Atlantisk och europeisk stör

Hitta på sidan

Två arter av stör har förekommit naturligt i svenska vatten, och nu försöker man att återintroducera dem – atlantisk stör (Acipenser oxyrinchus) i södra Östersjön och europeisk stör (Acipenser sturio) i västra Europa.

Störarna är uråldriga fiskar som istället för vanliga fjäll har stora benplattor. Störar har existerat i över 200 miljoner år och betraktas som levande fossil. Det finns 27 olika arter av stör i världen och de flesta hotas av utrotning.

Atlantisk stör.

Foto: Duane Raver/U.S. Fish and Wildlife Service/CC

Om arterna

Både atlantisk och europeisk stör är anadroma arter. De vandrar upp i floder för att leka, och återvänder därefter till havet. De kan bli mycket stora. Atlantisk stör har rapporterats kunna bli 4,3 meter lång och väga 368 kilo, även om de flesta är betydligt mindre. De blir könsmogna sent (minst 10 år), kan leva länge (upp till 100 år) och vandra långt (upp till 1 450 kilometer). De livnär sig på maskar, kräftdjur, blötdjur, fiskar och växtdelar.

De båda arterna är mycket lika varandra, och det var först efter noggranna studier av detaljmönstret på benplattorna som man kom fram till att båda arterna förekommit i Europa.

Atlantisk stör

Atlantisk stör (Acipenser oxyrhinchus) är en nordamerikansk art som för mellan 4 000 och 5 000 år sedan invandrade till Europa och etablerade sig i floder kring Nordsjön och i Östersjön.

Man trodde fram till början av 2000-talet att det idag utdöda beståndet av stör i Östersjön var europeisk stör, men studier har visat att beståndet bestod av atlantisk stör, och den absoluta merparten av de störar som uppträtt i svenska vatten har varit atlantisk stör.

Fram till slutet av 1800-talet fanns bestånd av atlantisk stör i flera av de större floderna i Östersjöområdet, och utanför lektiden rörde sig störarna över stora delar av Östersjön. Stören hade betydelse inom fisket, och fångades främst ute till havs.

Sedan dess har föroreningar och utbyggnad av vattenkraft förstört störens livsmiljöer. Detta i kombination med överfiske på de få kvarvarande lekmogna störarna, bidrog till att arten helt försvann från Östersjön under 1900-talet.

Den sista ursprungliga atlantiska stören i Östersjön var nästan tre meter lång, och fångades utanför Estlands kust 1996. Arten klassificeras som Nationellt utdöd (RE) i svenska rödlistan (ArtDatabanken 2015)

Europeisk stör

Europeisk stör (Acipenser sturio) är en sydeuropeisk art. I dag finns enbart en spillra av beståndet kvar, och de leker i de sydfranska floderna Garonne och Dordogne.

Europeisk stör i svenska vatten finns belagd vid ett tillfälle. Det var en fisk som fångades väster om Kummelbank i Kattegatt 1991. Arten kan ha uppträtt vid ytterligare tillfällen, men det är osäkert då det är mycket svårt att skilja den från atlantisk stör.

Skyddade arter

Den atlantiska stören är fridlyst i Sverige enligt artskyddsförordningen. Båda arterna omfattas av de internationella konventionerna Helcom och Ospar, och även av Cites som reglerar handel med hotade arter. Det innebär att det krävs både import- och exporttillstånd för rom och andra varor av stör.

Europeisk stör är listad på både på bilaga 2 och bilaga 4 till art- och habitatdirektivet, medan atlantisk stör är listad på bilaga 5.

Återintroduktion av stör

Sedan mitten av 1990-talet pågår försök att återetablera stören i Östersjöområdet, baserat på importerad avelsfisk från Kanada. Sedan 2006 har projektet släppt ut mer än 25 000 atlantiska störar i Östersjön. Dessa fiskar rör sig över stora delar av södra Östersjön och enstaka fiskar har fångats ända uppe i Bottniska viken.

Utöver östersjöstörar har det fångats förrymda eller frisläppta exemplar av flera andra störarter i Östersjön under de senaste 30 åren. Till exempel rysk stör (Acipenser gueldenstaedtii).

Motsvarande försök att återintroducera europeisk stör har pågått i Frankrike och Tyskland sedan 1995.

Viktigt att hjälpas åt

För att lyckas med att få tillbaka stör i Östersjön och i svenska kustvatten, behövs ett samarbete och ett aktivt stöd från alla som fiskar.

Alla rapporter om fångade störar är av mycket stort värde. Vid krokfiske är det också betydelsefullt att stören så skonsamt som möjligt släpps tillbaka levande. Risken att stören inte överlever, är större vid fiske med trål och bottensatta garn.

Rapportera om du fångar en stör

Om du fångat en stör så rapportera ditt fynd på artportalen, eller ta kontakt med länsstyrelsen. ArtDatabanken sörjer för att fynd av märkta störar rapporteras vidare.

Publicerad: 2016-11-29
Sidansvarig: Webbredaktion