Andra bidrag för bättre havs- och vattenmiljö

Havs- och vattenmyndigheten hanterar havs- och vattenmiljöanslaget, men även andra finansiärer ger bidrag som syftar till att ge en bättre miljö i hav och vatten. På denna sida har vi sammanställt de bidrag som finns att söka från andra finansiärer.

Syftet med den sökbara sammanställningen över andra bidrag är att underlätta att hitta finansiering för länsstyrelser, kommuner, vattenråd, privatpersoner och andra aktörer som vill arbeta aktivt med vattenvård, åtgärder och restaurering. Listan nedan ger tillsammans med havs- och vattenmiljöanslaget en god bild av möjligheter till finansiering i Sverige. Har vi glömt något bidrag? Tipsa oss!

Här hittar du HaV:s egna bidrag via Havs- och vattenmiljöanslaget.

EU-medel kan generellt sett kombineras med andra medel såsom statliga eller kommunala medel. Men vanligtvis kan inte olika statliga medel kombineras med varandra. Kontakta ansvarig myndighet eller organisation för besked om vad som gäller för just det bidrag du är intresserad av.

Bidrag
Bidrag AnsvarigKategoriMiljömål
Stöd till fiske och vattenbruk Jordbruksverket Fiske, Fiskeredskap, Marint skräp, Skyddade områden, Biologisk mångfald, Vattenbruk Hav i balans samt levande kust och skärgård, Levande sjöar och vattendrag
Lokala naturvårdssatsningen (LONA) Länsstyrelsen Våtmark, Friluftsliv, Naturvård Levande sjöar och vattendrag, Myllrande våtmarker, Ingen övergödning
Bygdeavgiftsmedel Länsstyrelsen Fiske, Naturvård, Friluftsliv Levande sjöar och vattendrag
Fiskeavgiftsmedel Länsstyrelsen Fiske, Naturvård, Friluftsliv Levande sjöar och vattendrag
Sanering av förorenade områden för att bygga bostäder Länsstyrelsen Grundvatten, Vattenvård, Grön infrastruktur Grundvatten av god kvalitet, God bebyggd miljö, Giftfri miljö
Natur- och kulturmiljövårdsåtgärder i skogen (Nokås) Skogsstyrelsen Våtmark, Naturvård, Landskapsvård, Friluftsliv Levande sjöar och vattendrag, Myllrande våtmarker, Levande skogar, Ett rikt växt- och djurliv
Nya KOMET – skydd av skog Skogsstyrelsen Våtmark, Friluftsliv, Naturvård Levande sjöar och vattendrag, Myllrande våtmarker
Stöd för kompetensutveckling inom skogsbruket Skogsstyrelsen Biologisk mångfald, Vattenvård, Naturvård, Skogsskötsel, Försurning Levande sjöar och vattendrag, Ett rikt växt- och djurliv
Marin energiomvandling Energimyndigheten Havsbaserad energi, Naturskydd Hav i balans samt levande kust och skärgård
Stöd för skogens miljövärden Skogsstyrelsen Våtmark, Naturvård, Landskapsvård, Friluftsliv Levande sjöar och vattendrag, Myllrande våtmarker, Levande skogar, Ett rikt växt- och djurliv
Stöd för samarbete inom miljö Skogsstyrelsen Våtmark, Naturvård, Landskapsvård, Friluftsliv Levande sjöar och vattendrag, Myllrande våtmarker, Levande skogar, Ett rikt växt- och djurliv
Innovation och forskning Jordbruksverket Innovation Hav i balans samt levande kust och skärgård, Levande sjöar och vattendrag
Bidrag för information och kommunikation om allemansrätt Naturvårdsverket Friluftsliv, Naturvård Hav i balans samt levande kust och skärgård, Levande sjöar och vattendrag, Myllrande våtmarker, Ingen övergödning, Ett rikt växt- och djurliv, God bebyggd miljö
EU:s miljöprogram LIFE Naturvårdsverket Rinnande vatten, Våtmark, Övergödning, Biologisk mångfald, Vattenvård, Naturvård, Klimat Hav i balans samt levande kust och skärgård, Levande sjöar och vattendrag, Ingen övergödning, Ett rikt växt- och djurliv, God bebyggd miljö
Investeringsbidrag till läkemedelsrening vid avloppsreningsverk Naturvårdsverket Dagvatten, Grundvatten, Övergödning, Vattenkvalitet, Vattenvård Hav i balans samt levande kust och skärgård, Levande sjöar och vattendrag, Ingen övergödning, Grundvatten av god kvalitet, God bebyggd miljö, Giftfri miljö
