Råd för hantering och dumpning av snö

I första hand ska bortforslad snö läggas upp på mark i närområdet för smältning. Den smälta snön med innehåll av partiklar m.m. tas omhand i jorden på naturligt sätt. Uppläggning som innebär att smältvatten avleds till det kombinerade dagvattensystemet bör undvikas.

Dispens bör kunna ges för dumpning av snö från land till vatten och vid något av följande förhållanden:

 • Kraftigt eller frekventa snöfall
 • När snöupplag på land är fulla
 • När snöuppläggningsplats saknas och avståndet till möjlig plats är långt

Det är dock önskvärt att bortforslandet sker relativt omgående så att inte stora mängder av gammal förorenad snö dumpas till recipient. Rimlig tid för att bortforsling ska hinna ske kan i normalfallet vara en vecka, i vissa fall kan eventuellt två veckor behövas.

Snöröjning av broar där snön oftast plogas direkt ner i vatten anser Havs- och vattenmyndigheten inte ska omfattas av dumpningsförbudet eftersom det inte är fråga om kvittblivning på sådant sätt att snön blir att betrakta som ett avfall. Dessutom är ytan på bron begränsad och det är inte möjligt att under längre tid bygga upp stora mängder snö på bron.

Bedömning

Frågor som ska beaktas vid bedömning om dumpningsdispens kan medges är bland annat följande:

 • Varför behöver dumpning ske?
 • Finns det alternativa sätt att hantera snömassorna?
 • Finns alternativa ställen att dumpa snön?
 • Är recipienten av tillräcklig storlek och hur sker utblandning?
 • Kan miljökvalitetsnormer riskera att inte kunna nås, kan någon kvalitetsfaktors status försämras?
 • Finns det skyddade områden i eller nära dumpningsplatsen?
 • Lämplig period som dumpning kan ske utan att störa fisklek etc.

Rekommendation – beslut om dispens

I en dispens ska det anges vad som ska dumpas och vilken mängd. Dessutom ska tid för dispensens giltighet anges, liksom platsen och sättet för dumpningen. Detta följer av 63 § avfallsförordningen.

Det kan vara motiverat med fleråriga dispenser. Finns det särskilda skäl kan en femårig dispens från förbudet att dumpa snö vara acceptabel. Anledningen till att perioden för dispens inte bör vara för lång är med tanke på utveckling av alternativ snöhanteringsteknik.

Vid dumpningen ska det säkerställas att inget annat större material eller ämnen från mark och ytor följer med snön.

Rapportering/kontrollprogram

Rapport bör lämnas årligen till tillsynsmyndigheten (miljökontoret hos kommunen) om vilken volym snö som har dumpats och när dumpning har utförts.

Vid dumpning av en total årlig volym om mer än 100 000 m³ till en vattenförekomst bör kontrollprogram tas fram. Kontrollen bör bland annat omfatta provtagning av smält snö och kontroll av recipient. Kontrollprogrammet bör upprättas i samråd med tillsynsmyndigheten. Om recipienten är känslig eller om andra skäl finns, kan kontroll behöva ske även vid volymer mindre än 100 000 m³ per år.

Åtminstone följande parametrar bör analyseras: koppar, zink, bly, nickel, krom, kadmium, oljeindex, suspenderade ämnen, PAH 16, klorider samt pH. Analys av metaller bör göras både på filtrerade och ofiltrerade prover.

Provtagning ska utföras på ett representativt sätt. Provtagning kan utföras i samband med dumpning av snö och med notering om varifrån snön kommer.

Provtagningsteknik

Följande provtagningsteknik, som Sweco tagit fram (2006) efter uppdrag av Trafikkontoret i Stockholms stad, kan vara lämplig.

 • Vid provtagningen använd ett 1 meter långt cylindriskt plaströr i PEH-plast (Ø 10 cm)
 • Pressa ned röret med öppningen nedåt genom snön på lastbilsflaket.
 • Vid varje provtagning ta snöprov på minst tio ställen på lastbilsflaket till ett samlingsprov som placeras i en plasthink.
 • Proverna placeras svalt (ca 15ºC) och mörkt för att smälta. Normalt tar smältning ca 32-48 timmar.
 • Slamma upp vatten och sediment i hinken och lösningen får sedimentera i 30 sekunder innan snövattenfasen överförs i flaskor enligt laboratoriets anvisningar. Snövattenfasen som analyseras bedöms med denna metod innehålla fina partiklar <0,2 mm.

Handläggning

Prövningsmyndigheten får ta ut en avgift för att handlägga ansökan om dispens från dumpningsförbudet, se 7 kap. 10 § förordningen om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken.

Ansökan om dispens ska remitteras till tillsynsmyndigheten.

Beslut från länsstyrelsen om dispens för dumpning ska skickas till Havs- och vattenmyndigheten.

Lagar och regler

 • I 15 kapitlet 1 § miljöbalken, definieras avfall som "varje föremål eller ämne som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig att göra sig av med.”
 • I 15 kapitlet 27 § första stycket miljöbalken anges, "Avfall får inte dumpas eller förbrännas inom Sveriges sjöterritorium och ekonomiska zon. På eller över det fria havet får avfall inte heller dumpas från eller förbrännas på svenska fartyg eller luftfartyg. Avfall som är avsett att dumpas i eller förbrännas på det fria havet får inte föras ut ur landet eller ur den ekonomiska zonen.”
 • I 15 kapitlet 29 § första stycket miljöbalken anges, att dispens kan ges i det enskilda fallet från förbudet mot dumpning i 27 § första stycke om ”avfallet kan dumpas utan olägenhet för människors hälsa eller miljön.”
 • I 15 kapitlet 29 § andra stycket miljöbalken anges, ”den som har gett en dispens enligt första stycket får
  • 1. förelägga den som har fått dispensen att avhjälpa en olägenhet som uppkommer genom dumpningen, om olägenheten inte förutsågs när dispensen gavs, och
  • 2. återkalla dispensen, om ett villkor eller en föreskrift som gäller för dumpningen inte följs eller om en olägenhet som avses med ett föreläggande enligt 1 inte avhjälps”.
 • I 63 § första stycket avfallsförordningen (2011:927) anges att frågor om dispens från dumpningsförbud enligt 15 kap miljöbalken prövas av
  • 1. Havs- och vattenmyndigheten, om dispensprövningen avser dumpning i
   • a) Sveriges ekonomiska zon, eller
   • b) något av två eller flera alternativa områden, om områdena inte ligger inom ett och samma län, och
  • 2. länsstyrelsen i det län där avfallet avses att dumpas, om dispensfrågan inte ska prövas av Havs- och vattenmyndigheten enligt 1.
 • I 63 § tredje stycket avfallsförordningen anges att länsstyrelsens beslut ska skickas till Havs- och vattenmyndigheten. Vidare framgår att dispensen ska "avse ett visst slag och en viss mängd avfall samt tiden, platsen och sättet för dumpningen."
Publicerad: 2017-01-23
Sidansvarig: Webbredaktion