Vätterns fiskevårdsfond Övriga organisationer Lokalt ledd utveckling, Fiskevård
Åtgärder för värdefull natur Länsstyrelsen Våtmark, Naturvård, Restaurering
Åtgärdsprogram för hotade arter (ÅGP) Länsstyrelsen Våtmark, Naturvård, Restaurering
Logotyper
Logotyper

Bidrag om klimatanpassning

Klimatanpassningsportalen hittar du mer information om hur klimatanpassning kan finansieras.

Det kan även vara intressant att läsa Europeiska miljöbyråns (EEAs) rapport om hur klimatanpassning kan finansieras.