Vilken myndig­het gör vad beträff­ande snö?

Om man har synpunkter på snöuppläggning inom staden är det kommunen som ska kontaktas, de har tillsynen över gaturenhållning. På de stora lederna är det normalt Trafikverket som sköter snöröjningen och som kan kontaktas vid frågor. Om det uppstår någon olägenhet på grund av dumpning, som inte förutsågs vid dispensprövningen, kan den myndighet som har meddelat dispensen, vanligtvis länsstyrelsen, meddela ett föreläggande för att avhjälpa detta. Samma myndighet kan också återkalla dispensen om ett villkor för denna eller ett föreläggande enligt ovan inte följs (15 kap. 29 § andra stycket miljöbalken). Tillsynsansvaret för dumpning av snö (som en del av den kommunala avfallshanteringen) ligger dock på kommunen som även i andra fall än ovan kan meddela föreläggande om åtgärder och till och med förbjuda dumpningen (26 kap. 3 och 9 §§). Kommunens beslut kan överklagas till länsstyrelsen. Ansökningar om dispens från förbudet att dumpa snö från land till hav, sjö eller vattendrag ska hanteras av länsstyrelsen som är prövningsmyndighet. Om det skulle vara så att dumpning kan komma ifråga inom områden som berör flera län är det Havs- och vattenmyndigheten som är prövande myndighet och som ska kontaktas. För övergripande information kan man kontakta Havs- och vattenmyndigheten som ska ge vägledning i frågor som gäller dumpning av avfall till vatten.

Publicerad: 2017-01-19
Sidansvarig: Webbredaktion