Andra bidrag för bättre havs- och vattenmiljö

Andra bidrag för bättre havs- och vattenmiljö

Havs- och vattenmyndigheten hanterar havs- och vattenmiljöanslaget, men även andra finansiärer ger bidrag som syftar till att ge en bättre miljö i hav och vatten. På denna sida har vi sammanställt de bidrag som finns att söka från andra finansiärer.

Syftet med den sökbara sammanställningen över andra bidrag är att underlätta att hitta finansiering för länsstyrelser, kommuner, vattenråd, privatpersoner och andra aktörer som vill arbeta aktivt med vattenvård, åtgärder och restaurering. Listan nedan ger tillsammans med havs- och vattenmiljöanslaget en god bild av möjligheter till finansiering i Sverige. Har vi glömt något bidrag? Tipsa oss!

Här hittar du HaV:s egna bidrag via Havs- och vattenmiljöanslaget.

EU-medel kan generellt sett kombineras med andra medel såsom statliga eller kommunala medel. Men vanligtvis kan inte olika statliga medel kombineras med varandra. Kontakta ansvarig myndighet eller organisation för besked om vad som gäller för just det bidrag du är intresserad av.

För att anlägga nya eller restaurera befintliga våtmarker har nu Naturvårdsverket gjort en sammanställning.

Här kan du läsa mer om bidrag för att anlägga eller restaurera våtmarker.

