Alternativa sätt att hantera snömassor

Det finns exempel på alternativa sätt i Sverige och utomlands att hantera snömassor förutom att lägga upp i högar på land. Några av exemplen är i praktiskt bruk medan andra är i försöksstadiet. Dessa är:

  • Magasinering för tillverkning av fjärrkyla.
  • Med fjärrvärme smälta snö.
  • Anslutning av uppläggningsplatsen till en sedimenteringsdamm, där snövattnet passerar en oljeavskiljare innan det släpps till mark.
  • Användning av snösmältningsmaskiner.
  • Använda värmen från avloppsvatten för att smälta snö.
  • Snösmältningsanläggning på pråm, med efterföljande rening av smältvattnet från partiklar, olja och metaller.

Havs- och vattenmyndigheten anser att vid bedömning av alternativa sätt att hantera snö, jämfört med dumpning, ska de olika alternativens samlade miljöpåverkan bedömas. Alla relevanta miljöaspekter bör beaktas som till exempel utsläpp till luft (från transporter etc.), utsläpp till vatten (även att inte öka flöden till avloppsreningsverken), buller, slitage på vägar samt energiförbrukning.

Publicerad: 2014-02-15
Uppdaterad: 2017-01-19
Sidansvarig: Webbredaktion