När är snön förorenad?

Havs- och vattenmyndigheten bedömer att de ämnen som tillförs vattenområden med dumpad snö utgör en begränsad mängd av de ämnen som tillförs totalt sett. Tillförsel kommer huvudsakligen från avrinning uppströms, luftdeposition, dagvatten (regnvatten, smältvatten, framträngande grundvatten) och utsläpp från avloppsreningsverken samt från bräddningar på avloppsledningsnäten.

Det är inte möjligt att ange exakt när snö betraktas som förorenad. Ett flertal faktorer påverkar såsom beskrivits i avsnittet, Vad kan snö innehålla. Det är dock önskvärt att bortforslandet för dumpning efter t.ex. kraftigt snöfall sker relativt omgående så att inte stora mängder av gammal förorenad snö dumpas till recipient. Rimlig tid för att bortforsling ska hinna ske kan i normalfallet bedömas vara en vecka, i vissa fall kan eventuellt två veckor behövas. Dispens från dumpningsförbudet kan i dessa fall vara acceptabelt om vattenområdets kvalitet inte omöjliggör detta. Dock ska alltid förstahandsalternativet vara att snön läggs upp på mark i närområdet för smältning.

Publicerad: 2014-02-15
Uppdaterad: 2017-01-19
Sidansvarig: Webbredaktion