Makrill

Hitta på sidan

Makrillen (Scomber scombrus) lever i Skagerrak, Kattegatt, Nordsjön och Atlanten. Den kan även förekomma i Öresund och södra Östersjön på
sommaren.

Makrill. Illustration.

Illustration: Wilhelm von Wright. Fri att använda.

Lek

Leken sker i väldigt stor skala men äggproduktionen är främst koncentrerad till två väsentliga lekområden, ett längs spanska och portugisiska vattnen och ett väster om Brittiska öarna.

Leken i centrala Nordsjön (och förmodligen också i östra Skagerrak och norra Kattegatt) äger rum under maj–juli medan den startar redan i januari–februari utanför Portugals kust. Leken sker i ytvattnet och ägg och larver lever i den fria vattenmassan.

Vandringar

Makrillen företar regelbundna vandringar för lek, för att söka föda och för att övervintra. Om vintern lever makrillen i Skagerraks och nordöstra Nordsjöns djupare vatten. I början av lekperioden flyttar den i stora stim från norra Nordsjön inledningsvis i väster innan den flyttar söderut längs Skottlands och Irlands västkust.

Lekmigrationen mot centrala Nordsjön, Skagerrak och Kattegatt börjar i april–maj. Efter leken omfördelas den i Nordsjön eller migrerar till närliggande vatten som Skagerrak, Kattegatt, Öresund, Bältet och västra Östersjön.

Ålder vid könsmognad

Fisken blir könsmogen vid en ålder av 2–3 år.

Maximal ålder och storlek

Makrill kan bli 20 år. Den kan bli upp till 60 cm och väga 3 kg, även om det är sällsynt.

Biologi

Arten lever i den fria vattenmassan där den söker föda i stim nära ytan. Den tillhör de snabbaste och mest uthålliga simmarna. Födovalet varierar med ålder, plats och tidpunkt på året. Makrillen äter både djurplankton som hoppkräftor och krill men även fisk som tobis, sill, skarpsill och torsk.

Underlag för förvaltning

Havs- och vattenmyndigheten beställer varje år uppdaterade underlag om fisk- och skaldjursbestånden i hav och sötvatten (resurs- och miljööversikt). Underlaget tas fram av Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och presenteras från och med 2023 i digital form på www.fiskbarometern.se.

Fiskeregler för makrillfiske

Fångstområde

Fångstområde för makrill. Illustration, karta.

Svenska yrkesfiskares huvudsakliga landningar (ton) av makrill 2017 per Ices-rektangel. En Ices-rektangel är cirka 56 km x 56 km stor.

Publicerad: 2014-02-12
Sidansvarig: Webbredaktion