Hur bör stora mängder snö hanteras?

Snö bör i så stor utsträckning som möjligt läggas upp på mark i närområdet för smältning. Den smälta snön med innehåll av partiklar med mera tas omhand i jorden på naturligt sätt. Kommuner, verksamhetsutövare med flera, bör se till att snöuppläggningsplatser finns i tillräcklig omfattning.

Uppläggning som innebär att avledning sker till kombinerat dagvattensystem (det vill säga spill- och dagvatten i samma ledning) bör undvikas, då det är onödigt att belasta det kommunala avloppsreningsverket med extra flöden.

Publicerad: 2017-01-23
Sidansvarig: Webbredaktion