Bidrag
Bidrag AnsvarigKategoriMiljömål
Anslag till friluftsliv Övriga organisationer Friluftsliv Hav i balans samt levande kust och skärgård, Levande sjöar och vattendrag
Avfall Sveriges utvecklingssatsning Övriga organisationer Avfall, Kretslopp Hav i balans samt levande kust och skärgård, Levande sjöar och vattendrag
Baltic sea conservation foundation Övriga organisationer Våtmark, Skyddade områden, Övergödning Hav i balans samt levande kust och skärgård
Baltic Waters 2030 Övriga organisationer Biologisk mångfald, Fiske, Övergödning Hav i balans samt levande kust och skärgård, Ingen övergödning
Bidrag för information och kommunikation om allemansrätt Naturvårdsverket Friluftsliv, Naturvård Hav i balans samt levande kust och skärgård, Levande sjöar och vattendrag, Myllrande våtmarker, Ingen övergödning, Ett rikt växt- och djurliv, God bebyggd miljö
Bidrag för strandstädning till havsnära kommuner. Naturvårdsverket Marint skräp, Avfall Hav i balans samt levande kust och skärgård, God bebyggd miljö
Bidrag till Gröna och trygga samhällen Boverket Grön infrastruktur, Miljömål, Restaurering, Stadsnära natur Ingen övergödning, God bebyggd miljö, Giftfri miljö
Bidrag till kulturmiljövård Länsstyrelsen Restaurering, Kulturmiljö Hav i balans samt levande kust och skärgård, Levande sjöar och vattendrag, Myllrande våtmarker, Ingen övergödning, God bebyggd miljö
BSAP-fonden Övriga organisationer Farliga ämnen, Marint skräp, Övergödning Hav i balans samt levande kust och skärgård, Ingen övergödning
Bygdeavgiftsmedel Länsstyrelsen Fiske, Naturvård, Friluftsliv Levande sjöar och vattendrag
Efterbehandling av förorenade områden Länsstyrelsen Farliga ämnen Giftfri miljö
EU:s miljöprogram LIFE Naturvårdsverket Biologisk mångfald, Klimat, Naturvård, Restaurering, Rinnande vatten, Vattenkvalitet, Vattenvård, Våtmark, Övergödning Hav i balans samt levande kust och skärgård, Levande sjöar och vattendrag, Ingen övergödning, Ett rikt växt- och djurliv, God bebyggd miljö, Giftfri miljö
Fiskeavgiftsmedel Länsstyrelsen,
Havs- och vattenmyndigheten
Fiske, Naturvård, Friluftsliv Levande sjöar och vattendrag
Havs-, fiskeri- och vattenbruksprogrammet Jordbruksverket Fiske, Marint skräp, Vattenbruk Hav i balans samt levande kust och skärgård, Levande sjöar och vattendrag
Hållbart fiske- investeringar ombord Länsstyrelsen Fiske, Fiskeredskap, Marint skräp Hav i balans samt levande kust och skärgård, Levande sjöar och vattendrag
Hållbart fiske- Stöd för investeringar i hamnar och landningsplatser Länsstyrelsen Fiske, Fiskeredskap, Marint skräp Hav i balans samt levande kust och skärgård, Levande sjöar och vattendrag
Ideella organisationer Naturvårdsverket Naturvård Hav i balans samt levande kust och skärgård, Levande sjöar och vattendrag, Ingen övergödning, Ett rikt växt- och djurliv, God bebyggd miljö
Interregprogrammet Regionen Biologisk mångfald, Klimat, Naturvård, Restaurering, Vattenkvalitet, Våtmark, Övergödning Hav i balans samt levande kust och skärgård, Levande sjöar och vattendrag, Ingen övergödning, Ett rikt växt- och djurliv, Giftfri miljö
Investeringsbidrag för att minska utsläpp av mikroplaster och andra föroreningar via dagvatten Naturvårdsverket Dagvatten, Grundvatten, Övergödning, Vattenkvalitet, Vattenvård Hav i balans samt levande kust och skärgård, Levande sjöar och vattendrag, Ingen övergödning, God bebyggd miljö, Giftfri miljö
Investeringsbidrag till läkemedelsrening vid avloppsreningsverk Naturvårdsverket Dagvatten, Grundvatten, Övergödning, Vattenkvalitet, Vattenvård Hav i balans samt levande kust och skärgård, Levande sjöar och vattendrag, Ingen övergödning, Grundvatten av god kvalitet, God bebyggd miljö, Giftfri miljö
Jordbrukarstöd Länsstyrelsen Bevattningsdamm, Damm, Dränering, Fånggrödor, Kalkfilterdike, Mellangrödor, Minskat kväveläckage, Restaurering, Skyddszon, Tvåstegsdike, Täckdike, Vattenkvalitet, Våtmark, Övergödning Hav i balans samt levande kust och skärgård, Levande sjöar och vattendrag, Ingen övergödning
Lokala naturvårdssatsningen (LONA) Länsstyrelsen Våtmark, Friluftsliv, Naturvård Levande sjöar och vattendrag, Myllrande våtmarker, Ingen övergödning
Lokalt ledd utveckling genom Leader Jordbruksverket Lokalt ledd utveckling Hav i balans samt levande kust och skärgård, Levande sjöar och vattendrag
Marin energiomvandling Energimyndigheten Havsbaserad energi, Naturskydd Hav i balans samt levande kust och skärgård
Naturbonusen Övriga organisationer Vattenvård, Naturvård Hav i balans samt levande kust och skärgård, Levande sjöar och vattendrag
Natur- och kulturmiljövårdsåtgärder i skogen (Nokås) Skogsstyrelsen Våtmark, Naturvård, Landskapsvård, Friluftsliv Levande sjöar och vattendrag, Myllrande våtmarker, Levande skogar, Ett rikt växt- och djurliv
Naturskyddsföreningens miljöfond Övriga organisationer Vandringsvägar, Vandringshinder Levande sjöar och vattendrag
Naturskyddsföreningens våtmarksprojekt Övriga organisationer Våtmark Levande sjöar och vattendrag
Nordiskt samarbete Övriga organisationer - Hav i balans samt levande kust och skärgård, Levande sjöar och vattendrag
Nya KOMET – skydd av skog Skogsstyrelsen Våtmark, Friluftsliv, Naturvård Levande sjöar och vattendrag, Myllrande våtmarker
Open rivers programme Övriga organisationer Restaurering, Utrivning, Vandringsvägar Levande sjöar och vattendrag
Sanering av förorenade områden för att bygga bostäder Länsstyrelsen Grundvatten, Vattenvård, Grön infrastruktur Grundvatten av god kvalitet, God bebyggd miljö, Giftfri miljö
Sportfiskarnas fiskevårdsfonder Övriga organisationer Restaurering, Fiskevård, Vandringsvägar Hav i balans samt levande kust och skärgård, Levande sjöar och vattendrag
Stöd för att skydda, bevara och återställa akvatisk mångfald Länsstyrelsen Biologisk mångfald, Restaurering, Skyddade områden Hav i balans samt levande kust och skärgård, Levande sjöar och vattendrag
Stöd för genomförande av havsmiljödirektivet Jordbruksverket - Hav i balans samt levande kust och skärgård, Levande sjöar och vattendrag
Stöd för insamling av förlorade fiskeredskap och akvatiskt skräp Jordbruksverket - Hav i balans samt levande kust och skärgård, Levande sjöar och vattendrag
Stöd för kompetensutveckling inom skogsbruket Skogsstyrelsen Biologisk mångfald, Vattenvård, Naturvård, Skogsskötsel, Försurning Levande sjöar och vattendrag, Ett rikt växt- och djurliv
Stöd för samarbete inom miljö Skogsstyrelsen Våtmark, Naturvård, Landskapsvård, Friluftsliv Levande sjöar och vattendrag, Myllrande våtmarker, Levande skogar, Ett rikt växt- och djurliv
Stöd för skogens miljövärden Skogsstyrelsen Våtmark, Naturvård, Landskapsvård, Friluftsliv Levande sjöar och vattendrag, Myllrande våtmarker, Levande skogar, Ett rikt växt- och djurliv
Stöd för återvätning av torvmark - återvätningsavtal Skogsstyrelsen Friluftsliv, Naturvård, Våtmark Levande sjöar och vattendrag, Myllrande våtmarker, Ingen övergödning, Ett rikt växt- och djurliv
Stöd till innovation (EIP) Jordbruksverket Innovation Hav i balans samt levande kust och skärgård, Levande sjöar och vattendrag
Svensk Vatten Utveckling (SVU) Övriga organisationer VA-teknik Hav i balans samt levande kust och skärgård, Levande sjöar och vattendrag
Svensk våtmarksfond Övriga organisationer Våtmark, Restaurering, Skötsel Myllrande våtmarker
Vattenkraftens miljöfond Övriga organisationer Restaurering, Utrivning, Vandringsvägar Levande sjöar och vattendrag
Vätterns fiskevårdsfond Övriga organisationer Lokalt ledd utveckling, Fiskevård Levande sjöar och vattendrag
Åtgärder för värdefull natur Länsstyrelsen Våtmark, Naturvård, Restaurering Levande sjöar och vattendrag, Myllrande våtmarker, Levande skogar, Ett rikt växt- och djurliv
Åtgärdsprogram för hotade arter (ÅGP) Länsstyrelsen Våtmark, Naturvård, Restaurering Levande sjöar och vattendrag, Myllrande våtmarker, Levande skogar, Ett rikt växt- och djurliv
Logotyper
Logotyper

Bidrag om klimatanpassning

Klimatanpassningsportalen hittar du mer information om hur klimatanpassning kan finansieras.

Det kan även vara intressant att läsa Europeiska miljöbyråns (EEAs) rapport om hur klimatanpassning kan finansieras.