Investeringsbidrag för att minska utsläpp av mikroplaster och andra föroreningar via dagvatten Naturvårdsverket Dagvatten, Grundvatten, Övergödning, Vattenkvalitet, Vattenvård Hav i balans samt levande kust och skärgård, Levande sjöar och vattendrag, Ingen övergödning, God bebyggd miljö, Giftfri miljö
Bidrag för strandstädning till havsnära kommuner. Naturvårdsverket Marint skräp, Avfall Hav i balans samt levande kust och skärgård, God bebyggd miljö
Efterbehandling av förorenade områden Länsstyrelsen Farliga ämnen Giftfri miljö
Anslag till friluftsliv Övriga organisationer Friluftsliv Hav i balans samt levande kust och skärgård, Levande sjöar och vattendrag
Avfall Sveriges utvecklingssatsning Övriga organisationer Avfall, Kretslopp Hav i balans samt levande kust och skärgård, Levande sjöar och vattendrag
Naturbonusen Övriga organisationer Vattenvård, Naturvård Hav i balans samt levande kust och skärgård, Levande sjöar och vattendrag
Nordiskt samarbete Övriga organisationer - Hav i balans samt levande kust och skärgård, Levande sjöar och vattendrag
Naturskyddsföreningens miljöfond Övriga organisationer Vandringsvägar, Vandringshinder Levande sjöar och vattendrag
Sportfiskarnas fiskevårdsfonder Övriga organisationer Restaurering, Fiskevård, Vandringsvägar Hav i balans samt levande kust och skärgård, Levande sjöar och vattendrag
Ideella organisationer Naturvårdsverket Naturvård Hav i balans samt levande kust och skärgård, Levande sjöar och vattendrag, Ingen övergödning, Ett rikt växt- och djurliv, God bebyggd miljö
Naturskyddsföreningens våtmarksprojekt Övriga organisationer Våtmark Levande sjöar och vattendrag
Svensk våtmarksfond Övriga organisationer Våtmark, Restaurering, Skötsel Myllrande våtmarker
Landsbygdsprogrammet Länsstyrelsen Våtmark, Övergödning, Vattenkvalitet, Restaurering, Skyddszon, Tvåstegsdike Hav i balans samt levande kust och skärgård, Levande sjöar och vattendrag
Lokalt ledd utveckling genom Leader Jordbruksverket Lokalt ledd utveckling Hav i balans samt levande kust och skärgård, Levande sjöar och vattendrag
Interregprogrammet Regionen Våtmark, Övergödning, Vattenkvalitet, Restaurering, Skyddszon Hav i balans samt levande kust och skärgård, Levande sjöar och vattendrag
Vätterns fiskevårdsfond Övriga organisationer Lokalt ledd utveckling, Fiskevård Levande sjöar och vattendrag
Vattenkraftens miljöfond Övriga organisationer Restaurering, Utrivning, Vandringsvägar Levande sjöar och vattendrag
Bidrag till kulturmiljövård Länsstyrelsen Restaurering, Kulturmiljö Hav i balans samt levande kust och skärgård, Levande sjöar och vattendrag, Myllrande våtmarker, Ingen övergödning, God bebyggd miljö
Åtgärder för värdefull natur Länsstyrelsen Våtmark, Naturvård, Restaurering Levande sjöar och vattendrag, Myllrande våtmarker, Levande skogar, Ett rikt växt- och djurliv
Åtgärdsprogram för hotade arter (ÅGP) Länsstyrelsen Våtmark, Naturvård, Restaurering Levande sjöar och vattendrag, Myllrande våtmarker, Levande skogar, Ett rikt växt- och djurliv
Baltic sea conservation foundation Övriga organisationer Våtmark, Skyddade områden, Övergödning Hav i balans samt levande kust och skärgård
BSAP-fonden Övriga organisationer Övergödning Hav i balans samt levande kust och skärgård
Svensk Vatten Utveckling (SVU) Övriga organisationer VA-teknik Hav i balans samt levande kust och skärgård, Levande sjöar och vattendrag
Bidrag till Gröna och trygga samhällen Boverket Grön infrastruktur, Miljömål, Restaurering, Stadsnära natur Ingen övergödning, God bebyggd miljö, Giftfri miljö
Logotyper

Bidrag om klimatanpassning

Klimatanpassningsportalen hittar du mer information om hur klimatanpassning kan finansieras.

Det kan även vara intressant att läsa Europeiska miljöbyråns (EEAs) rapport om hur klimatanpassning kan finansieras.