Vad kan snö innehålla?

Snö är regnvatten i fast form och nysnö är inte förorenad. Snö som ligger kvar på mark kommer med tiden att förorenas genom atmosfäriskt nedfall, föroreningar från trafik och samhälle samt från halkbekämpning. Källorna till föroreningar i snön är trafikavgaser, slitage från fordon (däck, bromsar etc.), slitage av ytbeläggningen på vägar, atmosfärisk deposition, diffust läckage (till exempel koppartak, galvade ytor), spill samt halkbekämpning (sand, salt).

Föroreningsgraden påverkas av var snön har legat (bostadsområde, vägar), mängd och typ av trafik, halkbekämpningsmedel och den tid som snön har legat på platsen. Det finns likheter mellan snö och dagvatten, men en skillnad är att föroreningarna med tiden kan ackumuleras i snön. Vanliga ämnen i förorenad snö är metaller, PAH (polyaromatiska föreningar) och partiklar. Föroreningarna finns huvudsakligen i partiklar.

Undersökningar finns av föroreningsinnehåll i snömassor från uppläggningsplatser för snö, sedimentprover från snö och resultat från recipientundersökningar, se ovan nämnda referenser. Snömassor består till ca 99 procent av vatten och ca 1 procent av sten. Av stenmaterialet är huvuddelen ganska grovt (> 0,2 mm), sedimenterar relativt snabbt och motsvarar ungefär sand till innehållet. Resterande partiklar (< 0,2 mm), innehåller högre metallhalter än det grova materialet men i jämförelse med exempelvis sediment i Mälaren är dock halterna lägre i dessa partiklar.

I förorenad snö, kan halterna av följande ämnen vara förhöjda; suspenderade ämnen, PAH och metaller som t.ex. kobolt, krom, koppar, mangan, nickel, bly och zink samt alifatiska kolväten (C16-35). I snö som är förorenad ser pH ut att öka. Det finns exempel på en ökning från pH 4,3 till 7,6. Regn har normalt pH ca 5,6.

Publicerad: 2014-02-15
Uppdaterad: 2017-01-19
Sidansvarig: Webbredaktion