Nordlig ormhuvudsfisk | Channa argus

Nordlig ormhuvudsfisk är en främmande art. Arten finns med på EU:s förteckning över invasiva främmande arter, vilket innebär att den bland annat är förbjuden att importera, odla och sätta ut i naturen.

Fakta

  • Latinskt namn: Channa argus
  • Svenskt namn: nordlig ormhuvudsfisk
  • Organism: fiskar
  • Livsmiljö: Sötvatten
  • Ursprung: Asien
  • Risk för att vara invasiv i Sverige (riskklass): 4 - hög risk
  • Ansvarig myndighet: Havs- och vattenmyndigheten
  • Artfakta: Om Nordlig ormhuvudsfisk i Artdatabanken

Sötvattenslevande rovfisk från Kina, östra Ryssland och koreanska halvön

Arten har flera synonymer, till exempel Ophicephalus pekinensis eller Channa argus warpachowskii

Hur känns de igen?

Nordlig ormhuvudsfisk blir upp till en meter lång men oftast 50-75 cm och har en långsmal kropp. Huvudet är tillplattat och ögonen är placerade långt fram på huvudet. Munnen är stor med en utskjutande underkäke. Rygg- och analfenor är långsträckta och spänner över nästan hälften av den bakre delen av kroppen. Nordlig ormhuvudsfisk ändrar färg när den blir äldre. Unga djur är vanligen gyllenbrun till ljusgrå i färgen, men när de blir äldre blir de i regel mer mörkbruna med brunröda fläckar som täcker hela kroppen. Honor tenderar att vara mindre än hanarna men de är annars ganska lika varandra. Arten har en snabb tillväxt under sin levnadstid som sträcker sig till 5-6 år i det vilda.

Nordlig ormhuvudsfisk Channa argus

Nordlig ormhuvudsfisk, Channa argus. Foto: Brian Gratwicke, CC BY 2.0.

Svenska fynd

Arten förekommer inte i Sverige idag. Under en period på 1960-talet introducerade många länder arten för odling av matfisk. Fisken förekommer även inom forskning och i akvariehandeln.

Hur lever de?

Nordlig ormhuvudsfisk trivs bäst i grunda dammar med mjuk botten och i långsamt strömmande vatten med tät vegetation, men är flexibel och tålig i olika livsmiljöer. Fisken kan överleva på land i upp till fyra dagar. Den är en aggressiv rovfisk som framför allt äter fisk, men den kan även äta musslor, skaldjur och insekter.

Hur kom de hit?

Den största risken för introduktion i Sverige är att en akvarieägare tröttnar på att hålla rovfisken med sin snabba tillväxt och släpper ut den i naturen. Den är också en mycket skicklig rymmare då den kan överleva flera dagar på land. Den är därför mycket olämplig att ha i sin trädgårdsdamm.

Nordlig ormhuvudsfisk har idag en begränsad spridning i Europa, där populationer finns i Tjeckien, Slovakien, Tyskland och Ukraina.

Möjliga effekter

Den är konkurrenskraftig och kan minska populationerna av inhemska fiskarter då den äter upp deras yngel och konkurrerar om mat. Eftersom den livnär sig på andra fiskar och saknar naturliga fiender så förändras näringsväven, bland annat genom att mängden zooplankton ökar och växtplankton därmed minskar. Den har visat sig kunna förändra befintliga sötvattenekosystem kraftigt och särskilt då påverka redan hotade, inhemska arter.

Den kan även fungera som värd för parasiter och därmed sprida smitta mellan olika vatten.

Rapportera fynd

Om du hittar vad du misstänker är nordlig ormhuvudsfisk kan du rapportera det till artfakta.se

Hindra spridning i svenska vatten

Nordlig ormhuvudsfisk omfattas av unionsförteckningen över invasiva främmande arter enligt EU:s förordning (1143/2014). Därmed är det förbjudet att importera, sälja, odla, föda upp, transportera, använda, byta, släppa ut i naturen och hålla nordlig ormhuvudfisk levande.

Publicerad: 2021-03-15
Sidansvarig: Webbredaktion